15 oktober 2013

Jaarverslag GEWIS 2012-2013

Jaarverslag van de Seniorenvereniging ‘GEWIS’ van de Universiteit Twente

van 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013

Wijzigingen met betrekking tot het aantal leden

Het ledental van GEWIS bedroeg het afgelopen verenigingsjaar 416.

In het voorbije verenigingsjaar zijn ons ontvallen
de heer prof. ir. J. Vermeulen, mevrouw A.C. Ottens-Hirschstein,
de heer dr. ir. G.G. Oosterwegel, mevrouw J. ten Napel-van der Heijde,

mevrouw B.H. Slooijer-Haan, de heer W. Knol, de heer prof. dr. T.J.A. Popma,

de heer prof. dr. G.P.A. Braam, mevrouw A. de Winter-Gerus en
de heer J.A.M. van Veen.

Samenstelling van het bestuur

voorzitter de heer dr. C.A. van Vilsteren

vice voorzitter de heer dr. ir. R.G.R. Engmann

secretaris mevrouw A.G.M. van Eck-Neut

penningmeester mevrouw T. Kamst

activiteitencoördinator mevrouw dr. W. Wallinga-de Jonge

algemeen adjunct de heer prof. dr. ir. J. Meijer

Het bestuur vergaderde dit verenigingsjaar acht keer.

Bestuursactiviteiten

•het instellen van commissies die programma’s en lustra voorbereiden,

•het vaststellen van de taken van de commissies,

•het vaststellen van de programma’s, inclusief de lustra,

•het stimuleren van bewegingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld zwemmen,

•het faciliteren van de beschikbaarheid van informatie op WebPages,

•ledenwerving: medewerkers die de UT verlaten wegens pensioen of andere faciliteiten met een wervingsbrief attent maken op de seniorenvereniging GEWIS; namen en adressen worden ontleend aan opgaven van de concerndirectie Human Resources,

•het zenden van een attentie aan langdurig zieke leden - voorzover hun namen bekend zijn bij het bestuur - en/of het brengen van een bezoek aan hen,

•het blijkgeven van medeleven aan nabestaanden na het overlijden van leden,

•het bevorderen van de beschikbaarheid van BHV tijdens bijeenkomsten,

•het vertegenwoordigen van GEWIS op de Algemene Ledenvergadering, contactbijeenkomsten en recepties van de moedervereniging UT KRING, op recepties van zusterverenigingen en van jubilerende of afscheid nemende personeelsleden van de UT, waarmee GEWIS intensief contact heeft gehad,

•het faciliteren van de toezending van “Universiteit Twente., magazine voor alumni en relaties” aan de leden van GEWIS,

•het onderhouden van contact met de rector magnificus.

Vertegenwoordiging GEWIS in het bestuur van de UT Kring

De vice-voorzitter van GEWIS is m.i.v. januari 2011 benoemd als lid van het in november 2010 aangetreden nieuwe bestuur van de UT Kring.
Het bestuur vergaderde als regel twee keer per maand.

Samenstelling van de activiteitencommissie
voorzitter mevrouw dr. W. Wallinga-de Jonge
leden mevrouw E.M.M. Robers-Tenniglo
de heer dr. M.S.A. Vrijland
de heer ing. H.T. Weber

De commissie vergaderde dit verenigingsjaar drie keer.
Veel communicatie tussen de leden gebeurde met e-mail.

Activiteiten van GEWIS (het aantal deelnemers is vermeld tussen [ ])

2012

04-09 Het seizoen start met Jeu de Boules op de baan naast Boerderij Bosch. Het gebruik van de baan is ons door de zustervereniging Jeu de Boules aangeboden ter gelegenheid van ons lustrum op 20 maart 2012. [40];

18-09 Excursie naar “De Breeriet”, kerngebied van Landgoed Twickel o.l.v. een gids de heer Hans Spijkerman [38];

02-10 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer drs. Kees Ruijter, opleidingsdirecteur University College van de UT, over “ATLAS, Academy for Technology, Liberal Arts and Sciences” [30];

16-10 Algemene Ledenvergadering van GEWIS in Boerderij Bosch, met voorafgaand een inleiding van de heer dr. Kees Eijkel, directeur Kennispark Twente, over “de recente prestaties van het Kennispark” [40];

30-10 Voordracht met dia’s in Boerderij Bosch door de heer Gerard van de Ridder, voorheen werkzaam bij de vakgroep Macromoleculaire Materiaalkunde bij de toenmalige Faculteit CT, over “Paddenstoelen, hun voorplanting en verschijningsvormen” [73];

06-11 Bezoek aan de Grolsch Veste met een voordracht van de heer prof. dr. Bas Denters, hoogleraar Bestuurskunde van de UT en daarnaast bestuurslid Twente Kwartier FC Twente, over “FC Twente: maatschappelijke verantwoordelijkheid” met aansluitend een rondleiding [32];

20-11 Voordracht in Boerderij Bosch door mevrouw dr. Pamela Habibovic, Universitair Docent bij de afdeling Weefselregeneratie van het Onderzoekinstituut MIRA, over “Het bouwen van complexe weefsels” [57];

04-12 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer dr. Efthymios Constantinides, verbonden aan de Faculteit Management en Bestuur van de UT, over “Marketing en Sociale Media” [41];

18-12 Kerstdiner in de Faculty Club [130];

2013

08-01 Nieuwjaarsbijeenkomst in Boerderij Bosch [85];

22-01 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer drs. Dick Schlüter, docent aan de UT, over “Zin en onzin over Twentse eigenaardigheden” [57];

05-02 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer prof. dr. ir. Alexander Brinkman, hoogleraar UT in Quantum transport in materialen, over “De geheimen van nieuwe wonderlijke geleiders” [61];

19-02 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer mr. Harm Vos, gepensioneerd kantonrechter arrondissement Almelo, over “Kantongerechten voortaan alleen nog bij de Chinees?”[50];

05-03 Excursie naar Urenco Almelo met een inleiding, bedrijfsfilm en een rondleiding door de uraniumverrijkingsfabriek SP5 [30];

19-03 Voordracht in Boerderij Bosch door mevrouw dr. Angelika Mader, docent vakgroep Robotica en Mechatronica van de UT, over “Creative Technology” [45];

26-03 Vanwege het grote aantal vooraanmeldingen een tweede excursie naar Urenco Almelo [30];

02-04 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer ir. Peter Timmerman, directeur Studium Generale van de UT, over “Industrieel erfgoed Ruhrgebied” [57];

16-04 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer ir. Kees van der Graaf, voorzitter van de Raad van Toezicht van de UT, over “De veranderende rol van de toezichthouder/commissaris” [32];

07-05 Een wichelroede wandeltocht in de omgeving van de watermolen van Bels [29];

21-05 Dagtocht naar het Ruhrgebied met een bezoek aan het Unesco werelderfgoed Zeche Zollverein in Essen en daarna een bezoek aan de Gasometer in Oberhausen [90].

Zwemmen

Aan het zwemmen in het Sportcentrum van de UT hebben in het afgelopen verenigingsjaar 15 leden deelgenomen.

Dankbetuigingen

Het Bestuur van GEWIS betuigt zijn dank voor de jaarlijkse subsidie van het College
van Bestuur. Mede hierdoor kon er een variëteit van activiteiten georganiseerd worden.

De jaarlijkse subsidie van de UT Kring maakt het mogelijk de contributie van de leden op een bescheiden peil te handhaven.
Dank aan onze webmaster, dr. P.K.H. Gragert, voor het onderhouden van de website.

Boerderij Bosch is een goede plaats voor de meeste bijeenkomsten van GEWIS.

Hartelijk dank aan mevrouw G.A.M. Hondelink-Verbeek voor het scheppen van een sfeervolle ruimte.

Secretaris van GEWIS

Enschede, 31 augustus 2013.