15 oktober 2013

ALV agenda

Aan de leden van GEWIS, Enschede, 26 september 2013

Het bestuur van GEWIS nodigt U hierbij uit voor de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 oktober 2013 in Boerderij Bosch.

Voorafgaande aan de jaarvergadering kan worden deelgenomen aan een warme maaltijd (dagmenu) in de Faculty Club. Kosten voor eigen rekening € 17,50 per persoon plus eventuele drankjes, af te rekenen met het personeel. Aanvang van de maaltijd 12.15 uur.

Aanmelding voor de maaltijd vóór donderdag 10 oktober bij Willemien Wallinga-de Jonge
per e-mail (activiteiten@gewis.utwente.nl) of per telefoon 053-4348144.

AANVANG 14.00 uur in Boerderij Bosch, vanaf 13.45 uur is er koffie/thee

Van 14.00 – 14.30 uur zal de heer prof. dr. Erwin Seydel, lid van GEWIS, een inleiding verzorgen getiteld:

De meest opwindende doorbraken

De meest opwindende doorbraken in deze eeuw zullen niet voortkomen uit de vooruitgang in de technologie -de high tech- of uit de kennis van de mens -de human touch- maar uit een dieper besef van wat het betekent mens te zijn en te leven met al die veranderingen en keuzes die je moet maken. Veel keuzes die ons leven ingrijpend kunnen veranderen, zijn kleine keuzen die gemakkelijk binnen ons bereik liggen. Het hele leven bestaat uit een massa kleine keuzen, praktische, soms pijnlijke, emotionele en rationele keuzes, die zo alles bij elkaar genomen onze grootsheid of leed bepalen. Zo terugblikkend op de afgelopen dertig jaar bij de UT, wil ik voor deze middag putten uit de vele betekenisvolle gesprekken met collega’s van de UT, overpeinzingen, mijn onderzoekingen, lezingen, en adviezen die gaan over dwingende vragen over techniek, maar vooral over het leven en werken.

AGENDA Algemene Ledenvergadering.

1.Opening door de voorzitter

2.Verslag van de ALV van 16 oktober 2012

3.Mededelingen van de voorzitter

4.Jaarverslag verenigingsjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013

5.Financieel Jaaroverzicht 2012/2013

6.Verslag van de kascontrolecommissie over 2012/2013

7.Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden
Reglementair treden af mevr. T. Kamst (penningmeester) en mevr. A.G.M. van Eck-Neut (secretaris). Zowel Trijntje als Anneke hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen
en een eventuele herbenoeming als resp. penningmeester en secretaris te aanvaarden.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen ingevolge art. 17, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement
van GEWIS tot uiterlijk 2x24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris.

8. Benoeming kascontrolecommissie 2013/2014

9. Begroting 2013/2014

10. Programma 2013/2014
Toelichting programma inclusief de dagtocht op 20 mei 2014
Suggesties voor activiteiten zijn van harte welkom.

11. Rondvraag en Sluiting

Aansluitend een drankje met een hapje.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van GEWIS,

Anneke van Eck-Neut, secretaris.