16 oktober 2012

Agenda ALV 16-10-2012

Aan de leden van GEWIS, Enschede, 2 oktober 2012

Het bestuur van GEWIS nodigt U hierbij uit voor de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 oktober 2012 in Boerderij Bosch.

Voorafgaande aan de jaarvergadering kan worden deelgenomen aan een warme maaltijd (dagmenu) in de Faculty Club. Kosten voor eigen rekening € 17,50 per persoon plus eventuele drankjes, af te rekenen met het personeel. Aanvang van de maaltijd: 12.30 uur.

Aanmelding voor de maaltijd vóór donderdag 11 oktober bij Willemien Wallinga-de Jonge
per e-mail (activiteiten@gewis.utwente.nl) of per telefoon 053-4348144.

AANVANG 14.00 uur in Boerderij Bosch, vanaf 13.45 uur is er koffie/thee

Van 14.00 – 14.30 uur zal de heer dr. Kees Eijkel, directeur Kennispark Twente een inleiding verzorgen.

Binnen Kennispark werken de UT en haar partners Saxion, Netwerkstad en Provincie samen om de omstandigheden voor  ondernemerschap en innovatie te bevorderen met het doel veel extra arbeidsplaatsen te genereren. Kennispark is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationaal voorbeeld voor andere regio's. Over de resultaten van de afgelopen periode en de plannen voor de toekomst zal Kees een korte presentatie houden, en hij zal ingaan op uw vragen en suggesties.

AGENDA Algemene Ledenvergadering.

1.Opening door de voorzitter

2.Verslag van de ALV van 18 oktober 2011

3.Mededelingen van de voorzitter

4.Jaarverslag verenigingsjaar 1-9-2011 t/m 31-8-2012

5.Financieel Jaaroverzicht 2011/2012

6.Verslag van de kascontrolecommissie over 2011/2012

7.Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden
Reglementair treden af drs. K.A. de Jonge (voorzitter) en prof. dr. ir. J. Meijer (algemeen adjunct). Karel heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Als zijn opvolger stelt het bestuur de heer dr. C.A. van Vilsteren voor. Cees heeft te kennen gegeven een eventuele benoeming als voorzitter te aanvaarden.
Johan heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen en een eventuele herbenoeming als algemeen adjunct te aanvaarden.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen ingevolge art. 17, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van GEWIS tot uiterlijk 2x24 uur voor de aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris met inachtneming van de daarbij geldende spelregels.

8. Benoeming kascontrolecommissie 2012/2013

9. Begroting 2012/2013 met voorstel contributieverhoging

10. Programma 2012/2013
Toelichting programma inclusief de dagtocht op 21 mei 2013
Suggesties voor activiteiten zijn van harte welkom.

11. Rondvraag en Sluiting

Aansluitend een drankje met een hapje.

N.B.

•Deze uitnodiging met agenda gaat naar alle leden.

•Degenen die op de presentielijst van de jaarvergadering van 2011 staan ontvangen bovendien het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering, het Jaarverslag en het Financieel Jaaroverzicht met de Begroting.

•Voor de andere leden liggen deze stukken op de bestuurstafel.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van GEWIS,

Anneke van Eck-Neut, secretaris.