Zie General information

Universiteitsraad 2019 - 2020

De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Twente en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College bestaat uit drie leden: een voorzitter, vice-voorzitter en rector magnificus. 

De Universiteitsraad bestaat uit 18 leden, van wie er negen afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en negen uit de studentgeleding. In de raad zijn vijf partijen vertegenwoordigd: ET, Campus Coalitie, UReka, DAS en PvdUT. De UT kent medezeggenschapsorganen op verschillende niveaus, ieder met eigen bevoegdheden. Het overleg op decentraal niveau wordt gevoerd door de faculteitsraden  en dienstraden.

De faculteiten worden aangestuurd door meerhoofdige faculteitsbesturen. Onze faculteitsbesturen bestaan uit: decaan en portefeuillehouders onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Daarnaast sluit een student aan bij het faculteitsbestuur in de rol van adviseur (studentassessor). Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het bestuur van de faculteit. Daaronder valt ook de inrichting van de faculteit voor het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en het bijdragen aan het bestuur van de universiteit.


De volgende personen maaken deel uit van de Universiteitsraad per 1 september 2019. 

Student leden:
Thomas Hazewindus (UReka)
Puck Kemper (UReka)
Hamza Riaz (UReka)
Ivo Bruijl (Ureka)
Lisa Veldman (UReka)
Gabriel-André Damian (Ureka)
Wouter Bolhuis (DAS)
Tom van der Meer (DAS)
Laura Harks (DAS)

Medewerkers leden:
Herbert Wormeester (Voorzitter UR/Campus coalitie)
Esther Hondebrink (Campus coalitie)
Wendie Klieverik (Campus coalitie)
Jelle Ferwerda (Campus coalitie)
Hanneke Becht (Campus coalitie)
Ivo Bijker (Campus coalitie)
Gert Brinkman (PvdUT)
Dick Meijer (PvdUT)
Dik Schipper (ET) 

Griffie:
Irena Olde Engberink (griffier UR)
Laila Tijink (griffie)