Agendapunten

UR 10-289 Agendaformulier Vastgoedplan '14 versie 2011

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad


Overlegvergadering d.d. : 15 december 2010


Agendapunt : Vastgoedplan ’14, versie 2011


Bijgevoegde stukken : Vastgoedplan’14, versie 2011 (kenmerk VGD/534/10 d.d. 1 okt. 2010)


1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer instemming


2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB, UCB, CvB-decanenoverleg, CvB-WD’n-overleg
Datum behandeling: resp. 7 september, 14 september, 22 september, 2 november

Naam agendapunt: Vastgoedplan ’14, versie 2011

Conclusie toen: Met inachtneming van een aantal marginale opmerkingen, die verwerkt zijn in de thans voorliggende versie is onderhavige versie op 11 oktober 2010 wederom in CvB-verband besproken. In deze CvB-vergadering is besloten deze versie ter instemming voor te leggen aan de Universiteitsraad (10 november; op 13 oktober te bespreken in commissievergadering UR-FVA)


3.Toelichting/samenvatting:

In eerdere overlegvergaderingen is toegezegd dat jaarlijks (aan het einde van het jaar) de plannen voor het volgende jaar aan de UR ter instemming worden voorgelegd.


Te realiseren projecten in 2011 uit het Vastgoedplan ’14, versie 2011:

•Project 1b Onderzoek Technohal

•Project 1c SEL

•Project 8b Realisatie GW laboratorium

•Project 10a Inrichten Paviljoen als Centrale ontvangstruimte UT

•Project 12a Charlie amoveren

•Project 13c Huisvesten UT-Nieuws, FB en Hoytema Stichting in Spiegel

•Project 15a Herontwikkelen Hogekamp

•Project 17a Vrijhof aanpassen ruimte van S&O

•Project 18a Invulling ruimte Bastille

•Project 21a Verbeteren entree campus


Financiële consequenties

De in 2011 te realiseren projecten vergen een investering van M€ 5,61.4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien: de voorliggende stukken

Gehoord: de genoemde gremia onder punt 2

Overwegende:

- de inzichten die gedurende 2010 zijn ontstaan na vaststelling van het Vastgoedplan ’14, versie 2010;

- de visie zoals verwoord in Route ’14;

- de toezegging om jaarlijks (aan het einde van het jaar) de plannen voor de in het volgende jaar van toepassing zijnde projecten ter instemming voor te leggen aan UR en RvT

Besluit het CvB: het Vastgoedplan ’14, versie 2011 ter instemming voor te leggen aan de Universiteitsraad (10 november 2010) en de Raad van Toezicht (16 december 2010).
GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………