Agendapunten

5. Werkplan bestuurlijke agenda


1. Verdere versterking academische kwaliteit van Onderwijs en Onderzoek
Ontwikkeling van optimale

O&O faciliteiten


p.h.: Flierman
Onderwijsp.h.: Zijm

opmerking: startnotitie onderwijs
Onderzoekp.h.: Zijm

opmerking: korte startnotitie onderzoek


Extra middelen genereren door samenwerking met derden (betalen voor verbinden naam aan gebouw of facility sharing)Opmerking:

Via beleidsnota en discussie met Univ. fonds mogelijkheden onderzoeken


ambtelijk: Stobbelaar

planning: permanentKwaliteitszorg

•Internationale (co-) erkenningen

•Accreditatie

•Uitbouwen studieadvies en mentoraat

•Verhogen studierendement (WO Sprint)

•Vervolmaken studentenvolgsysteem

•Invoeren bindend studieadvies
ambtelijk: Van Dijk/ITBE (v.d. Berg)

planning: permanentSpeerpuntbeleid/focussering

•Creëren van samenhang tussen de wetenschapsdomeinen techniek, health en governance (integratietechniek en maatschappijwetenschappen)

•Strategische prioriteitsanalyses uitvoeren op leerstoelgroepen

•Gericht investeren (oud voor nieuw)

•Selectie en focussering onderzoek (kwaliteit en bijdrage UT missie)

- 3 TU IST Centers of excellence

•Nadere bepaling van de verhouding tussen UT- en 3TU speerpunten

•TTI’s: Nano, regenerative medicine, ICT in de zorg

•Stimuleringsbeleid kwaliteit, relevantie en samenwerking onderzoeksgroepen

•Verdere ontwikkeling instituten

•Verwevenheid onderzoek en onderwijs

•Algehele vernieuwing hoofdlijnen onderzoeksbeleid; nieuwe nota onderzoeksbeleid?


ambtelijk: Essers

prioriteit: in samenhang met 3TU proces

Onderwijsvernieuwing

•Brede bachelors

•Honours Tracks

•ICT in onderwijs

-E-Learning / on line learning

-Samenwerking DU of alternatief

•Uitbouwen structuur masteronderwijs

•Schakelprogramma’s HBO

•Betere afstemming VWO - WO

• Richten op andere doelgroepen

-Life Long Learning

-Post-graduate en post-experience onderwijs

-Positionering UT als instelling bij- en herscholingambtelijk: Lotze, ITBE/OD

prioriteit: hoogInfrastructuurbeleid

•Bezit van en behoefte aan infrastructuur beter in beeld brengen en houdenp.h.: i.s.m. Van Ast


Onderwijs organisatie

•Efficiency van onderwijs

•Kwaliteitsmanagement (didactiek en infrastructuur)

•Organiseren onderscheid tussen graduate en undergraduate onderwijs

ambtelijk: Van Dijk

prioriteit: normaalKwaliteitszorg

•Inpassing impact-analyses in de kwaliteitszorg

•Taakverdeling onderzoekscholen en graduate schools bij promotieopleidingen

•Nieuwe vormgeving kwaliteitszorg promotieopleidingenplanning: permanent


2. Internationalisering
Algemeen

p.h.: Flierman
Onderwijs

p.h.: ZijmCampus als internationale omgeving


Versterken oriëntatie op Europa


Versterken profiel en positie op internationale markt


Vergroten internationale mobiliteit staf


Verhogen internationale bachelorinstroom

•Vergroten werving in Europa met name Duitsland

•Aanbieden enkele bachelorprogramma’s in het Engels


Verhogen internationale masterinstroom 30%

•Uitbouw omvang en begeleiding internationale studenten

•Masteronderwijs volledig in Engelse taal

•Uitbouw Twente Scholarship Program (beurzen)

•Internationaal wervenOpmerking:

Startnotitie komt in 1e kwartaal 2006 in procedure.


ambtelijk: Mulder

prioriteit: hoog (1e kwart. 2006)
Internationale oriëntering als onderdeel van het onderwijs


Offshore onderwijs


Bevorderen studentenmobiliteit (internationaal)


Taalvaardigheid

Jaarplan 2006 in procedure
ambtelijk: Kohl/Spoek/Lotze

planning: permanent

3. Gestage groei
Onderwijs

(zie ook internationalisering)
p.h.: Flierman
Onderzoek

p.h.: Zijm

Vergroten aantal studenten op de campus (op weg naar 10.000 studenten)

•Vergroten onderwijsaanbod/nieuwe opleidingen

•Vergroten bachelorinstroom met 15%

-Diversiteit bachelorinstroom

-Brede instroom faciliteren

-Vergroten aansluiting VWO-HO

•Vergroten algemene masterinstroom met 20% t.o.v. 2003/2004

-Doorstroom vanuit HBO is HBO instroom

- Profileren op kwaliteit, uniciteit en reputatie

•HBO instroom

•Instroom uit andere doelgroepen

•Samenwerking partners in de keten

•Vergroten Beta en techniekpotentieel

•Profilering UT via het onderwijs

•Uitbouwen studieadvies en mentoraat

•AdvertentiebeleidOpmerking:

Verkenning groeimogelijkheden/werving

Startnotitie 1e kwartaal 2006


ambtelijk: BC

budget: ?

prioriteit: hoog (1e kwartaal 2006)Komen tot beheersing en selectieve groei in het onderzoeksvolume


Ontwikkelen criteria waarop bekostiging kan worden toegewezen

•Volume 2e en 3e geldstroom optimaliseren in relatie tot omvang matchingverplichtingen en beschikbare eerste geldstroommiddelen

-Versterken UT-brede coördinatie van aanvragen voor grote subsidies

-Anticiperen op incidentele gelden door voorstellen “op de plank” (TTI’s)

ambtelijk: Essers/Hoetink

planning: permanent
4. Gezonde moderne bedrijfsvoering
Algemeen
p.h.:Van Ast
Financiën
p.h.: Van Ast
ICT, bibliotheek en onderwijsonder-steuningp.h.: Van Ast

Huisvesting en faciliteitenp.h.: Van Ast

HRM
p.h.: Flierman
Communicatie
p.h. FliermanOrganisatie

•Tussenevaluatie beoogde effecten reorganisatie

•Opnieuw invulling geven aan planning en controlcyclus

•Afsluiten management-contracten / maken prestatieafspraken

•Taken/bevoegdheden decanen en WD’s

•Herijken organisatie en overlegstructuur


Oriëntatie op implementatie


Prestatiegericht werken en evalueren


Benchmarking


Komen tot gezamenlijke keuzes binnen de eenheden


Cultuur

-vertrouwen

-gezamenlijkheid

-ambitie

-openheid

-respect


vertrouwen, transparantie, evenwicht


ambtelijk: FEZ/PAO/Secretaris DUB

prioriteit: gemiddeld 2006/2007

budget:
- advieskosten

- kwaliteitszorgmodelUT-verdeelmodel (eventuele aanpassing model aan veranderende externe bekostiging en CvB-beleid)


Meerjarenraming

-Exploitatie

-Liquiditeit

-Vermogensontwikkeling


Reservebeleid

prioriteit: hoog

1e half jaar 2006 notitie/discussieOptimaliseren ICT-beheer


Heroriëntering onderwijsonder-steuningsorganisatie

Opmerking:

In 2006 geen gerichte acties


prioriteit: hoog

projectplannen (1e halfjaar 2006

budget:reorganisatie-kostenDoorberekening huisvestingslasten (de systematiek)


Gezamenlijk ruimtegebruik verder ontwikkelen


Facility sharing


Afronden vastgoedplan


Catering

Opmerking:

Vervolg notities


prioriteit: doorlopend (2006/2007)

budget: kennisparkbudgetOntwikkeling jong talent


Leeftijdbeleid


Diversiteitsbeleid

-verhogen aandeel vrouwen in hogere functies


Leiderschap / managementbeleid


Opmerking:

Startnotitie is in procedure (1e kwart. 2006)

Vervolg om notities inzake leidinggeven, WP/OBP talent, diversiteit in de loop van 2006


ambtelijk: PA&O

budget:

prioriteit: hoog (2006)

Branding


Investeren in de interne communicatie


Huisstijl consequent toepassen!


Alumnibeleid


Prijzenbeleid


Producten

Opmerking:

Branding

Startnotitie in CvB geweest. Plan van aanpak volgt (1e kwart. 2006)


ambtelijk: Nimis

budget:

prioriteit: hoog
5. Ondernemen en samenwerken
3TU samenwerking

(zie ook onderzoek en valorisatie)


p.h.: Flierman
Strategische samenwerking, nationaal en internationaal


p.h.: Flierman
Samenwerking Noord Oost Nederlandp.h.: Flierman
Regio Twente
p.h.: Van Ast

Governance

•GS

- Ontwikkeling federatie

- Landelijke masters


•IST

-Opbouwen Centers of Excellence

-Opbouwen Centers of Competence

-3 TU TTI’s

-aanvragen

•IL

-Kennisvalorisatie

-Octrooiregeling

-Raamovereenkomsten

-Ondernemerschap

- Facility Sharing


•Communicatie

Opmerking:

Uitwerking CoE’s,

governance


ambtelijk: Luijten

budget: 0

prioriteit: hoog
•ECIU

•ITC

•Duitsland beleid (Münster, Dortmund en Osnabrück

•KDI / Cartesius Instituut / Wetsus


(Aanvankelijk door middel van bestuurlijke overleggen oppakken en acties daaruit voortkomend oppakken)
•Band Groningen

•Band Nijmegen / Wageningen (Triangle)

•Combinaties voedsel en gezondheid zijn mogelijk op gebied van:

a) (Bio)Nanotech-nologie

b) Genomics

c) Technical Life Sciences (binnen BMTI)

d) “Enabling technology” ter ondersteuning van de medische praktijk

•Samenwerking Friese HBO-instellingen

•Medische instellingen


(Aanvankelijk door middel van bestuurlijke overleggen oppakken en acties daaruitvoortkomend oppakken)Algemeen

•Benutten kennispotentieel Oost-Nederland

•Vergroten maatschappelijke betrokkenheid studenten

•Vergroten van de maat-schappelijke, sociale, economische en culturele betrokkenheid van de instelling in de regio


Onderwijs

•Relatie en impact onderwijs-activiteiten in en met de regio

-VWO

-HBO

-LINX

-Lerarenopleiding

-ELAN

-Post-initieel


Valorisatie / Onderzoek

•Valorisatieactiviteiten intensiveren

•Omzetten kennis in bedrijvigheid, impact onderzoek in de regio

•Stimuleren ondernemerschap bij medewerkers en studenten

- Stimuleren studentenbedrijven

- Uitbreiden regelingen startende ondernemers en bestaande spin-offs (business accelorators en

t-exchange cells)

•Mede realiseren kennispark

•UT Innovation Lab; bundelen UT kennis en ervaring intellectueel eigendom en kennisexploitatie

•Versterken en zonodig opbouwen relatie met MKB

•Versterken en zonodig opbouwen relatie met overheid (EU, rijk, provincie en regionaal)

•Kennistransfer

•Innovatieplatform Twente

- Focus en oriëntatie op

a) Materials

b) Mechatronica

c) Zorg en technologie

d) Veiligheid en technologie

e) Food

f) Bouw

• Ontwikkelen kennispark


ambtelijk: Welman

prioriteit: permanent

budget: kennispark