Grotestedenbeleid

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Bijzondere leerstoel: Grotestedenbeleid

Bijzonder hoogleraar: Prof.dr. S.A.H. Denters


Algemeen

Het Universiteitsfonds bevordert de belangen van de Universiteit Twente mede door de financiering van leerstoelen, w.o. de leerstoel grotestedenbeleid. De leerstoel is ingesteld binnen de Faculteit Management & Bestuur. Doel is om het bestuurskundige onderzoek naar het grootstedelijk bestuur te versterken. Op basis daarvan moet ook inhoud worden gegeven aan de samenwerking van de UT met overheden, maatschappelijke organisaties (waaronder het bedrijfsleven) en andere kennisinstellingen (waaronder het hoger beroepsonderwijs) gericht op de verbetering van de kwaliteit van de stedelijke samenleving in Overijssel. Anders dan andere door het fonds gefinancierde leerstoelen is een primaire taak van de leerstoelhouder (naast onderwijs en onderzoek) er één op provinciaal niveau. De leerstoelhouder vervult de functie van wetenschappelijk directeur van het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving (KISS), een vereniging opgericht door bovengenoemde organisaties.


Vanwege een medische ingreep en de daarna noodzakelijke revalidatie is de leerstoelhouder in de winter en het voorjaar van 2007 niet of slechts op deeltijdbasis werkzaam geweest.


Kennisinstituut Stedelijke Samenleving (KISS)

De leerstoelhouder heeft ook in 2007 als wetenschappelijk directeur een belangrijke rol gespeeld in het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving (KISS), een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel, de vijf grote gemeenten in Overijssel, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en diverse kennisinstellingen (waaronder de UT en de Hogescholen Saxion en Windesheim). Doel van dit samenwerkingsverband is om via de uitwisseling van kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de stedelijke samenleving in Overijssel. In dat kader:

- organiseert KISS congressen, studiebijeenkomsten en kenniskringen,

- verzorgt het publicaties en

- participeert het in stedelijke innovatieprojecten (onder meer in de twee Overijsselse “Vogelaarwijken”).

Voor de Universiteit Twente is dit initiatief van belang voor de vergroting van het maatschappelijke rendement van het onderzoek (kennisvalorisatie), voor de praktijkgerichtheid van opleidingen en voor de regionale verankering van de instelling. Voor een uitgebreider verslag van de werkzaamheden van KISS zie het Werkplan 2008 / Jaarverslag 2007 van KISS (te bevragen bij mevrouw S. Autar; 053-4836346).


Onderwijs

Na het aanvaarden van de functie van opleidingsdirecteur Bestuurskunde verzorgt de leerstoelhouder tijdelijk geen cursorisch onderwijs, wel is hij betrokken bij een vijftal afstudeerprojecten. Vanuit KISS levert de leerstoelhouder in zijn hoedanigheid als opleidingsdirecteur een belangrijke bijdrage aan de vergroting van de praktijkgerichtheid van de opleidingen binnen de faculteit, via het binnenhalen van praktijkopdrachten en praktijkcases en het organiseren van praktijkgeoriënteerde excursies.


Onderzoek

De leerstoelhouder is als eerstverantwoordelijke betrokken bij het deelprogramma Innovatie van Stedelijk Bestuur van het IGS-onderzoeksprogramma Innovation of Governance. De leerstoelhouder heeft in dat kader geparticipeerd in een aantal internationale onderzoeksprojecten.

Ook heeft de leerstoelhouder een belangrijke impuls gegeven aan het contractonderzoek. In 2007 is onderzoek verricht in opdracht van de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel.

Een en ander heeft geresulteerd in een groot aantal (inter)nationale wetenschappelijke publicaties. Voor een overzicht van de publicaties in 2007 zie hieronder. Tevens begeleidt de leerstoelhouder op dit moment vijf promovendi.

De leerstoelhouder is tevens betrokken bij de ontwikkeling het nieuwe maatschappelijke topinstituut Netherlands Institute of City Innovation Studies (NICIS). Dit initiatief bouwt voort op het Stedelijk Innovatie Programma STIP van het KCGS en NWO. In het kader van STIP heeft de leerstoelhouder een onderzoekssubsidie binnengehaald voor een driejarig project naar stedelijke netwerkvorming, nadat hij eerder al een verkenningstudie over Stedelijk Burgerschap uitvoerde in opdracht van STIP. Ook participeert de leerstoelhouder in drie deelprojecten van het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden van NICIS, waarvan er twee behoren tot de fase-1 projecten waarvoor door NICIS een FES-aanvraag is ingediend. Door de deelname in deze internationale en nationale initiatieven en projecten heeft de leerstoelhouder een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het bestuurskundig onderzoek naar grootstedelijke vraagstukken aan de UT. De participatie van de leerstoelhouder in het NICIS is van groot belang voor de toekomstige ontwikkeling van het IGS-programnma Innovation of Governance, en vooral het deelprogramma Innovatie Stedelijk Bestuur.


Lidmaatschappen

De leerstoelhouder is lid van de redactie van de tijdschriften Bestuurswetenschappen, Local Government Studies en Urban Policy & Practice. Verder was is hij bestuurslid van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Bestuurskunde en het Discipline Overleg Bestuurskunde van de VSNU. Sinds 1997 maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur van de European Urban Research Association en sinds 1 januari 2001 is hij voorzitter van de Standing Group for Local Government and Politics van het European Consortium for Political Research.


Publications 2007


Simone Baglioni, Bas Denters, Laura Morales and Angelika Vetter (2007). City size and the nature of associational life, in: William A. Maloney and Sigrid Rossteutscher (eds.), Social Capital and Associations in European Democracies, New York: Routledge, pp. 224-243.


Denters, B. 2007. De talloze gezichten van de dualisering. In Janus. Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Sirius, studievereniging voor Bestuurskunde, European Studies en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente, 1977-2007, edited by M. Sinnema. Enschede: Sirius.


Denters, Bas, Oscar Gabriel, and Mariano Torcal. 2007. Norms of good citizenship. In Citizenship and involvement in European democracies. A comparative analysis, edited by J. W. v. Deth, J. R. Montero and A. Westholm. London and New York: Routledge.


Denters, Bas, Oscar Gabriel, and Mariano Torcal. 2007. Political confidence in representative democracies. Socio-cultural vs. political explanations. In Citizenship and involvement in European democracies. A comparative analysis, edited by J. W. v. Deth, J. R. Montero and A. Westholm. London and New York: Routledge.


Boogers, Marcel, Bas Denters, and Mark van Twist. 2007. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! Reflecties van de commissie van wetenschappers op de toekomst van het provinciaal GSB. Tilburg: Universiteit Tilburg / Universiteit Twente / Radboud Universiteit Nijmegen.


Denters, Bas. 2007. De gemeenteraad: barrière of bondgenoot? In Sozio 77, september 2007, p. 28.