Periodieke giften

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!
Als u gebruik wilt maken van de fiscale voordelen van periodieke giften, kunt u hier een overeenkomst invullen. Indien u ons tevens wilt machtigen de schenking jaarlijks te incasseren, kunt u hier een machtigingsformulier invullen.


De formulieren zijn in tweevoud: één voor de schenker (u) en één voor de ontvanger (het Universiteitsfonds). Wanneer u het eerste formulier online invult, wordt het tweede formulier automatisch ook ingevuld. Vervolgens dient u de formulieren uit te printen en beiden te voorzien van uw handtekening en (indien van toepassing) de handtekening van uw partner.


Stuurt u vervolgens de formulieren van de overeenkomst en, eventueel, de machtiging naar:


Stichting Universiteitsfonds Twente

Antwoordnummer 323

7500 VB Enschede


Stuurt u alstublieft alle formulieren in tweevoud op. U krijgt uw versie na ondertekening door het Universiteitsfonds per post retour.


TOELICHTING PERIODIEKE GIFTEN


Met ingang van 1 januari 2008 heeft het Universiteitsfonds Twente de status van goed doel ontvangen. De fiscus beschouwt het Universiteitsfonds als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat:


•het Universiteitsfonds geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die het ontvangt in het kader van het algemeen belang.

•uitkeringen die het fonds doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

•donateurs van het fonds hun bijdrage van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.


Fiscale aspecten


Voor periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum als het gaat om het aftrekken van de belasting. Een gift wordt beschouwd als een periodieke gift als:


•u de gift in een overeenkomst met het Universiteitsfonds heeft vastgelegd.

•u de gift doet in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.

•u deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar doet.

•er geen tegenprestatie tegenover de gift staat.