Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

ANBI-status


De Stichting Universiteitsfonds Twente is een door de Belastingdienst officieel erkend goed doel. De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting is bij de belastingdienst bekend onder nummer 8014.94.722.


Contact:

Het Universiteitsfonds Twente is bereikbaar via:


De heer drs. Maurice Essers

Directeur Stichting Universiteitsfonds Twente

Gebouw Spiegel, kamer 324

Postbus 217

7500 AE Enschede


Telefoon: 053 - 489 3993

E-mail: universiteitsfonds@utwente.nl

Internet: www.utwente.nl/ufonds


Bankrelatie: ABN AMRO IBAN NL09ABNA0592719189

Ten name van Stichting Universiteitsfonds Twente, Enschede

BIC code: ABNANL2A


Bestuur:

Het bestuur van het Universiteitsfonds bestaat uit de volgende personen:

•De heer H.J. Hazewinkel RA, voorzitter

•Mevrouw ir. W. Toering-Keen, penningmeester

•De heer ir. M.T.E. van Buchem, secretaris

•De heer ir. G.J. Klein Wolterink, algemeen lid

•De heer mr. V. van der Chijs, algemeen lid


Beleidsplan:

Klik hier voor het actuele beleidsplan van het Universiteitsfonds Twente.


Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun diensten aan het Universiteitsfonds Twente.


De doelstelling:

De daadwerkelijke steunverlening aan de Universiteit Twente. Dit conform de in de statuten opgenomen bepaling. Voor de volledige statuten klik hier.


Een verslag van uitgeoefende activiteiten:

Het meest recente jaarverslag is hier in te zien.


Een financiële verantwoording:

Het Universiteitsfonds Twente brengt jaarlijks een door de accountant goedgekeurde jaarrekening uit. Voor de meest recente versie klik hier.