S&B - Universiteitsfonds (NL)

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!


Beleidsplan Universiteitsfonds Twente – 2014-2018


Aanleiding


-Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

-Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente


Inleiding


In dit plan zijn de contouren geschetst van het beleid van het Universiteitsfonds Twente voor de periode 2014-2018.


•Statutair: ‘De daadwerkelijke steunverlening aan de Universiteit Twente’

•Rode draad door de jaren heen: ‘Investeren waar nodig’


Het Universiteitsfonds Twente is een onafhankelijke rechtspersoon met een eigen bestuur. Het fonds heeft als onafhankelijke stichting doelstellingen die uit de eigen middelen worden gefinancierd. Deze doelstellingen zijn statutair gericht op de daadwerkelijke steunverlening aan de Universiteit Twente. Het bestuur maakt daarin als onafhankelijke stichting eigen keuzes. Dit geschiedt sinds jaar en dag in nauwe afstemming en samenwerking met het bestuur van de Universiteit Twente, dat ook vertegenwoordigd is in het bestuur van het universiteitsfonds. Daarnaast faciliteert het Universiteitsfonds, als gelieerde externe stichting met ANBI-status, de Universiteit Twente door in toenemende mate geoormerkte charitatieve middelen te ontvangen en die binnen de universiteit te besteden. Uitgangspunt bij dit alles is het gemeenschappelijk belang: de groei en bloei van de universiteit en de universitaire gemeenschap.

De nauwe samenwerking tussen universiteit en fonds blijkt ook uit het feit dat de universiteit de ambtelijke ondersteuning van het universiteitsfonds faciliteert (ondersteuning wordt verzorgd door het Alumni & Development Office). Bovendien ziet het College van Bestuur van de universiteit erop toe dat de universitaire organisatie als geheel ondersteunend is (meewerkt aan) aan de doelstellingen en activiteiten van het universiteitsfonds.

Doelen

Het universiteitsfonds kiest van oudsher nadrukkelijk voor twee rollen. Enerzijds wil het fonds nadrukkelijk een aanjager zijn van nieuwe ontwikkelingen en anderzijds wil het fonds aanvullende voorzieningen of activiteiten mogelijk maken die niet uit reguliere overheidsmiddelen bekostigd kunnen worden. De concrete doelen van het universiteitsfonds zijn in de loop der jaren meebewogen met de behoeften van de universiteit.

Kijken we naar de kerntaken van de universiteit (onderzoek, onderwijs en innovatie) en naar de aanvullende voorzieningen en activiteiten dan bevestigt het universiteitsfonds voor de komende jaren (2014-2018) de reeds ingezette beleidslijn:

Kerntaken universiteit

Het universiteitsfonds investeert niet in de ‘reguliere’ kernactiviteiten van de universiteit (onderzoek, onderwijs, innovatie). Deze kunnen immers bekostigd worden uit de ‘reguliere’ budgeten. Dat laat onverlet dat het fonds wel een rol voor zichzelf ziet weggelegd als het gaat om investeringen in nieuwe ontwikkelingen binnen die kerntaken die zonder financiering door het fonds niet of te laat in gang kunnen worden gezet (aanjaagfunctie). Denk bijvoorbeeld aan bijzondere leerstoelen. Het gaat dan om nieuwe initiatieven die de wetenschap aan de UT in zijn geheel kunnen bevorderen en waar mogelijk richtinggevend kunnen zijn voor de toekomst van de universiteit. Bovendien is het universiteitsfonds wel bereid te investeren in additionele activiteiten (de extra’s) waarvoor financiering uit reguliere bronnen niet direct voorhanden is of niet dekkend is. Denk daarbij aan: wetenschappelijke congressen en symposia (onderzoek), studiereizen, excellentie-beurzen (onderwijs), Van den Kroonenbergprijs voor excellent ondernemerschap (Innovatie) e.d.

Academische gemeenschap

Het universiteitsfonds investeert van oudsher graag in activiteiten die het studenten mogelijk maakt om naast hun academische vorming ook nog sociaal en cultureel gevormd te worden. Sport, cultuur en gezelligheid op de campus kunnen op onze steun rekenen als het bijdraagt aan een onvergetelijke studententijd en een prettige leef- en leeromgeving. Ook studieverenigingen en alumni-activiteiten kunnen op steun van het fonds rekenen als ze bijdragen aan de persoonlijke vorming en de vorming van sociale netwerken van studenten. Kortom, een bloeiende campus waar academische vorming vanzelfsprekend is en waar studenten, die een stapje extra zetten, het Universiteitsfonds aan hun zijde vinden.

Concreet: vertalen we de doelen naar concrete activiteiten, dan gaat het om financiering van:

-Bijzondere leerstoelen

-Wetenschappelijke activiteiten (congressen, symposia)

-Studiereizen (groepsreizen)

-Beurzen (Marina van Damme-beurs, Professor De Winter-beurs, ATLAS-beurs)

-Prijzen (Professor De Winter-prijs, Van den Kroonenberg-prijs)

-Sport-, cultuur- en gezelligheidsactiviteiten (groepen)

-Studieverenigingen en alumni-activiteiten (groepen)


De doelen van het fonds vormen altijd een afspiegeling van de behoeften van de UT en zijn dus niet in beton gegoten. Periodiek zal het bestuur van het fonds bekijken of de bestedingsdoelen aangepast moeten worden en daartoe kan ook ad-hoc besloten worden wanneer dat naar de opvatting van het bestuur wenselijk is.


Bancaire rol universiteitsfonds


Zoals al eerder aangegeven faciliteert het Universiteitsfonds, als gelieerde externe stichting met ANBI-status, de Universiteit Twente door in toenemende mate geoormerkte charitatieve middelen te ontvangen en die binnen de universiteit te besteden. Het gaat hierbij externe charitatieve middelen die geoormerkt gegeven worden. De besteding kan dus verder reiken dan de eerdergenoemde doelen van het fonds. Als de universiteit deze middelen als schenking accepteert, moeten zowel de universiteit als het universiteitsfonds instemmen met het beoogde doel waarvoor deze middelen zijn toegekend. Er is daarbij geen sprake van een concrete tegenprestatie, wel van een inspanningsverplichting, zoals het uitvoeren van onderzoek op een specifiek domein. De projecten binnen de Health Campaign vallen hier bijvoorbeeld onder.


Het Universiteitsfonds Twente speelt bij dit soort extern gefinancierde projecten een faciliterende (bancaire) rol, zonder daarbij de eigen middelen aan te spreken. Door het verscherpte toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen moet het fonds ervoor zorgen dat het toezicht op de besteding van deze geoormerkte middelen en de verantwoording achteraf goed geregeld is. Ook al vervult het fonds bij deze projecten slechts een bancaire rol, de uitgaven moeten altijd in lijn zijn met de ANBI richtlijnen die op het fonds van toepassing zijn. Ook richting de externe financiers is het cruciaal de resultaten terug te koppelen. Deze verantwoording geschiedt via het jaarverslag van het fonds en bij grote donateurs worden hierover maatwerkafspraken gemaakt.


Eigen vermogen


Het universiteitsfonds heeft de laatste jaren een min of meer stabiel eigen vermogen van zo’n anderhalf miljoen euro. Dat is een beleidskeuze van het bestuur. Het bestuur houdt het eigen vermogen bij voorkeur stabiel op een niveau dat zij voor de continuïteit van het fonds noodzakelijk acht. Mochten de inkomsten de komende jaren gaan groeien en de uitgaven navenant gaan stijgen dan moet ofwel het eigen vermogen navenant meegroeien of dit kengetal losgelaten worden.


Inkomsten


De afgelopen jaren zijn de inkomsten van het fonds tegen de stroom in flink toegenomen (zie bijlage 1). Deze toename is hoofdzakelijk te danken aan een toename van de geoormerkte middelen die, in samenwerking met onderzoekers, werden verworven bij bedrijven, instellingen en andere fondsen. Deze middelen waren met name bedoeld voor bijzondere leerstoelen en, als afgeleide daarvan, onderzoeksprojecten. Deze extra geoormerkte inkomsten betekenen weliswaar groei van de bestedingen van het fonds maar ze leiden niet tot meer vrij te besteden middelen. Zeker nu het rendement op het eigen vermogen als gevolg van de kredietcrisis laag is, en de verwerving van niet-geoormerkte middelen uit donaties achterblijft, is de speelruimte van het fonds om naar eigen inzicht te investeren beperkt.


Verwerving inkomsten


Het verwerven van inkomsten kan op de volgende manieren:


-Via donaties (schenkingen, (periodieke) giften, nalatenschappen et cetera)

-Via rendement op het eigen vermogen

-Via investeringen uit het eigen vermogen


Donaties:

Het universiteitsfonds ontvangt op dit moment jaarlijks zo’n 250 donaties met een totale opbrengst van zo’n 50K. gecorrigeerd voor een aantal topdonaties (denk aan Van Damme, De Winter, Van der Graaf) resteert een totale opbrengst van zo’n 20K.

Universiteitsfonds en universiteit willen de komende jaren inzetten op een groei van het aantal donateurs en een groei van de totale opbrengst. Dat betekent dat de fondsenwerving onder alumni en andere relaties van de universiteit, de zogenaamde jaarcampagne, geïntensiveerd gaat worden.

Het bestuur van het universiteitsfonds wil hierin investeren (uit het eigen vermogen: zie hierna) mits het universiteitsbestuur en de universitaire organisatie dit ook mede faciliteert. Met name in de communicatie en het relatiebeheer zal fondsenwerving dan prominent meegenomen moeten worden. Fondsenwerving dient gemeengoed te worden en onderdeel van het DNA van de hele universitaire organisatie (m.a.w. elk UT-onderdeel zal fondsenwerving moeten meenemen in haar activiteiten, net als internationalisering bv.)Rendement op het eigen vermogen:

Binnen de grenzen van het economisch tij haalt het fonds momenteel het maximale rendement uit het eigen vermogen zonder daarbij onverantwoorde risico’s te nemen. De beleggingsstrategie is verwoord in een beleggingsstatuut dat in 2013 op details is aangepast en opnieuw vastgesteld. De uitgangspunten die ons de afgelopen jaren door de crisis hebben geloodst, een defensieve effectenportefeuille, blijven onverminderd van kracht.

Er wordt door het bestuur, in samenwerking met ABN AMRO BANK een actief beleggingsbeleid gevoerd. Daar waar kansen liggen, worden ze gepakt, zonder daarbij de risico’s uit het oog te verliezen.

Een behoudende koers betekent geen diepe dalen maar ook geen hoge pieken. Nieuwe ambities zijn dus – zeker op korte termijn – niet met het rendement op het eigen vermogen te financieren. Ook op de lange termijn kan met het rendement op een vermogen van ruim 1,5 miljoen euro geen hoofdrol worden gespeeld (zie bijlage 2 – begroting 2014).


Het aanwenden van het eigen vermogen:

Aangezien het rendement op het huidige eigen vermogen via beleggingen beperkt is, heeft het bestuur zich de vraag gesteld of het rendement niet op een andere wijze verhoogd kan worden.

Wellicht kan het investeren van een deel van het vermogen in friendraising en fundraising een hoger rendement opleveren. De netto opbrengsten op de korte termijn zijn beperkt, maar als de universiteit en het universiteitsfonds er gezamenlijk van overtuigd zijn dat charitatieve middelen in de toekomst essentieel zijn, kan hierin voor de lange termijn geïnvesteerd worden. Uiteindelijk kan ook deze investering een hoog rendement opleveren.


Het bestuur heeft aangegeven hiervoor open te staan en heeft het Alumni & Development Office gevraagd met een voorstel c.q. voorstellen te komen.


Fondsenwerving in brede zin: taken en verantwoordelijkheden universiteitsfonds en universiteit


Bij het verhogen van de charitatieve inkomsten via friend- en fundraising zullen het universiteitsfonds en de universiteit samen optrekken. De een kan hierbij niet zonder de ander. Toch is het goed duidelijk te hebben wie waarvoor bestuurlijk verantwoordelijk is. De uitvoerende taken zijn belegd bij het Development Office van de universiteit. Onderstaand schema geeft weer, wie op welk domein de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt.


Uiteraard zal het bestuur van het universiteitsfonds de universiteit adviseren en ondersteunen bij haar fondsenwervende activiteiten en relatiebeheer.Universiteit Twente

Universiteitsfonds Twente

AlumnibeleidRelatiebeheer algemeenCorporate relatiesFondsenwerving – major donorsFondsenwerving Goede Doelen en vermogensfondsenFondsenwerving bedrijvenFondsenwerving – jaarcampagneToezicht op bestedingenVerantwoording achterafFondsbeheer


Bijlage 1


Inkomsten en uitgaven Universiteitsfonds Twente

2009 – 2013


Inkomsten

Vrij besteedbare inkomsten


Bron

2009

2010

2011

2012

2013

Rendement op vermogen

€ 159.000,00

€ 96.000,00

€ 65.000,00

€ 59.000,00

€ 68.000,00

Beschermers & donateurs

€ 183.000,00

€ 251.000,00

€ 360.000,00

€ 396.000,00

€ 589.000,00

Beschermers

€ 154.000,00

€ 212.000,00

€ 296.000,00

€ 362.000,00

€ 534.533,00

Donateurs

€ 29.000,00

€ 39.000,00

€ 64.000,00

€ 34.000,00

€ 53.942,00

Aantal donateurs

194

253

415

253

250

Gemiddeld bedrag

€ 149,48

€ 154,15

€ 154,22

€ 134,39

€ 215,77

Gem. bedrag gecorrigeerd (> € 5.000)

€ 72,16

€ 75,10

€ 118,07

€ 55,34

€ 76,24

Totale inkomsten

€ 342.000,00

€ 347.000,00

€ 425.000,00

€ 455.000,00

€ 657.000,00

Uitgaven

Doel

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal toegekend

€ 203.769,00

€ 415.883,00

€ 389.140,00

€ 455.794,00

€ 613.428,00

Bijzondere leerstoelen totaal

€ 154.219,00

€ 221.365,00

€ 198.535,00

€ 231.164,00

€ 313.833,00

Wetenschappelijke projecten

€ 0,00

€ 67.225,00

€ 117.225,00

€ 148.500,00

€ 236.025,00

Overig

€ 46.550,00

€ 67.963,00

€ 66.780,00

€ 73.880,00

€ 63.570,00


Overig toegekende bedragen

Doel

2009

2010

2011

2012

2013

Wetenschappelijke activiteiten

€ 4.500,00

€ 8.734,00

€ 15.800,00

€ 9.250,00

€ 15.250,00

Sport

€ 3.900,00

€ 10.150,00

€ 2.450,00

€ 3.850,00

€ 1.200,00

Cultuur

€ 3.150,00

€ 4.079,00

€ 7.530,00

€ 8.780,00

€ 2.000,00

Reizen

€ 15.000,00

€ 21.000,00

€ 17.000,00

€ 27.000,00

€ 15.120,00

Prijzen

€ 12.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

Beurzen

€ 7.500,00

€ 16.500,00

€ 16.500,00

€ 17.500,00

€ 22.500,00

Totaal overig

€ 46.550,00

€ 67.963,00

€ 66.780,00

€ 73.880,00

€ 63.570,00

Wetenschappelijke activiteiten

Doel

2009

2010

2011

2012

2013

Wetenschappelijke activiteiten

€ 4.500,00

€ 8.734,00

€ 15.800,00

€ 9.250,00

€ 15.250,00

Garantie

€ 3.500,00

€ 7.176,00

€ 11.950,00

€ 9.250,00

€ 15.250,00

Uitgekeerd

€ 2.281,00

€ 1.980,00

€ 6.097,00

€ 4.000,00

€ 7.076,00

Vrijgevallen

-€ 1.219,00

-€ 5.196,00

-€ 5.853,00

-€ 5.250,00

-€ 8.174,00

Subsidie

€ 1.000,00

€ 1.558,00

€ 3.850,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal uitgekeerd

€ 3.281,00

€ 3.538,00

€ 9.947,00

€ 4.000,00

€ 7.076,00

SportDoel

2009

2010

2011

2012

2013

Sport

€ 3.900,00

€ 10.150,00

€ 2.450,00

€ 3.850,00

€ 1.200,00

Garantie

€ 3.900,00

€ 10.050,00

€ 1.950,00

€ 3.650,00

€ 1.200,00

Uitgekeerd

€ 331,00

€ 950,00

€ 1.550,00

€ 3.010,00

€ 245,00

Vrijgevallen

-€ 3.569,00

-€ 9.100,00

-€ 400,00

-€ 640,00

-€ 955,00

Subsidie

€ 0,00

€ 100,00

€ 500,00

€ 200,00

€ 0,00

Totaal uitgekeerd

€ 331,00

€ 1.050,00

€ 2.050,00

€ 3.210,00

€ 245,00


Cultuur

Doel

2009

2010

2011

2012

2013

Cultuur

€ 3.150,00

€ 4.079,00

€ 7.530,00

€ 8.780,00

€ 2.000,00

Garantie

€ 2.400,00

€ 2.579,00

€ 5.280,00

€ 7.280,00

€ 2.000,00

Uitgekeerd

€ 1.968,00

€ 1.527,00

€ 2.530,00

€ 5.123,00

€ 1.000,00

Vrijgevallen

-€ 432,00

-€ 1.052,00

-€ 2.750,00

-€ 2.157,00

-€ 1.000,00

Subsidie

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 2.250,00

€ 1.500,00

€ 0,00

Totaal uitgekeerd

€ 2.718,00

€ 3.027,00

€ 4.780,00

€ 6.623,00

€ 1.000,00


Bijlage 2


Begroting 2014


Lasten

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

Bijzondere leerstoelen

190.198,00


Opbrengsten effecten

20.400,00

 

 

 

 

 

Beurzen

22.500,00

 

Bankrente

12.700,00

 

 

 

 

 

Internationale Studiereizen

19.000,00

 

Beschermers

352.498,00

 

 

 

 

 

Wetenschappelijke activiteiten

12.500,00

 

Donateurs

55.000,00

 

 

 

 

 

Activiteiten Universiteitsgemeenschap

12.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen

7.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten

168.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

7.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

440.298,00

 

 

440.598,00