Uit
welke onderdelen moet uw EINDAFREKENING bestaan?

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Binnen (circa) twee maanden na afloop van de activiteit moet u de afrekening en een verslag indienen. Deze eindafrekening levert u in Pdf in bij het secretariaat van het universiteitsfonds (universiteitsfonds@utwente.nl).

De eindafrekening wordt op dezelfde wijze opgesteld als de ingediende begroting, zodat de begrote en werkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven goed kunnen worden vergeleken. Laat duidelijk zien wat het financieel tekort uiteindelijk is.
Grote afwijkingen van de bij de aanvraag ingediende begroting dienen te worden verklaard. Op basis van deze verantwoording krijgt u de garantiesubsidie al dan niet uitbetaald.

Zijn uw financiële en inhoudelijke verslagen niet binnen deze termijn ontvangen, dan ontvangt u geen subsidie. Het fonds vraagt steekproefsgewijs kopieën van nota’s op en kan door een accountant de administratie van een gesubsidieerd evenement laten controleren.

Heeft u vragen, neem dan gerust even contact met ons op!

De eindafrekening moet uit de volgende delen bestaan:

  • Begeleidende brief;
  • Verslag van de activiteit (in tekst, max 2 A4);
  • Realisatie: een overzicht van inkomsten en uitgaven, dat goed en makkelijk te vergelijken is met de ingestuurde begroting. Gebruik dus hetzelfde format, maar vermeld nu de uiteindelijke bedragen ipv de van tevoren geschatte bedragen;
  • Een toelichting bij de verschillen tussen de begroting en de realisatie;
  • Bewijs van waar u het Universiteitsfonds genoemd heeft (poster, programmaboekje, etc);
  • Foto’s van het evenement.

<<Terug