Wat is TOM?

Toetsen in TOM

Omdat de modules grote eenheden zijn, is het van belang dat studenten gedurende de 10 weken regelmatig feedback krijgen over hun voortgang. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van diagnostische toetsen (die niet meetellen voor een cijfer), door gesprekken met de tutor, of door feedback van docenten of medestudenten.

Onderwijskundigen van het Centre of Expertise for Learning and Teaching bieden docenten en het opleidingsmanagement ondersteuning in het opzetten van toetsplannen. Kijk voor meer informatie op: www.utwente.nl/celt

Geïntegreerde toetsen

In het meest extreme geval levert een sterk geïntegreerde module slechts één cijfer op; het  behaalde cijfer op een geïntegreerde eindtoets, waarbij alle stof in één keer beoordeeld wordt. Dit is mogelijk doordat er gedurende de module regelmatig tussentijds feedback (zonder cijfer) gegeven is. Dit is vergelijkbaar met het beoordelen van een afstudeeropdracht, waarbij de student ook één cijfer krijgt over het gehele proces en de verschillende onderdelen in feite met elkaar gecompenseerd worden.

Tussentoetsen

Het is ook mogelijk om af en toe een tussentoets aan te bieden, mogelijk met de keuzevrijheid van de student om hier al of niet aan mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan elke twee weken een toets afnemen over de behandelde stof, waarbij verschillende onderdelen in samenhang getoetst worden. Wanneer deze toetsen op elkaar voortbouwen (cumulatief zijn), kunnen deze eenvoudig met elkaar gecompenseerd worden: wanneer een student in de volgende twee weken bijgeleerd heeft en inmiddels de kennis beheerst, kan een eerste onvoldoende weggestreept worden.

Modules repareren

Studenten kunnen in een module niet ‘automatisch voor de herkansing gaan’. Studenten die de module na een eerste poging net niet halen (twijfelgevallen waarbij het gemiddelde eindcijfer tussen de 5 en de 5,5 ligt) worden aan het eind van de module besproken in een moduleoverleg. In dit overleg bepaalt het moduleteam welke aanvulling of reparatie er nodig is. Is besloten dat er een reparatie nodig is, dan kan deze logischerwijs niet meer plaatsvinden in de module. Deze reparatie vindt in de opvolgende module plaats. Bij twijfel of in geval van overmacht, kan de examencommissie in individuele gevallen besluiten tot een extra aanvulling buiten het toetsplan.

Geadviseerd wordt om op de donderdag en vrijdag van week 10 van de opvolgende module een reparatiedag te houden. Wie geen aanvullingen nodig heeft, heeft dan vrij. De reparatiedag van module 4 vindt plaats in de zomer.

Voorbeelden compensatoir toetsen

Om te voorkomen dat studenten de opleiding kunnen doorlopen terwijl ze een bepaald onderwerp onvoldoende beheersen, kan ervoor gekozen worden om de module-eisen omhoog bij te stellen (bijvoorbeeld: alle toetsen moeten voldoende afgerond worden). Dit zorgt er echter voor dat ook heel goede studenten, die een keer een black-out hebben, de complete 15 EC niet halen.

Een andere mogelijkheid is om een aanvullende eis te stellen. Bijvoorbeeld: de module moet met een gemiddelde van 5,5 gehaald worden, waarbij één van de deelcijfers een onvoldoende mag zijn. Om geen (negatief) bindend studieadvies te krijgen, moeten studenten drie modules gehaald hebben én mogen er niet meer dan twee deelcijfers een vijf of lager zijn.

Een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld de eis te stellen dat het modulecijfer gemiddeld een 5,5 moet zijn, waarbij alle deelcijfers minimaal een 5 moeten zijn. Is één van deze deelcijfers bijvoorbeeld een 4,5, dan behaalt de student vooralsnog de module niet. Staat hier in een latere module echter een deelcijfer van een 7 tegenover waarmee de 4,5 gecompenseerd mag worden, dan wordt de eerdere module met terugwerkende kracht behaald. De 4,5 blijft dan wel bestaan en komt als deelcijfer op het diplomasupplement te staan. Wil de student dit niet? Dan moet hij/zij volgend jaar de gehele module opnieuw doen.

Deze toets- en compensatieregels staan in het toetsplan van de module. Deze plannen staan in het OER. De examencommissie kan in individuele gevallen beslissen om uitzonderingen te maken op deze regels.

inspiratie over toetsen in TOM

Bekijk voor inspiratie over toetsen in TOM: