Wat is TOM?

Principe 1:
Onderwijs in modules

De Universiteit Twente wil studenten ertoe aanzetten om de regie te voeren over hun eigen leren en wil hun betrokkenheid binnen de campusgemeenschap maximaliseren. Opleidingen zijn opgebouwd uit twaalf modules van elk tien weken (15 EC) die in hun geheel worden afgerond. De eerste twee jaar (8 modules) vormen de kern van de opleiding. In module 9 en 10 vullen studenten hun vrije keuzeruimte in door zich te specialiseren of te verbreden met een minor. Het laatste halfjaar van de opleiding is het afstudeersemester van 30 EC. Dit kan bestaan uit twee aparte modules van 15 EC die na elkaar gegeven worden, twee modules van 15 EC die parallel aan elkaar lopen, of uit één module van 30 EC.

Modules geven ruimte aan een flexibel aanbieden van verschillende onderwijsvormen, zoals inspirerende hoorcolleges, practica, werkcolleges, discussiebijeenkomsten en oefenopdrachten, of bijvoorbeeld een aantal dagen voltijds werken aan één onderwerp en daarna voltijds aan een ander onderwerp.

Verplichte contacturen

Door het formuleren van goede opdrachten kunnen studenten uitgedaagd worden om voltijds met hun studie bezig te zijn. Voltijds studeren is echter niet hetzelfde als het rooster volplannen met verplicht veertig uur aanwezig zijn op de campus. Omdat we graag willen dat er ruimte voor eigen planning is, zouden weken niet helemaal volgepland moeten worden. Wel is het een vereiste om vanaf studiejaar 2015-2016 in het eerste jaar 20 (klok)contacturen met docent, tutor of student-assistent per onderwijsweek aan te bieden. Dit is één van de prestatieafspraken die gemaakt zijn met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie www.utwente.nl/bestuur/publicaties)

Variatie aan werkvormen

Een variatie aan werkvormen houdt studenten bij de les en vergroot de kans dat studenten met verschillende leerstijlen bediend worden. De verschillende onderwijsactiviteiten staan allemaal in het teken van één zorgvuldig afgebakend thema, waardoor ze met elkaar samenhangen. De module wordt hierdoor betekenisvol: studenten begrijpen zo het grote plaatje. Alle moduleonderdelen zijn nodig om de leerdoelen van het project te halen, daarmee is een module een geïntegreerd geheel en kan het gezien worden als één groot vak in een projectsetting.

Tutorbegeleiding

In een Student Driven module kunnen studenten zelf bepalen of ze behoefte hebben aan de aangeboden bronnen en leeractiviteiten om de leerdoelen te behalen – waarbij goede begeleiding van een tutor van wezenlijk belang is. Sommigen vinden dat dergelijke open modules verderop in de opleiding geschikter zijn dan in bijvoorbeeld het eerste jaar. Het is dan wel van belang dat er een opbouwende lijn van vrijheid bestaat gedurende de opleiding. Anderen vinden dat de eerste module al zo open kan zijn. Een goed vangnet is hierbij van belang. De intensiteit van de begeleiding neemt verderop in de opleiding af. In beiden gevallen is afstemming hierover tussen de verschillende moduleteams binnen de opleiding noodzakelijk.

Samenhang en integratie

Eén van de uitgangspunten van TOM is dat we geen vakken meer kennen. Uitgangspunt van TOM is een sterke samenhang tussen de moduleonderdelen onderling én het project.  De module is een eenheid. Kennis en vaardigheden die in de moduleonderdelen worden aangeboden zijn geïntegreerd met elkaar en nodig om het project te halen. 

Leerlijnen

Alle bacheloropleidingen besteden 15 EC aan reflectieonderwijs (leerlijn academische vorming). Opleidingen kiezen en bepalen zelf in welke module(s) dit een plek krijgt. Daarnaast werken de technische opleidingen met een gezamenlijke wiskundeleerlijn. De inhoud en opzet hiervan is te vinden op Blackboard (EWI-TOMLEERLIJN-MATHABCD). Het wiskundeprogramma wordt jaarlijks afgestemd tussen de opleidingsdirecteur van wiskunde en de opleidingsdirecteuren van de deelnemende opleidingen. Hetzelfde geldt voor de gezamenlijke Methoden-en Technieken leerlijn voor de gamma-opleidingen.

Gedeelde modules

Een aantal opleiding delen moduleonderelen of hele modules met elkaar. Dit kan economische redenen hebben, maar het kan vooral ook inhoudelijk heel interessant zijn. Bijvoorbeeld: Technische Bedrijfskunde, Business & IT en Technische Informatie delen de eerste introducerende module van de opleiding met elkaar om studenten een goed beeld te geven van dit hele cluster. In module 4 werken studenten van Technische Natuurkunde samen met studenten van Technische Wiskunde aan het reproduceren van historische experimenten, ze hebben elkaars expertise nodig om een goed resultaat te behalen.

Bekijk de Module Map om te zien welke modules er nog meer worden gedeeld.