De Universiteit Twente staat voor High Tech Human Touch. Technologie en maatschappij zijn met elkaar verweven en het één kan niet zonder het ander. De Universiteit Twente wil haar studenten tot professionals opleiden die in staat zijn om kennis op te doen en toe te passen en die door nieuwsgierigheid en een kritische houding nieuwe kennis toe kunnen voegen aan hun vakdomein. Om dit mogelijk te maken, is ons bacheloronderwijs ingericht volgens ons eigen Twents Onderwijs Model (TOM), waarin studenten leren om in drie rollen te functioneren: die van onderzoeker, ontwerper en organisator (de Twentse 3 O’s). Deze drie rollen zijn verweven in het hele bacheloronderwijs op de UT.


De T-shaped professional

Het Twents Onderwijs Model biedt een antwoord op veel uitdagingen waar het Hoger Onderwijs voor staat. Onze snel veranderde maatschappij vraagt om andere kennis en vaardigheden dan vroeger. Wat we wel weten is dat flexibiliteit een vereiste zal zijn: onze studenten zullen waarschijnlijk in een complexere en snel veranderende omgeving werken en hun banen zullen minder zeker en minder permanent zijn dan dat ze nu zijn. Daarom willen we studenten opleiden tot ondernemende ‘T-shaped professionals’. Zij kennen de diepte van hun vakgebied en kunnen deze verder ontwikkelen. Ze kunnen ook buiten de gebaande paden treden en hun kennis breder toepassen in samenwerking met andere disciplines en de maatschappij.

Nieuwe bronnen

Een belangrijke uitdaging voor de Universiteit Twente is om gebruik te maken van de kwalitatief goede bronnen waar studenten eenvoudig over kunnen beschikken en hier een unieke leerervaring aan toe te voegen. De UT wil deze bronnen in het onderwijs benutten en studenten uitnodigen om bronnen te integreren in hun academische ervaring. Het kunnen vinden, kritisch beoordelen, combineren en gebruiken van nieuwe informatie is een belangrijke vaardigheid voor de 21e eeuw. Onze campus is de plaats bij uitstek waar kennis gedeeld kan worden, waar samengewerkt kan worden en waar ‘live’ interactie plaatsvindt tussen docent en student.

Verhogen kwaliteit en studiesucces

Voor de invoering van TOM stond de Universiteit Twente voor de uitdaging om het studiesucces te verhogen met een lager budget. We streven ernaar dat minimaal 70% van de studenten een bachelordiploma behaalt binnen 4 jaar. In 2015 bieden alle bacheloropleidingen minstens 20 klokcontacturen per week aan in het eerste studiejaar. Deze klokcontacturen zijn de leerervaringen op de campus, waarbij een docent, student-assistent of tutor aanwezig is. Door het onderwijs efficiënt aan te bieden, bijvoorbeeld door hoorcolleges aan meerdere opleidingen tegelijkertijd aan te bieden of gebruik te maken van online leermateriaal, willen we de kosten reduceren én de kwaliteit van het onderwijs verhogen.