Mijn TOM

Studenten voorbereiden op de toekomst

Nieck Benes is hoogleraar en Modulecoördinator van module 2 van de opleiding Scheikundige Technologie. Zelf heeft hij ook Scheikundige Technologie aan de UT gestudeerd en hij is hier ook gepromoveerd. Na zijn promotie heeft hij op verschillende plekken in Nederland gewerkt. Bijvoorbeeld voor DSM in Limburg en als assistent-professor aan de Technische Universiteit Eindhoven. Uiteindelijk is hij toch weer terug gekomen naar Twente. Nieck vindt de onderwijstaak van een Universiteit erg belangrijk, en dat de grootste toegevoegde waarde van de kwaliteit van de studenten en promovendi die de Universiteit aflevert de primaire output van de Universiteit is. Nieck heeft net de onderwijsprijs van de opleiding Scheikundige Technologie ontvangen.


Nederland, Plantaardige, Gebouwen, Architectuur


Scheikundige Technologie

Scheikundige Technologie is een heel andere opleiding dan Scheikunde. Het Technologie aspect is erg belangrijk, vertelt Nieck. Om dit verschil ook voor de studenten al snel in de studie duidelijk te maken heeft Nieck zich er hard voor gemaakt al direct in het begin van het curriculum een aandacht te besteden aan het technologische aspect van de opleiding. “Ik heb echt mijn best gedaan om technologie zo vroeg mogelijk in het curriculum voldoende belicht te krijgen”. Dat is dus gelukt! De tweede module van ST is sterk gericht op technologische aspecten. “Zodat de studenten zien wat een chemisch technoloog doet, en in wat voor soort werkomgeving ze later terecht komen”.


Rode draad in de module

Er is geprobeerd om de verschillende onderdelen van de module goed met elkaar te laten samenhangen, uit didactische overwegingen, maar ook om het realistische beeld van scheikundige technologie te versterken. ST deelt de tweede module gedeeltelijk met AT en TN, het onderdeel Thermodynamica wordt verzorgd door Marcel ter Brake. Marcel is ook de modulecoördinator voor AT en TN en heeft veel tijd aan deze module besteed. De practica, het project en de wiskunde case zijn specifiek gericht op ST, deze onderdelen hangen geheel met elkaar samen. De concepten die de studenten tijdens colleges krijgen aangereikt moeten ze direct toepassen bij de practica en verwerken in opdracht. Deze opdracht bestaat uit het globaal ontwerpen van een chemisch proces waarin grondstoffen worden omgezet in waardevolle eindproducten. De studenten moeten bediscussieerden welke verschillende apparaten er in dit proces moeten worden gebruikt, en hoe deze aan elkaar moeten worden gekoppeld om een zo optimaal mogelijk proces te krijgen.


Motivatie belangrijker dan berekening

In groepen van vier gaan de studenten met opdrachten aan de slag. “Het is heel erg gericht op de discussies van de studenten onderling”. Nieck gaf aan dat de motivatie belangrijker is dan de berekening. “Het gaat er met name om dat ze uitleggen waarom ze een bepaalde keuze hebben gemaakt”. Om de aangereikte kennis op een juiste manier in een relevante context toe te passen moeten de studenten de stof ook echt begrijpen, en zal de stof langer beklijven. Daarnaast kun je uit de keuzes en vooral de redenaties van de studenten goed opmaken of ze de inhoud ook inderdaad beheersen. Ieder groepje studenten schrijft op basis van hun bevinden een gezamenlijk rapport. Daarnaast moeten ze zich ook individueel bewijzen tijdens een mondeling tentamen. “Als er een student tussen zit die niets gedaan heeft, of de inhoud niet begrijpt, dan wordt dat bij een mondeling wel duidelijk”.


Zelfstandigheid van studenten

Nieck geeft aan dat hij het erg belangrijk vindt dat studenten leren een academische houding aan te nemen. “De eigen verantwoordelijkheid van de student moet voorop staan”. Wanneer studenten op de universiteit binnenkomen, moeten ze leren dat ze zelfstandig aan de slag zullen moeten gaan. Op de middelbare school worden ze nog enigszins door de docent aan de hand genomen, op een Universiteit moeten ze het echt zelf doen. “En daar hoort gewoon bij dat je fouten moet kunnen maken, anders leer je niet wat verantwoordelijkheid is.”

Dit laatste vindt Nieck nog wel een punt van aandacht binnen TOM, de gevolgen van het niet halen van een onderdeel zijn wel erg groot en er is een grote neiging om studenten te behouden van het maken van fouten. Terwijl van mensen met een universitaire opleiding juist mag worden verwacht dat zelfstandig en kritisch zijn. “Je kunt op een heleboel manieren naar output kijken: je kunt naar aantallen patenten en publicaties kijken, of naar het aantal studenten dat afstudeert, maar je kunt ook kijken naar de soort personen die je aflevert. Voor mij komt de toegevoegde waarde van onze Universiteit, en de opleiding Scheikundige Technologie, vooral naar voren in de hoge kwaliteit van de mensen die wij afleveren.”