FAQ

Hoe ziet de toetsing er in TOM uit?

Modules worden als geheel afgerond, om continuïteit en voortgang in de studie te stimuleren. De module is één onderwijseenheid met één eindresultaat. Dit eindcijfer wordt opgebouwd uit verschillende deelcijfers (bv. voor schriftelijk tentamen, projecten, opdrachten). Hierdoor wordt de werkdruk gelijkmatig verdeeld over het kwartiel en wordt uitstelgedrag door de student minder makkelijk gemaakt.

Iedere module heeft een toetsschema waarin is aangegeven welke deeltoetsen er zijn; hoe de beoordeling daarvan gewogen wordt in de eindbeoordeling; welke deelresultaten elkaar eventueel kunnen compenseren; en welke onderdelen met een minimale score moeten worden afgerond.Toetsen kunnen door de hele module verroosterd worden. Er zijn geen formele tentamenweken ingeroosterd worden. Zie ook de jaarcirkels

Wanneer een student door omstandigheden een module-onderdeel niet heeft gehaald wordt er vanuit de opleiding i.s.m. de examencommissie gekeken naar een reparatiemogelijkheid.

Informatie over en ondersteuning bij toetsing (voor docenten) is te vinden op de website van CELT.