Zie Nieuws

Hoge bevlogenheid én hoge werkdruk medewerkers Universiteit Twente

De afgelopen maanden is een welzijnsonderzoek verricht onder UT medewerkers. De resultaten laten zien dat medewerkers betrokken zijn bij hun werk. Tegelijkertijd blijkt dat de werkdruk de afgelopen vier jaar is toegenomen en dat steeds meer UT werknemers een te hoge werkbelasting ervaren.

 
De balans tussen werkbetrokkenheid en werkdruk blijkt fragiel en vraagt serieus aandacht van bestuur en management van de UT. Onder andere om die reden besluit het College dan ook om mee te doen met de pilot voor een ombudsfunctionaris, aandacht te schenken aan het onlangs gepubliceerde rapport over een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel en krijgt de uitvoering van het plan van aanpak werkdruk verder gestalte.

Belangrijkste resultaten welzijnsonderzoek
Medewerkers van de UT zijn over het algemeen redelijk tevreden en geven gemiddeld een 7,2 op een schaal van 1 tot 10. Dit hangt onder andere samen met de hoge mate van betrokkenheid, de hoge mate waarin men zich verbonden voelt met het eigen team en de mate waarin medewerkers vrijheid ervaren bij de invulling van hun werkzaamheden.

Samen met het welzijnsonderzoek is ook gekeken naar het ziekteverzuim. Hoewel het verzuim gestaag toeneemt de afgelopen paar jaar, is dit met 3,37% bij de UT nog steeds laag ten opzichte van andere sectoren. Wel is er bij een aantal groepen een trend waar te nemen. Zo is sprake van een toename van het ziekteverzuim bij de groep vrouwelijke promovendi (in 2018 4,23% en in 2016 was dit 3,40%). Ook bij mannelijke docenten is een toename te zien (in 2018 4,97% ten opzichte van 1,99% in 2016).

Zoals in de gehele sector is het ziekteverzuim in de ondersteunende diensten hoger dan in de faculteiten. Opvallende uitkomsten zijn onder andere te zien bij de faculteit BMS (4,48% in 2018, komend van 4,66% in 2017), de dienst HR ( 6,91%  in 2018, komend van 9.62% in 2017), de faculteit ITC (3,28% in 2018, komend van 2,18%  in 2017) en de dienst LISA (7,49% in 2018, komend van 4,80%  in 2017). Een eenduidige verklaring voor deze ontwikkelingen is niet simpel te geven. Vaak is er is sprake van meerdere factoren. Iedere situatie is uniek. In veel gevallen gaat het om persoonlijke omstandigheden, in combinatie met werkgebonden factoren, zoals veranderingen ten gevolge van digitalisering, werkdrukgerelateeerde factoren of een reorganisatie.

Verder is een toename in de ervaren werkdruk te zien. Zo ervaart 44% van de respondenten (47%) een veel te hoge werkdruk, waar dit in 2015 nog 35% was. Een trend die zich bij alle universiteiten in Nederland voor doet en waar alle universiteiten zich ook voor inspannen middels de plannen van aanpak voor werkdruk. Daarnaast is al een langlopende lobby gaande voor meer middelen in bèta en techniek, om onder andere het capaciteitsprobleem in het onderwijs te kunnen oplossen. Daar lijkt met het gepubliceerde advies van de commissie van Rijn nu aan tegemoet te worden gekomen.

Tot slot geeft het welzijnsonderzoek inzicht in de mate waarin medewerkers een vorm van ongewenst gedrag hebben ervaren. Bij de UT geeft 14% van de respondenten (47%) aan de afgelopen twee jaar te maken te hebben gehad met een bepaalde vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit is qua omvang veel minder dan het geschetste beeld in het rapport van de FNV over de ervaringen van een onveilige werkomgeving door universiteitspersoneel.

Het College van Bestuur neemt de resultaten van het welzijnsonderzoek zeer serieus en haalt de komende weken input voor verbeteringen in de organisatie op.  

Naast de financiële lobby, het werken aan werkdruk en de bijdrage aan een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel, doet de UT ook al veel op het gebied van preventie van ongewenst gedrag. Mirjam Bult, vice voorzitter College van Bestuur, licht toe: “De Universiteit Twente wil iedereen een sociaal veilige omgeving bieden. In een dergelijke omgeving behoren respect, integriteit, eerlijkheid en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen. Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, is onaanvaardbaar. Iedere medewerker die hiermee ervaring heeft is er wat ons betreft één teveel. We hebben hoge verwachtingen van de inzet van een ombudsfunctionaris en hopen dat mensen hun weg weten en durven te nemen in het geheel van onze klachtenregeling en (wetenschappelijke) integriteitsregelingen en -codes.”

Meer informatie over integriteit bij de UT is te vinden op www.utwente.nl/integriteit

Vind hier het hele rapport: “Work engagement and work pressure: still in balance? A well-being study among UT employees.”

Contact: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur, M: 0620027435