FAQ

Ik wil meer uit mijn studie halen. Wat is er allemaal mogelijk?

Excellence Stream (wiskunde)

Dit is een programma voor studenten van technische opleidingen die zich - naast hun eigen studieprogramma - verder willen verdiepen in de wiskunde. De beste studenten van een aantal technische opleiding worden hiervoor uitgenodigd. Het programma begint in kwartiel 1.3 en loopt de hele bachelor-opleiding door. Voor deelname aan de Excellence Stream ontvang je (deel)certificaten. Meer informatie bij de studieadviseur of op www.utwente.nl/excellence.

Honours Programma

Het Honoursprogramma is een breed studieprogramma, waarbij je kennismaakt met grote wetenschappers en de praktijk van wetenschapsbeoefening. Het programma (30 EC) start in september van het tweede studiejaar en duurt anderhalf jaar.  Het programma is open voor topstudenten van alle opleidingen. Na afronding van het Honourprogramma krijg je de aantekening ‘graduated with Honours’ op je diploma. Meer over de informatiebijeenkomst en aanmeldprocedure: http://www.utwente.nl/honours/

Studeren in het buitenland

partneruniversiteit

Wil je graag in het buitenland studeren? Je kunt de minor (derde jaar) gebruiken om een aantal maanden bij een buitenlandse partneruniversiteit te studeren. Excellente studenten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van de opleiding. We proberen een oplossing te vinden voor de verroosterde verplichte TN-vakken.

Talentenprogramma

Het HSP Talentenprogramma is bestemd voor excellente studenten die tijdens of na hun studie in Nederland minimaal 6 en maximaal 24 maanden in het buitenland willen studeren op bachelor- (laatste fase) of masterniveau. Klik hier voor meer informatie van Nuffic.

Dubbele master

Denk je erover om twee masteropleidingen te doen? In overleg met je studieadviseur kun je de vrije ruimte in de bachelor zo inrichten, dat deze voorbereidt op het doen van een dubbele master. Als de aansluitende master goed gekozen wordt, kan het afstudeertraject deels gecombineerd worden. Meer informatie over het combineren van masteropleidingen bij de studieadviseur.

Zomercursus

Tijdens de zomer worden interessante zomercursussen aangeboden bij verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Deze vakken kunnen als keuzevak in het TN of APH curriculum worden opgenomen.

Cum laude afstuderen

1. Bij uitreiking van het propedeusediploma wordt door de examencommissie het judicium ‘met lof’

verleend, als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- Het P-diploma wordt in het eerste verblijfsjaar behaald;

- Het over alle onderdelen van het propedeuse-examen gemiddelde cijfer is 8,0 of hoger;

- Op de cijferlijst komen geen cijfers lager dan een 7 voor;

- Er is voor ten hoogste vier examenonderdelen vrijstelling verleend.

2. Bij uitreiking van het bachelordiploma kan door de examencommissie het judicium ‘met lof’ worden

verleend. De examencommissie beoordeelt hierbij de resultaten behaald in het gehele

bachelorprogramma, waarbij de minimale voorwaarden om in aanmerking te komen voor het

judicium ‘met lof’ zijn:

- Het cijfer voor de bacheloropdracht bedraagt ten minste een 8;

- Het gemiddelde cijfer van de overige onderdelen van het bachelorexamen ná de

propedeuse is 8,0 of hoger;

- Op de cijferlijst komen geen cijfers lager dan een 7 voor.

- De studieduur van de bacheloropleiding incl. de propedeuse is niet langer dan 4 jaar.

(bron: Regels van de Examencommissie van de Bacheloropleiding Technische Natuurkunde)