Reguliere PIHC vouchers

Point-of-care test to guide antibody therapy: mAb-on-a-Chip. (UT - MST - ZGT)

Monoclonale antilichamen (mAbs) hebben een belangrijke rol bij de behandeling van ontstekings- en oncologische ziekten. Helaas reageert maar 50-90% van de patiënten goed op de behandeling met mAbs en zal bij een groot deel van de patiënten de behandeling uiteindelijk falen. Het falen van de behandeling met mAbs is gerelateerd aan onvoldoende bloedconcentraties. Het aanpassen van de mAb dosering op basis van de bloedconcentratie heeft de potentie om de behandeling met mAbs effectiever te maken. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een eenvoudige test voor het bepalen van de bloedconcentratie van mAbs: mAb-on-a-Chip.

Dr. Thijs Oude Munnink (MST), Dr. Kris Movig (MST), Dr. Ron Gill (UT), Dr Ton Vrij (ZGT), Dr.ir. Loes Segerink (UT), Dr. Maurice Russel (MST)

Nieuwe ontwikkeling binnen de fotoakoestische beeldvorming: Van validatie bij gezonde voeten tot diagnostiek van ernstige onderbeen ischemie bij mensen met diabetes

Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van voetulcera die kunnen leiden tot een amputatie van het (onder)been wat grote gevolgen heeft op de kwaliteit van leven. Hierbij is de perfusie van het (onder)been van cruciaal belang om de genezingstendens en amputatieniveau te bepaling. Nauwkeurige diagnostiek van deze perfusie is echter een uitdaging en met de huidige technieken niet goed te bepalen. Photoacoustic imaging (PAI) is hiervoor een veelbelovende techniek om deze perfusie te beoordelen. Doel van dit onderzoek is om de diagnostische eigenschappen van PAI te valideren bij: gezonde voeten, voetulcera, en tijdens operatieve ingrepen.

Prof. dr. R.H.J.A. Slart (UT), Prof. dr. W. Steenbergen (UT), Dr. J.J. vn Netten (ZGT), Dr. J. van Baal (ZGT), Dr. R Meerwaldt (MST), Dr. R.H. Geelkerken (MST)

Betere diagnostiek van postoperatieve pijn - Anders behandelen? Chornische pijn voorkomen? Hoge kosten vermijden? (UT - MST - ZGT)

In dit project staat de rol van nieuwe technologie voor pijndiagnostiek bij het voorkomen en behandelen van chronische pijn rondom totale knie vervangingen (TKA) centraal. Verhoogde pijngevoeligheid speelt een sleutelrol bij ontwikkeling van chronische pijn. Herkenning en gerichte behandeling zou chronische pijn kunnen voorkomen en veel kosten kunnen besparen. Binnen UT-BSS is unieke technologie ontwikkeld voor point-of-care meting van pijngevoeligheid. Bij ZGT-OCON en MST/ZGT-Nocepta zou deze technologie kunnen helpen bij beslissingen over TKA en verbetering van het pijnmanagement. In een pilot studie wordt daarom het nut van pijngevoeligheidsmetingen onderzocht. UT-HTSR brengt de relatie tussen chronische pijn en zorgkosten in kaart.

Dr. ir. J.P. Buitenweg (UT), Dr. C.J.M. Doggen (UT), Dr. R. Huis in 't Velt (ZGT, OCON), Dr. A.Janssen (ZGT), Dr. M Hanje (MST, Nocepta).

Enhanced reality panoramatic user interface for navigation and documentation of endoscopic guided surgeries (Panosurg) (UT - ZGT)

The goal of this project is finding a solution to reduce narrow field of view and surgeon's disorientation during Transurethal Resection (TUR) surgery. To this end, we are going to create a 3D model of an internal surgical cavity, using the monocular endoscopic video feed, so that 3D motion of cystoscope camera inside the bladder can be tracked.

Prof. dr. ir. Stefano Stramigioli (UT), Dr. Erik Cornel (ZGT), Ir. Foad Sojoodi Farimani (UT)

Adaptive rebreathing for central sleep apnea treatment (UT - MST - ZGT)

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een apparaat dat in staat is om het koolstofdioxide gehalte in het bloed tijdens slaap te reguleten om zo centrale ademstops te kunnen voorkomen. Dit apparaat zal moeten bestaan uit een masker waarin uitgeademde lucht kan worden opgeslagen en kan worden gereguleerd hoeveel van deze lucht ook weer wordt ingeademd. Bovendien is er een sensor nodig welke noninvasief het koolstofioxide gehalte in het bloed en de uitgeademde lucht kan meten. Validatiestudies zullen uitgevoerd worden door UT master studenten onder begeleiding van technische en medische experts van het MST en ZGT.

Timon Fabius (MST), Frans de Jong (MST/UT), Michiel Wagenaar (MST), Maarten Ruinemans (ZGT), Hans Tragter (UT), Jan Hendrik Crockewit (UT), Niel Tas (UT), Han Gardeniers (UT).

Biomedische sensing en slimme coaching in een mobiele game-omgeving ter verbetering van astmacontrole bij kinderen: AIRplay (UT - MST - ZGT)

Zelfmanagement is cruciaal voor een succesvolle behandeling van kinderen met astma. In de huidige zorg lukt het echter niet om de kinderen te ondersteunen in het aanleren van zelfmanagement, wat resulteert in een lage therapietrouw en slechte behandeluitkomsten. We hebben ondersteuning nodig buiten de muren van het ziekenhuis, in het dagelijks leven van het kind. Daarom is ons doel een innovatieve proof-of-concept te ontwikkelen genaamd AIRplay. AIRplay combineert sensoren en coaching in een mobiele game, om medicatie-therapietrouw en fysieke conditie te verbeteren en de kinderen op een leuke manier te leren hoe ze met hun astma (triggers) kunnen omgaan.

Dr. ir. Monique Tabak (UT), Prof. dr. Miriam Vollenbroek (UT), Dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), Dr. Boony Thio (MST), Dr. Ir. Rieks op den Akker (UT), Drs. Ellen van der Gaag (ZGT)

Pressure controlled high-flow therapy for airway infections (UT - MST)

Ernstige luchtweg-infecties in kinderen worden in toenemende mate behandeld m.b.v. nietinvasieve high-flow nasal cannula (HFNC) therapie welke een debiet-gestuurde luchtweg-druk toename bewerkstelligd en ademhalingsproblemen voorkomt. Er is echter grote onzekerheid over het gegenereerde luchtweg-drukniveau waarvoor de laatste tien jaar wereldwijd grote aandacht bestaat. Om deze onzekerheid te elimineren onderzoeken wij de mogelijke overgang van debiet-gestuurde naar druk-gestuurde therapie. Zowel in-vivo als in-vitro experimenten zijn gedaan en de resultaten zijn vooralsnog veelbelovend.

Dr. R. Hagmeijer (UT), dr. B.J. Thio (MST), prof. dr. ir. C.H. Venner (UT), drs J.F. Goorhuis (MST)

Multimodale hersenbewaking bij traumatisch hersenletsel. (UT - MST)

Ernstig traumatisch hersenletsel is de meest voorkomend oorzaak van overlijden of invaliditeit onder jongeren. De klinische beoordeling van deze patiënten is slechts beperkt mogelijk, terwijl juist in de eerste dagen secundaire schade kan ontstaan. Er is dan ook sterke behoefte aan meetmethoden om deze secundaire achteruitgang vroegtijdig te detecteren, zodat potentieel zinvolle interventies kunnen worden uitgevoerd. Met multimodale hersenbewaking, waarbij de uitkomsten van het EEG, transcraniële doppler en intracraniële drukmetingen gecombineerd worden met CT perfusie scans en klinische uitkomstmaten, wordt meer inzicht verkregen in de pathofysiologische processen bij neurotrauma. Hiermee kan behandeling en uitkomst van deze patiënten verbeterd worden.

Dr. M.C. Tjepkema-Cloostermans (MST), Prof. dr. ir. M.J.A.M. van Putten (MST/UT), Dr. A. Beishuizen (MST), Drs. H. Hom (MST), Dr. J. Hofmeijer (UT/Rijnstate)


Menzis PIHC vouchers

E-health in de vroege hartrevalidatie fase na een openhartoperatie

Om in te spelen op de vraag van patiënten om in de postoperatieve fase na een open hartoperatie meer invloed te hebben op hun revalidatie en sneller te starten, is het gebruik van E-health een goede mogelijkheid. Doel van het project is het ontwikkelen en evalueren van een gepersonaliseerd, intelligent online oefenprogramma waarmee patiënten, na ontslag uit het ziekenhuis, thuis aan de slag kunnen. Deze applicatie ondersteunt het proces van therapeutisch onderzoek, klinisch redeneren en behandelen en biedt de patiënt de mogelijkheid om thuis op maat te revalideren. Door sneller te starten met revalideren, wordt verwacht dat patiënten in een betere fysieke conditie de reguliere revalidatie ingaan en grotere gezondheidswinsten boeken. Daarnaast vergroot het oefenprogramma de mogelijkheden tot zelfmanagement en leidt het in de toekomst mogelijk tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen in de hartrevalidatie.

M. van Dijk (MST), Prof. dr. G.J. Grandjean (MST), Dr. M. Veehof (MST), Prof. dr. M. Vollenbroek-Hutten (UT/RRD), Dr. M. Tabak (UT/RRD)

DiagnOSAS als screeningstool voor het obstructief slaap apneu syndroom in de eerste lijn

Bij het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) stokt de ademhaling herhaaldelijk tijdens de slaap. Onbehandelde OSAS leidt tot ernstige gezondheidsschade en verminderd functioneren overdag. Hoewel OSAS goed kan worden behandeld, zijn naar schatting nog ruim 250.000 Nederlanders met slaapapneu niet gediagnosticeerd. Tegelijkertijd blijkt bij een aanzienlijk deel (circa 35%) van de patiënten die door de huisarts naar een specialistisch slaapcentrum zijn doorverwezen uiteindelijk geen sprake van OSAS. Een belangrijke reden voor deze discrepantie is het ontbreken van een betrouwbare screeningstest in de huisartsenpraktijk. In het onderhavige project wordt de diagnostische waarde van ‘DiagnOSAS’ (bestaande uit een online vragenlijst en nachtelijke pulseoximetrie) onderzocht als nieuw screeningsinstrument voor OSAS in de eerste lijn.

Drs. M.M.M. Eijsvogel (MST), Dr. E. Koffijberg (UT), Prof. dr. J. van der Palen (UT), Mevr. J.H.M. Mulder (Saxion), Drs. P.H.J.M. van Mechelen (Apneuvereniging), Mevr. L. van Steinvoren-Stamsnijder (Holland Innovative), Dr. R.G. Pleijhuis (MST), Dhr. J.R. Benistant, BSc (student UT), Drs. O. Hertgers (TIM Solutions), Drs. T. Fabius (MST)