Twee types vouchers  

In het Pioneers In Health Care Innovatiefonds wordt zowel gepionierd door nieuwe technologie te ontwikkelen voor relevante klinische vraagstukken, als het onderzoeken van de mogelijkheden om bestaande technologie te gebruiken voor nieuwe medische toepassingen.

Bij beide routes wordt gewerkt op het snijvlak van zorg en technologie. De oplossing van een klinisch relevant probleem kan enkel bereikt worden door de samenwerking tussen technische onderzoekers en clinici. De clinici leren over de kansen en nieuwe inzichten die technologie biedt. De technische onderzoekers krijgen begrip van het klinische probleem en ontwikkelen technologie met klinische relevantie.

In 2020 zullen twee types vouchers deze pionierende routes vertegenwoordigen. Voor beide type vouchers is per project €60.000,- beschikbaar.

Technologisch pionieren in de zorg

Het eerste type voucher ‘Technologisch pionieren in de zorg’ is bestemd voor projecten met een focus op de (door)ontwikkeling van een nieuwe technologie voor een specifieke klinische uitdaging. De clinici leveren essentiële kennis en input vanuit de medische praktijk. Bij de beoordeling van voorstellen ingediend onder ‘Technologisch pionieren in de zorg’ zal de technologisch-wetenschappelijk uitdaging zwaarder meewegen.

Technologie toepassen in de zorg

Het tweede type voucher ‘Technologie toepassen in de zorg’ is bestemd voor projecten waarin wordt onderzocht hoe technologie met een bewezen staat van dienst (binnen of buiten de zorg) gebruikt kan worden voor een nieuwe toepassing, zoals een andere aandoening, een andere doelgroep, of een andere gebruikssituatie. Doordat de technologie al verder ontwikkeld is kunnen de resultaten op relatief korte termijn van betekenis zijn in de zorgpraktijk. Bij de beoordeling van voorstellen ingediend onder ‘Technologie toepassen in de zorg’ zal de klinische impact zwaarder meewegen.

Voor wie is het fonds?

Projectteams die bestaan uit minimaal een onderzoeker die werkzaam is bij de UT of Saxion en een zorgprofessional die werkzaam is bij het MST, ZGT of Deventer Ziekenhuis kunnen voorstellen indienden bij het PIHC fonds. Projectteams kunnen worden uitgebreid met meerdere onderzoekers en zorgprofessionals en aanvullende partijen buiten de PIHC partners. 
De hoofdaanvrager heeft bewezen ervaring in doen van wetenschappelijk / klinisch onderzoek. Voor UT onderzoekers betekent dit een afgerond promotieonderzoek. 

Onderzoekers of zorgprofessionals die eerder een PIHC voucher toegekend hebben gekregen, kunnen alleen in aanmerking komen voor een nieuwe vouchers als ze een nieuwe samenwerking starten, een nieuwe technologie ontwikkelen of een nieuw onderzoeksonderwerp hebben en als hun eerdere project succesvol is verlopen.

Overige partijen

Binnen de projecten is goede samenwerking tussen de PIHC partners essentieel. Het kan waardevol zijn aanvullende partijen te betrekken, maar dit is geen vereiste. Aanvullende partijen kunnen bijvoorbeeld ontwikkelcapaciteit leveren voor de ontwikkeling van (delen van) de technologie. Ook kunnen partijen betrokken worden die de projecten sneller of dichter naar de kliniek brengen, zoals organisaties die een rol spelen in het (veranderende) zorgproces of eindgebruikers in de keten, zoals huisarts, patiënten organisatie, Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Overige partijen die puur in opdracht werk uitvoeren dienen als kostenpost op de begroting van één van de PIHC partners ondergebracht te worden. Partijen die inhoudelijk betrokken zijn bij het onderzoeksproject zullen de project samenwerkingsovereenkomst tekenen met de bijbehorende rechten en plichten.

Indiening 

Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend via de Engelstalige webapplicatie, die je na het Matchmaking event op 8 september 2020 op deze pagina kan vinden. Gebruik voor het onderzoeksvoorstel het PIHC Voorstel 2020 Format en voor de begroting het PIHC Begroting 2020 Format (worden hieronder binnenkort bijgewerkt). Gebruik voor een Engelstalig voorstel de Engelse formats. De titel, trefwoorden en publieke samenvatting worden zowel in het Nederlands als het Engels opgenomen in het voorstel.

 

Criteria voor indiening

 • Innovatief project op het snijvlak van geneeskunde en technologie;
 • Het project is gezamenlijk werk van minimaal een onderzoeker van de UT of Saxion en een zorgprofessional van MST, ZGT of Deventer Ziekenhuis;
 • Het project is opgezet vanuit een klinische behoefte;
 • Het project is technisch-wetenschappelijk uitdagend en heeft impact op de gezondheidszorg;
 • Het format van het projectvoorstel wordt gevolgd.
 • Het project bevat een begroting volgens PIHC format, waarbij een maximum bedrag van €60.000 wordt aangevraagd.


Aanvraag indienen

Tijdspad PIHC 2019 (TIJDLIJN 2020 volgt snel)

 • Matchmaking event: Dinsdag 10 september 2019
 • Deadline indienen voorstellen: Maandag 14 oktober 2019, 12.00h
 • Toekenning van de vouchers: 9 december 2019
 • Deadline start projecten: 1 juli 2020
 • Deadline einde projecten: 12 maanden na de start van het project, uiterlijk 1 juli 2021