Zie Organisatie

Organisatie

Strategy and Policy (S&P) vervult binnen de UT verschillende rollen. De belangrijkste is die van ‘Onder­steuner bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van beleid’. In onderstaande fi­guur is de beleidscyclus weergegeven en verschillende fasen waarin S&P een rol speelt. S&P initieert (meestal op verzoek van College van Bestuur/Strategisch Beraad, maar ook zelfstandig) beleidsvorming. Zij voert hiertoe beleidsvoorbereidend onderzoek uit en zorgt dat relevante eenheden worden betrok­ken in het proces van de beleidsontwikkeling. Deze eenheden leveren inhoudelijke input en geven tevens aan wat de consequenties van voorgenomen beleid voor de uitvoering zijn (‘ex-ante evaluatie’). Uitgewerkte voorstellen worden door S&P ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Bestuur. Implementatie van vastgesteld beleid gebeurt in de regel door de uiteindelijke ‘uit­voerder’ hiervan. Afhankelijk van de impact en reikwijdte van het te implementeren beleid gebeurt dit via een programma en/of projecten. In de implementatiefase is de rol van S&P vooral de voortgang hiervan te bewaken naast het eventueel leveren van inhoudelijke en/of procesmatige ondersteuning. Na de implementatie zorgt de betrokken eenheid (faculteit, instituut, dienst) voor de uitvoering hiervan. S&P speelt geen rol bij de uitvoering, wel moni­tort/evalueert zij de effectiviteit van het beleid (‘ex-post evaluatie’). Op basis hiervan adviseert zij de uitvoeder over bijstelling van de uitvoering en/of het CvB over bijstelling van het beleid.

Betrokkenheid S&P in beleidscyclus

Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden is de mate en het karakter van de betrok­kenheid van S&P bij de verschillende fasen in de beleidscyclus verschillend. In onder­staande figuur wordt dit schematisch toegelicht.

Mate en karakter van de betrokkenheid van S&P bij de verschillende fasen in de beleids­cyclus

S&P is georganiseerd in thematische clusters. Dit zijn niet zozeer hiërarchische afdelingen als wel clusters van medewerkers met een vergelijkbare inhoudelijke focus. Centraal hierbij staan de clusters, die beleid ontwikkelen voor de drie pijlers van de UT: onderwijs, onderzoek en valori­satie. Het beleid dat in de overige clusters wordt ontwikkeld draagt bij aan de beleids­doelstellingen op de gebieden onderwijs, onderzoek en valorisatie. Het cluster ‘Beleidsmoni­toring neemt een speciale positie. Dit monitort/evalueert de effecten van het beleid dat direct (van­uit clusters onderwijs, onderzoek en valorisatie) als indirect (vanuit overige clusters) ge­richt is op onze drie centrale pijlers onderwijs, onderzoek en valorisatie, zie onderstaande fi­guur. Voor het cluster Informatiemanagement geldt dat haar bijdrage aan onderwijs, onder­zoek en valorisatie direct (bijvoorbeeld beleid databeheer, ICT in onderwijs) als indirect via de ‘bedrijfs­voering’ (bijvoorbeeld ‘security & privacy’). 

Relaties clusters

In de linker kolom bij wie doet wat’ vind je een overzicht van alle S&P-medewerkers en hun taken.