Beleidsterreinen

Onderzoek en Valorisatie

Het cluster onderzoek en valorisatie adviseert en ont­wik­kelt beleid en strategie, begeleidt en implementeert pro­jec­ten, en onderhoudt contacten en netwerken op het ge­bied van onderzoek, valorisatie en innovatie.

De activiteiten van het cluster hangen samen met stra­te­gi­sche positionering en profilering (publiek/private sa­men­wer­king met andere kennisinstellingen, bedrijven en over­he­den, thematische prioriteiten koppelen aan maat­schap­pe­lijke uitdagingen, fondsen en programma’s, innovatie en ken­niseconomie) en met excellentie van onderzoek (prij­zen en voordrachten, onderzoekbeoor­de­ling, fondsen en sub­sidies, KPI).

Strategie, samenwerking en profilering

 • (Inter)nationaal HO beleid (o.m. topsec­to­ren, wetenschapsvisie/agenda)
 • Valorisatie, innovatie en kenniseconomie
 • Thematische prioriteiten/ coördinatie aan UT
 • Strategische profilering en positionering UT
 • Netwerken/ samenwerking met universi­tei­ten, overheid, en bedrijven
 • 3TU, m.n. op het gebied van onderzoek en valorisatie

Externe accounts, o.m. VSNU, KNAW, NWO, EZ, OCW

Contact:

Prijzen en voordrachten

 • Prijzen en voordrachten (na­tionaal en in­ter­nationaal)
 • Secretariaat PAC (Prizes and Awards Com­mittee)

Contact:

Fondsen en subsidies

 • Europees beleid op onderzoek en inno­vatie
 • Ondersteunen van Europese en interna­tio­na­le subsidie­aanvragen
 • Horizon 2020, Erasmus Mundus Plus, Smart Specialization
 • Subsidie-informatietool: Research Profes­sio­nal zie EU-Office

Contact:

Kwaliteitzorg Onderzoek

 • Kwaliteitsbeleid onderzoek faculteiten, in­stituten en onderzoekscholen
 • Onderzoeksbeoordeling (Visitaties, SEP)

Contact:

Kengetallen Onderzoek

Contact:

Wetenschappelijke integriteit

 • Wetenschappelijke integriteit en gedrags­code

Contact:

Valorisatie

 • Valorisatiebeleid i.a.m. Kennispark
 • Contacten van Universiteit Twente met de Regio Twente en de Provincie Overijssel
 • 3TU, bestuurlijke ondersteuning en valo­risatie (secretaris 3TU.Innovation Lab)

Contact:

Veiligheidsbeleid

 • Veiligheidsbeleid

Contact: