Het cluster Onderwijs binnen de concerndirectie Strategy and Policy (S&P) on­dersteunt, adviseert en ontwikkelt beleid en strategie rondom het on­derwijs aan de UT. Tevens ondersteunt S&P Onderwijs ver­nieu­wen­de projecten aan de UT en onderhoudt zij contacten met de op­leidingen, VSNU, NVAO en OCW.

De werkzaamheden vanuit S&P Onderwijs omvatten o.a. visita­tie/ac­cre­­dita­tie, kwaliteitszorg, wet- en regelgeving (bijv. OER & BSA), 3TU.Onderwijs, Excellentie, bachelor-master aansluiting, joint de­grees, nieuwe opleidingen, TOM, Master, Positionering en Kwa­liteits­ver­betering Masteronderwijs (PKM), PDEng. Deze lijst is niet uitput­tend.

Academische vorming/ reflectie

Op de UT is er naast aandacht voor het re­guliere onderwijs, specifiek aandacht voor de re­flectie en de aca­demische vorming van stu­denten. Hiertoe worden tal van ini­tiatieven ontplooid. S&P vervult hier een coördinerende functie.

Contact:

ATLAS, UCT

In 2013 is de UT gestart met het Atlas Uni­versity College, een Engelstalige inter­disci­pli­naire op­leiding die sociale en tech­ni­sche per­spec­tieven integreert tot een nieuwe kijk op technologie.

Excellentie

De Excellentieprogramma’s die de UT heeft ingericht bieden extra uit­daging voor excellen­te stu­den­ten. Zowel in de bachelor als in de ma­ster zijn diverse ex­cellentie­pro­gram­ma’s.

Contact:

Masteronderwijs

Om invulling te geven aan de ambities ten aanzien van profil­e­ring en instroom wordt het mas­ter­portfolio herijkt. S&B is nauw be­trokken bij de onder­steu­nings­­agenda hiervoor.

TOM

Het Twents Onderwijsmodel (TOM) is een onderwijs­ver­nieu­wing in de bachelorop­leidingen van de Universiteit Twente, in­ge­voerd per 1 september 2013. Alle bachelor­opleidingen zijn in­gericht volgens het TOM.

Contact:

Nieuwe opleidingen

Om een nieuwe opleiding met NVAO accreditatie te starten die­nen binnen en buiten de uni­ver­siteit enkele trajecten ter goed­keu­ring (toets doel­matig­heid; toets nieu­we opleiding) te worden door­lopen. S&B advi­seert en helpt de faculteiten bij de voorbereiding van de aan­vraag­dossiers en onder­houdt voor het College van Be­stuur de contacten met de CDHO, NVAO en DUO.

Contact:

Bachelor-master aan­sluitingen

Informatie over aansluitingen tussen Bachelor- en Masterop­leidingen en de daarbij horende schakelprogramma's en toe­la­tings­eisen. Er zijn afspraken ge­maakt tussen de HBO in­stel­lingen en de UT over toe­lating. S&P monitort deze afspraken.

Contact:

Visitatie / Accreditatie

De kwaliteit van universitaire opleidingen wordt regelmatig be­oordeeld door middel van een visi­tatie. Indien de visitatie suc­cesvol verloopt, volgt ac­cre­di­tatie. S&P ondersteunt oplei­dingen bij het voorbereiden hier­van.

Contact:

Wet- en regelgeving

Wijzigingen en/of nieuwe be­lang­rijkste wet- en regel­geving op het ge­bied van onderwijs wordt ge­coör­dineerd vanuit S&P.

Contact:

Kwaliteitszorg

Om de kwaliteit van het on­der­wijs en de studenten­voor­zie­ningen te be­waken en voort­du­rend te ver­beteren, heeft de UT een aantal instrumenten. Bewa­king van de kwaliteit is op de UT geor­ga­niseerd in diverse gre­mia. S&B vervult een moni­to­rende rol.

OLC

Met de Wet versterking bestuurskracht die op 1 januari 2017 is ingegaan, verandert de rol en positie van OLC’s. Zij krijgen vanaf 1 september 2017 o.a. instemmingsrecht op onderdelen van de OER en worden daarmee een medezeggenschapsorgaan. S&P kan advies geven m.b.t. de gevolgen van deze wet voor OLC’s.

4TU.Onderwijs

De 4TU.Federatie werkt op het ge­bied van het onderwijs samen in de bestuurscommissie 4TU.On­­der­wijs. Onderdelen van de sa­men­wer­king zijn de ge­za­men­lijke 4TU master­opleidingen en de door­stroom­matrix

Contact:

Joint programmes

Een joint programme is een pro­­gramma dat wordt verzorgd door verschillende instel­lingen. Er zijn twee belangrijke cate­gorieën te onder­scheiden: een joint degree en een double degree. De UT heeft diverse joint degrees. S&P is betrokken bij het opzetten en on­derhouden van joint program­mes.

Contact:

Landelijke afstemmings­overleggen

Vanuit de VSNU en op eigen initiatief van de universiteiten in Nederland is er structureel over­­leg over onderwijsgere­lateer­de onder­wer­pen. S&P heeft zitting in diverse gremia.

Contact:

Studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck is onderdeel van het aanmeldproces en wordt door de UT aan alle aspirant bachelorstudenten aangeboden. De studiekeuzecheck bestaat uit een uniforme vragenlijst (eventueel aangevuld met opleidingsspecifieke vragen), en daarnaast kan er een opleidingsspecifieke activiteit plaatsvinden. Projectleiding voor de studiekeuzecheck ligt bij CES. S&P is betrokken bij de beleidsmonitoring.

Overig

Overige onderwerpen

Contact: