Zie Beleidsterreinen

Internationaal

Het cluster internationaal is verantwoordelijk voor de strategische advisering van het College van Bestuur op het gebied van de internationalisering. De medewerkers houden zich bezig met verschillende internationale beleidsdossiers en projecten gerelateerd aan de internationaliseringsvisie zoals internationale onderwijs- en onder­zoeks­samenwerking, joint degrees en taalbeleid. Daarnaast ondersteunt ze het College van Bestuur bij het relatiebeheer met prioritaire landen, in netwerken en strategische partners in het buitenland. Tenslotte participeert ze extern (bijv. VSNU) en intern (bijv. portefeuillehoudersoverleg internationalisering) in diverse relevante overleggen op het gebied van internationalisering.  

Internationaliseringsvisie

In de aangescherpte strategie Vision 2020 van de UT staat dat het werkveld van onze toekomstige afgestudeerden volledig in­ter­nationaal wordt. Kennis wordt ont­wikkeld in en voor een interna­tionale context samen met internationale partners, gericht op de Grand Challenges. Studen­ten leiden we op als de Global Citizens van de toekomst. De onderstaande staan in de concept internationaliseringsvisie ambities geformuleerd:

  • Inzetten op curricula die voorbereiden op een internationale carrière in binnen en buitenland. Aandacht geven aan de internationale dimensie binnen de opleidingen en het onderzoek. 
  • Deelname aan profilerende (in­ternationale) netwerken van kennisinstellingen en be­drijven. Kapitaliseren van be­staande netwerken. 
  • Ontwikkelen van een aantrekkelijke internationale universiteitsgemeenschap met een grote diversiteit en mobiliteit (hub). 
  • Verhoging internationale in­stroom naar 640 studenten in de master.

Dit moet uiteindelijk leiden tot een universiteit waar de inhoud en vorm van het onderwijs in een internationale context plaats­vindt, met een gemêleerde internationale populatie van stu­den­ten en medewerkers en waar­bij de consequenties daarvan vertaalt zijn in alle bedrijfsas­pecten en uitingen van de or­ga­nisatie. 

In de visie staan de internationale ambities uit Vision 2020 verder uitgewerkt en vertalen dit naar de concept internationaliserings­strategie.

ECIU

ECIU is in 1997 mede door de UT opgericht. De aanleiding was een wetenschappelijke publi­catie waarbij de UT werd geclassificeerd met een aantal andere universiteiten met gelijke kenmerken. De kenmerken zijn dat deze universiteiten een sterke binding met hun regio hebben, bekend staan om hun innovatieve houding en ondernemerschap, relatief jong en kleinschalig zijn en vaak ook twee kernen (HTHT) omvatten. Het netwerk bestaat momenteel uit 11 Europese en 3 niet Europese (geassocieerde) universiteiten. Het netwerk is opgezet om ons gezamenlijk te profileren op de aspecten valorisatie, ondernemerschap en innovatie. Waarbij innovatie ook kan worden uitgelegd als de innovatieve wijze waarop de universiteiten met hun kernactiviteiten bezig zijn (zoals het problem based learning van Aalborg). ECIU universiteiten lijken qua vorm en ambitie op elkaar, maar zijn niet geselecteerd op in­houdelijke of overlappende on­derwijs- dan wel onderzoekter­reinen. 

Recentelijk zijn er twee stuurgroepen opgericht. De eerste houdt zich voornamelijk bezig met regionale innovatie. Vanuit de UT participeert Kennispark (Wilbert Pontenagel) aan deze stuurgroep. Daarnaast heeft innovatief onderwijs een eigen stuur­groep waarbij deelname van­uit de onderwijskundige dienst deel nemen.

Portefeuillehoudersoverleg

Het Portefeuillehouderoverleg In­ter­nationalisering is het formele en gemandateerde gremium voor internationalisering van de UT. Het houdt zich bezig met strategieformulering, strategische afstemming, monitoring en ini­tiatie van implementatie ten aan­zien van Internationalisering, zowel voor het onderwijs als voor het onderzoek. Het strategisch relatiebeheer vindt hier plaats en periodiek overleg wordt gevoerd met de CvB porte­feuillehouder-I en de voorzitter UCO.

Het overleg wordt (conform o.a. Loket VO) voorgezeten door een Decaan en bemenst door de por­tefeuillehouders-I uit de facul­teiten, S&B-I (secretaris) en Directeur CES en Directeur S&B. Afhankelijk van het onder­werp schuiven andere partijen zo­als TGS, M&C en HR aan. Zes keer per jaar wordt er verga­derd en twee keer per jaar wordt via de voorzitter Internatio­nalisering op de agenda van het CvB-D overleg geplaatst.