Beleidsterreinen

Alumni & development office

Het Alumni & Development Office dient te zorgen voor een evenwichtige focus op relatiemanagement en fond­sen­werving. Relatiemanagement is de kernfunctie van het of­fice: het strategisch beheer van relaties met alumni, be­drijven en particuliere stichtingen. Doel is via deze doel­groepen nieuwe geldstromen aan te boren die dienen ter onder­steuning van de ambities en strategische doelen van de universiteit als geheel. Het office heeft hierin een ondersteunende rol naar het primair proces, maar tegelijk ook een initiërende en coördinerende rol. Onder de noemer ‘Alumnibureau’ initieert, coördineert en ondersteunt het Alumni & Development Office het alumnibeleid van de Universiteit Twente, haar faculteiten en haar alumni­verenigingen (voor meer informatie zie website). Ook de directie van het Universiteitsfonds Twente (zie website) is verantwoordelijk voor de beleidsmatige ondersteuning van het bestuur van het fonds en voor de coördinatie van het toekennen van financiële middelen aan uiteenlopende doelen van het fonds, maakt onderdeel uit van het Alumni & Development Office.

Alumnibureau

Het Alumnibureau, als onderdeel van het Alumni & Development Office, initieert, coör­dineert en ondersteunt het alumni­be­leid van de Universiteit Twente en haar oplei­dingen. Het alum­nibeleid van de oplei­dingen krijgt per opleiding vorm door samenwerking tus­sen de opleiding, de studie­vereniging en de alumni­vereniging. Het Alumnibu­reau onder­steunt hierbij door on­der meer het beheer van de cen­trale alumnidatabase, het ver­zorg­en van mailingen vanuit die database en het adviseren van ‘good practices’. Ook de ver­binding met oud-mede­wer­kers, het beheer van de overige relaties en de ondersteuning van het UT-Ambas­sadeurs­net­werk ligt bij het Alum­nibureau. Zie ook alumniwebsite of ITC-alumniwebsite.

Contact:

Universiteitsfonds Twente

Het Alumni & Development Office zorgt voor de beleidsmatige on­dersteuning van het bes­t­uur van het Universiteitsfonds Twente en voor de coördinatie van het toe­kennen van finan­ciële middelen aan uiteenlopende doelen van het fonds. Ook organiseert het Office de fond­senwerving voor het fonds, onder meer via de jaarlijkse campagne onder alumni oud-mede­werkers en re­la­ties, via het managen van don­aties van ver­mogende particulieren of via het crowd­fundingplatform
Ook ondersteunt het Alumni & Development Office onderzoekers bij het leggen van contacten met goede doelen, vermogensfondsen, fa­milie­stichtingen en vermo­gen­de particulieren. Het Office onderhoudt daarnaast contac­ten met banken en notarissen met als doel de UT als goed doel bij hun achterban te pre­sen­teren. Ook is het Office verantwoordelijk voor grote en kleine fondsenwervingscampagnes in op­dracht van bijvoorbeeld het College van Bestuur, een instituut of een onderzoeker. Zie ook UF-website.

Contact: