Workshops

Aanbod 2018-2019

AANBOD schooljaar 2018-2019

Het workshopaanbod voor schooljaar 2018-2019 bestaat uit 12 workshops, ingedeeld in drie thema’s:                      

Voor meer informatie over de specifieke inhoud, doelgroep en voorkennis van een workshop, klik hieronder op de workshop naar keuze. 

VAKSPECIFIEK

Workshop Natuurkunde (Quantumwereld)

VAKDIDACTIEK VAN QUANTUMWERELD

Wil je weten hoe je quantumwereld overbrengt aan je leerlingen? Je weet wat het hoofdstuk bevat maar hoe vertel je dat je leerlingen? In deze workshop beschouwen we quantumwereld vanaf verschillende kanten: niet alleen vanuit het vak maar ook vanuit het dagelijks leven, de techniek, de het maatschappelijk belang en vanuit de filosofie. Maar ook de praktische invalshoek: hoe zet je demo’s en applets in in je lessen? 

Wil jij leren alle kanten van quantumwereld te belichten en en je lessen verrijken met bijvoorbeeld een applet of demo? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Kan je quantumwereld vanuit verschillende perspectieven beschouwen.
 • Heb je geleerd de problemen, die vaak bij het leren van quantumwereld een rol spelen, te herkennen.
 • Weet je hoe je een demo of applet didactische onderbouwd kan inzetten in jouw quantumlessen. 

VOORKENNIS

Basiskennis van quatumwereld wordt bekend geacht.
Enige ervaring in het lesgeven van quantumwereld. 

DOELGROEP

Deze workshop is bedoeld voor VO docenten (natuurkunde) met interesse in quantumwereld.

Workshop Scheikunde (Polymeren)

Polymeren: achtergronden en practica voor in de klas

In ons dagelijks leven spelen polymeren een steeds belangrijkere rol. In deze workshop verdiepen we ons in ‘gewone’ polymeren. De theoretische achtergronden, didactische aspecten en practica rond polymeren komen aan de orde.

De workshop is als volgt opgebouwd

 • Opfrissen van eigen kennis over polymeren.
 • Het examenprogramma: wat moeten leerlingen weten, en wat is verder zinvol.
 • Onderwijzen: hoe bieden we ‘polymeren’ op een motiverende manier aan, welke practica zijn geschikt, hoe helpen micro-meso-macro structuren om de eigenschappen beter te begrijpen en welke misconcepties bestaan.
 • Toetsing. Hoe kunnen we toetsen wat leerlingen over polymeren hebben geleerd. 

Kortom: wil je je eigen kennis over polymeren opfrissen, op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en met collega’s didactische aspecten rond ‘polymeren in de klas’ bespreken? Meld je dan aan voor deze werkgroep! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Kan je polymeren op een motiverende manier in de klas aanbieden.
 • Heb je geleerd om eenvoudige aansprekende experimenten in de klas uit te voeren.
 • Kan je met micro-meso-macro structuren eigenschapen verklaren.
 • Heb je meerdere manieren geleerd om de kennis en vaardigheden te toetsen gebruiken.  

VOORKENNIS

Een voltooide lerarenopleiding scheikunde is een voorwaarde.

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor VO docenten scheikunde.

Workshop Wiskunde (Vakdidactische theorieën)

OPFRISCURSUS VAKDIDACTIEK WISKUNDE

Tijdens de lerarenopleiding wiskunde krijgen studenten te maken met een verscheidenheid aan vakdidactische theorieën. Vaak worden deze nog redelijk als een "ver van m’n bed"-show ervaren, aangezien de studenten vooral druk zijn met klassenmanagement en basisvaardigheden. Desalniettemin geven deze theorieën een goede basis voor het geven van effectief wiskundeonderwijs. Het doel van deze workshop is derhalve het opfrissen van (of wellicht voor het eerst kennismaken met) toonaangevende vakdidactische theorieën en het direct oefenen van het toepassen hiervan op concrete onderwijssituaties. 

Kortom, wil je een opfriscursus in vakdidactische theorieën om nog beter beslagen ten ijs te komen voor de klas? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN:

Na deze workshop kan je:

 • De theorie van Richard Skemp (1976) over het verschil tussen instrumenteel begrip (“weten hoe”) en relationeel begrip (“weten hoe en waarom”) toepassen in je dagelijkse onderwijspraktijk. Je kan bewuste afwegingen maken bij het voorbereiden van lessen en leerlingen beter uitleggen wat de voordelen van relationeel begrip zijn;
 • De theorie van Anna Sfard (1991) over het duale karakter van wiskundig begrip (het zien van wiskundige concepten met een operationele kijk of een structurele kijk) toepassen in je dagelijkse onderwijspraktijk. Je kan bij het introduceren van nieuwe concepten beter onderbouwd een volgorde van uitleg kiezen en beter de moeilijkheden die leerlingen ervaren bij het leren van een nieuw concept begrijpen;
 • De theorie van Alan Schoenfeld (2014) over vijf dimensies van goed wiskundeonderwijs toepassen in je dagelijkse onderwijspraktijk. Je kan je eigen onderwijs scoren op deze dimensies en aandachtspunten vinden waarop je onderwijs verbeterd kan worden. 

VOORKENNIS

Voor deze workshop is geen voorkennis vereist; praktijkervaring in het onderwijs is een pré. 

DOELGROEP

Deze workshop is bedoeld voor docenten met interesse in wiskunde, veelal VO docenten wiskunde.

 DIDACTIEK

Workshop Differentiatie

DIFFERENTIËREN: WORD EEN EXPERT!

Verschillen tussen leerlingen in de klas worden steeds groter, en dit vereist steeds meer kennis en vaardigheden van de leerkracht. Met het indelen van je leerlingen in verschillende instructiegroepen ben je er nog niet, dus wat is er nog meer nodig?  

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemende docenten de unieke mogelijkheid een kijkje te nemen in de praktijk van een expertleerkracht op het gebied van differentiëren bij rekenen. Ze worden daarbij uitgedaagd de koppeling te maken met hun eigen denken en handelen in de onderwijspraktijk.  

Ben jij gedreven om jouw onderwijs nóg beter af te stemmen op verschillen in je klas? Wil jij ook een echte differentiatie-expert worden? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Ben je in staat om uit te uitleggen wat differentiëren omvat;
 • Kun je benoemen welke vaardigheden nodig zijn om goed te kunnen differentiëren;
 • Leer je bepalen hoe differentiëren vormgegeven kan worden in je eigen praktijk. 

VOORKENNIS

Enige ervaring met lesgeven in het basisonderwijs is gewenst. 

DOELGROEP

De workshops is bedoeld voor docenten met interesse in differentiëren en is in het bijzonder gericht op PO docenten (groep 3 t/m 8).

Deze workshop wordt verzorgd door het MATCH-project (www.matchproject.nl)

Workshop Videofeedback coaching

REGISSEER JE LES MET VIDEOFEEDBACK COACHING

In deze workshop ga je aan de slag met video coaching. Door docenten te coachen aan de hand van videobeelden krijgen docenten inzicht in hun eigen handelen en/ of het leren van leerlingen. Deze informatie kan vervolgens weer gebruikt worden om veranderingen in het gedrag te bewerkstelligen en de lespraktijk te verbeteren. In deze workshop maak je kennis met het onderzoek over video coaching, ga je in gesprek over de ethisch aspecten van het werken met video en ga je aan de slag met het coachen aan de hand van beelden.

Wil je meer te weten komen over de mogelijkheden van video coaching? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Kun je beschrijven wat er vanuit onderzoek bekend is over video coaching
 • Kun je benoemen welke ethische aspecten van belang zijn bij video coaching
 • Kun je de voor- en nadelen van videofeedback coaching benoemen
 • Heb je kennis gemaakt met het coachen aan de hand van beelden

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor docenten met begeleidingstaken, met name gericht op het PO en VO.

Workshop Bèta en taal

BETA & TAAL

Wil jij ook dat je leerlingen beter worden in jouw bètavak? Uit onderzoek blijkt dat je dit kunt realiseren door aandacht te besteden aan taalvaardigheid in de exacte vakken.  

In deze workshop geven we je handvatten om de uitdrukkingsvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Samen met collega docenten uit hetzelfde vakgebied maak je kennis met een generiek ontworpen lessenserie die je direct in je eigen lespraktijk kunt toepassen. De lessenserie leert leerlingen binnen jouw vak inhoudelijk beter te formuleren.  

Wil jij ook leren hoe je het beste aandacht geeft aan taal in je eigen vakgebied? Meld je dan aan! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Erken je het belang van taal binnen bètavakken.
 • Heb je concrete ideeën om de aandacht voor taal in de vakken te brengen.
 • Heb je een strategie in handen om leerlingen nette antwoorden te laten formuleren.
 • Heb je concrete handvatten om de uitdrukkingsvaardigheden van leerlingen binnen je vak te verbeteren.

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor docenten met interesse in taal binnen bètavakken en is met name gericht op VO docenten wiskunde, biologie en scheikunde.

Workshop PWS-begeleiding

HET PROFIELWERKSTUK: EEN DUIDELIJK EIND

Hoe beoordeel je een profielwerkstuk eerlijk? Hangt dat af van de begeleider of kan een leerling erop vertrouwen dat het min of meer objectief becijferd wordt? Welke criteria zijn van belang bij de beoordeling? Hoe bereik je consensus binnen de school? In deze workshop bieden we een instrument waarmee je een antwoord krijgt op deze vragen.  

Het instrument geeft niet alleen duidelijkheid voor docenten, maar het helpt leerlingen ook zicht te krijgen op de eisen waaraan hun werkstuk moet voldoen. Een duidelijk eind helpt ook om goed te beginnen en niet te verdwalen op weg naar een succesvolle meesterproef.  

Kortom, wil je de kwaliteit van de profielwerkstukken op jouw school verbeteren? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Kun je criteria voor (de verschillende fasen van) het profielwerkstuk benoemen
 • Kun je een willekeurig profielwerkstuk zo objectief mogelijk beoordelen met behulp van een rubric  

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor (VO) docenten met interesse in het begeleiden van het profielwerkstuk.

Workshop Formatief toetsen

AAN DE SLAG MET FORMATIEF TOETSEN IN DE EIGEN LESPRAKTIJK 

Bij formatief toetsen gaat het om het gebruiken van informatie uit toetsen met als doel het verbeteren van de lespraktijk. Zowel docenten als leerlingen spelen hierin een rol. Bij toetsen kan het gaan om allerlei soorten toetsen, zoals presentaties, portfolio’s, observaties in de les, discussies en praktische opdrachten. Wil je hier meer over weten? En ben je benieuwd hoe je formatief toetsen kunt toepassen in je lessen? Meld je dan aan voor deze workshop.  

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met verschillende technieken van formatief toetsen in de les, zoals peer-assessment en self-assessment. We behandelen eerst een stukje theorie over formatief toetsen. Daarna gebruik je een reflectietool om te onderzoeken in welke mate je formatief toetsen toepast in je eigen les. Op basis hiervan gaan we samen aan de slag met het verder ontwikkelen van je eigen formatieve toetspraktijk. Hierbij maken we gebruik van inspirerende video’s van toepassingen in de les. Je gaat naar huis met concrete voorbeelden van formatief toetsen die je direct in je eigen les kunt toepassen.  

LEERDOELEN

Na deze workshop heb je:

 • Inzicht in de doelen van toetsen: summatief en formatief
 • Inzicht in de begrippen rondom formatief toetsen, zoals het cyclisch proces van feed up-feedback-feed forward en de rollen daarbij (docent, leerling, medeleerling)
 • Kennis over je eigen toepassing van formatief toetsen in de praktijk door hierop te reflecteren
 • Kennis en vaardigheden rondom het vormgeven van je eigen lessen(series) waarin formatief toetsen wordt toegepast
 • Kennis en vaardigheden rondom de 5 strategieën van Assessment for Learning als een benadering van formatief toetsen. 

DOELGROEP

Deze workshop is bedoeld voor docenten met interesse in formatief toetsen. Dit kan zowel in het PO, VO, MBO als HO.

Workshop Kritisch denken

BÈTA IS OOK MAAR EEN MENING?!

Maatschappijleer – daar ga je discussiëren en je oordeel leren vormen. Bèta is harde wetenschap gebaseerd op feiten. Of zijn deze twee werelden verbonden?In deze workshop ontdekken we hoe kritisch dialoog in de bètavakken tot meer conceptueel begrip kan leiden en daarmee tot een goed onderbouwd oordeel. We reiken theorie en praktisch gereedschap aan waarmee je in de klas en in de school direct aan de slag kunt gaan. Met deze workshop zet je de eerste stap tot een duurzame samenwerking met je collega’s uit de gamma- en bètahoek.

LEERDOELEN:

Na deze workshop:

 • Heb je ervaren hoe kritische dialoog kan leiden tot meer conceptueel begrip
 • Heb je de meerwaarde van onderlinge samenwerking van bèta- en gammadocenten ervaren
 • Beschik je over eerste tools voor je eigen lespraktijk en voor een duurzame samenwerking

DOELGROEP

Deze workshop is bedoeld voor docenten met interesse in kritisch denken in de klas en is met name gericht op VO docenten (bèta en gamma vakken).

 ONDERWIJSONTWIKKELING

Workshop Duurzame onderwijsverbetering d.m.v. PLG's

DUURZAME ONDERWIJSVERBETERING MET EEN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP  

Professionele leergemeenschappen (PLG’s) zijn een veelbelovende manier van docentprofessionalisering. Steeds meer scholen werken of willen werken met een PLG, maar er is ook nog veel onduidelijkheid over. PLG’s zijn niet automatisch effectief. Wat is een PLG nu precies? Wat komt er uit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van PLG’s? Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit, ook op de lange termijn?  

Wil jij weten wat een PLG voor jouw school kan betekenen? Ben je benieuwd naar verschillende vormen van PLG’s en praktische handreikingen om hier op je eigen school mee aan de slag te gaan? Meld je dan nu aan! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Heb je kennis over kenmerken en theoretische achtergrond van PLGs
 • Heb je kennis over verschillende typen PLG’s (zoals Lesson study teams en DOTs) en welke aansluiten bij verschillende doelen van de school
 • Heb je inzicht gekregen in de effecten en beïnvloedende factoren wat betreft PLG’s uit wetenschappelijk onderzoek
 • Heb je inzicht gekregen in de betekenis van duurzaamheid van PLG’s en praktische handreikingen om de duurzaamheid van PLG’s concreet te bevorderen 

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor iedereen met interesse in duurzame onderwijsverbetering middels PLG's. Dit kan zowel in het PO, VO, MBO als HO.

Workshop Lesson study

Lesson Study: Doelgericht professioneel ontwikkelen

Ben jij op zoek naar een goede invulling van de studiemiddagen op school? Lesson Study is een leuke, interactieve manier van professioneel ontwikkelen!

In deze workshop maak je kennis met Lesson Study: een interactieve methode waarbij je in samenwerking met andere docenten lesmateriaal ontwikkelt dat doelgericht een (les)probleem aanpakt. Het idee achter Lesson Study wordt uit de doeken gedaan en in de vorm van een workshop ervaar je een (light) uitvoering van Lesson Study, zodat je meteen weet wat het inhoudt. De theorie achter Lesson Study wordt uitgelegd, je discussieert met collega’s, analyseert een praktijksituatie (via video) en ziet de opbrengsten van de Lesson Study aanpak. 

Kom langs en ervaar hoe leuk en nuttig Lesson Study is! 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Ben je bekend met het concept Lesson Study;
 • Heb je (in een light versie) ervaren hoe het is om het Lesson Study proces te doorlopen;
 • Weet je welke opbrengsten je kunt verwachten bij een Lesson Study;
 1. Het ontwikkelen van (vak)didactisch materiaal
 2. Professionalisering
 3. Inzicht in het denkproces van leerlingen
 4. Ben je bekend met de theoretische onderbouwing van de werkwijze achter Lesson Study. 

VOORKENNIS

Voor deze workshop is geen voorkennis vereist; praktijkervaring in het onderwijs is een pré. 

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor iedereen met interesse in Lesson study en voornamelijk gericht op VO docenten en schoolopleiders.

Workshop Meten leskwaliteit

LESKWALITEIT METEN BINNEN DE EIGEN SCHOOL

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom leraren en scholen leskwaliteit in kaart willen brengen. Dit kun je op verschillende manieren doen: op basis van toetsresultaten, met behulp van lesobservaties, zelfevaluaties en door het bevragen van leerlingen. Het bepalen van leskwaliteit is echter allesbehalve gemakkelijk.

In deze workshop wordt daarom ingegaan op de diverse methoden voor het meten van leskwaliteit en de voor- en nadelen van elke methode. Ook komen de voorwaarden voor optimaal gebruik aan bod. Theoretische achtergrondinformatie wordt gecombineerd met het zelf gebruiken van de diverse methoden voor het beoordelen van lesfragmenten.

Als deelnemer van de workshop krijg je een raamwerk aangeboden waarmee je kan beoordelen in hoeverre een bepaald instrument geschikt is voor gebruik in jouw eigen onderwijspraktijk. 

LEERDOELEN

Na deze workshop:

 • Kun je bewust beslissen op welke wijze en met behulp van welke methoden en instrumenten je de kwaliteit van de lessen binnen jouw school in kaart wil brengen. 

DOELGROEP

Deze workshop is bedoeld voor iedereen met interesse in het meten van de leskwaliteit en met name gericht op PO en VO docenten.