Docentontwikkelteams

DOT wiskunde (Lesson Study)

DOT Wiskunde: Professionalisering middels Lesson Study

Context

Er is een grote behoefte aan adequaat geschoolde wiskundedocenten. De Commissie DeltaplanWiskunde.NL, belast met een geïntegreerde aanpak voor onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding en innovatie (maart 2016), pleit zelfs voor gepromoveerden voor de klas: docenten die in staat zijn het belang van wiskunde in de samenleving over te brengen op leerlingen. Deze DOT haakt op dit belang in. Behalve vo-docenten uit de regio nemen ook vakdidactici van ELAN, wiskundigen van de afdeling Technische Wiskunde (TW), masterstudenten SEC en promovendi deel aan deze DOT. Lesson Study zal worden ingezet om het leren van leerlingen in de ontwikkeling van lesmateriaal te integreren, lessen uit te voeren, bij te stellen en opnieuw uit te voeren. Vakdidactisch wordt aangesloten bij eerdere onderzoekservaringen van ELAN. (Coenen, Hof, & Verhoef, 2016; Timmer & Verhoef, 2014; Verhoef, Coenders, Smaalen, & Tall, 2013; Verhoef, Coenders, Van Smaalen, Pieters, & Tall, 2014).

Beschrijving activiteiten

In deze DOT - in dit geval Lesson Study-team (LST) - onderzoeken docenten lespraktijken, aansluitend bij eerdere ELAN-onderzoekservaringen zoals met de afgeleide in de analyse en telproblemen in de combinatoriek. Vanwege de vrijheden binnen wiskunde D en de expertise van TW wordt onderwerp speltheorie (keuzemodule H) dit jaar meegenomen. De deelnemers bespreken wetenschappelijke literatuur en gaan op zoek naar lespraktijken die leerlingen motiveren en uitdagen. Er wordt samengewerkt bij het ontwerpen en onderzoeken van lesontwerpen met de focus op de lespraktijk en daarbinnen het leren van leerlingen.

In een LST wordt het ontwerp van een les uitgevoerd en geobserveerd in het bijzijn van betrokkenen: docenten (collega’s, maar ook managers) van de school, UT- medewerkers van ELAN en TW en zo mogelijk masterstudenten met hun vakcoaches. Na afloop wordt de les zorgvuldig geëvalueerd, bediscussieerd, bijgesteld en opnieuw uitgevoerd. De live observaties zijn gericht op lespraktijken, het leren van leerlingen.

Resultaten

  • Een kenniskring van wiskundedocenten, vakdidactici, wiskundigen van de UT, AIO’s en schoolpracticumbegeleiders.
  • Publicaties in vakbladen en tijdschriften zoals Nieuwe Wiskrant, Euclides, Nieuw Archief voor Wiskunde en Mathematical Thinking and Learning.
  • Workshops en presentaties op de lerarenconferentie Twents Meesterschap en tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse  Vereniging van   Wiskundeleraren en de Nationale Wiskunde Dagen, ICME, PME, CERME en WALS.

Tijd en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats op de UT, 12 bijeenkomsten van 15.00 tot 18.00 uur (inclusief broodjes).

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het invullen van dit te downloaden formulier