Docentontwikkelteams

DOT natuurkunde

DOT Natuurkunde: vakvernieuwing in de praktijk


Dr. ir. Henk Pol 

Context

In september 2013 is het nieuwe examenprogramma natuurkunde ingevoerd in VWO 4. Dat betekent nieuwe schoolboeken en nieuwe onderwerpen. Wellicht op onderdelen ook een nieuwe aanpak?

Nieuwe natuurkunde zorgt voor een meer op context gerichte benadering en biedt tegelijk vensters op enkele nieuwe meer recente vakinhouden. Dit vraagt van docenten grip op de concept-context benadering en hier en daar verdieping in nieuwe vakinhouden. Bovenal geldt dat actieve betrokkenheid de kwaliteit van de invoering op de eigen school positief zal beïnvloeden (Coenders e.a., 2010).

Beschrijving activiteiten

Het docentontwikkelteam natuurkunde richt zich zowel op de inhoudelijke kant van de vakvernieuwing als ook op de didactische kant:

 • Algemeen doel is het omzetten van nieuwe natuurkunde modules in een lessenserie met bijbehorende studiewijzer, keuze voor demonstratie- en leerling-proeven, selectie van geschikte online simulaties en ontwikkeling van toetsen.
 • Vanuit onderzoek worden minder voor de hand liggende insteken uitgeprobeerd. Zo hebben we al de aanpak Getting Practical (Kramers-Pals & Blom, 2010) toegepast die een nieuwe kijk biedt op het praktisch werk in het schoolvak, een essentieel
    element in de natuurkunde. Daarnaast werden al probleemoplosvaardigheden bediscussieerd door toepassing van de uitkomsten van vakdidactisch onderzoek (Pol, 2009). Ook werden al PEER-vragen ontwikkeld.
 • Inhoudelijk hebben we tot nu toe gewerkt aan de modules Domotica (aanpassingen module en aanvullende practica ontwikkeld) en Quantumwereld waarvoor we alternatieve lesplannen hebben ontwikkeld en veel (praktisch) ondersteunend materiaal verzameld.
 • Het afgelopen jaar werden ontwerp-opdrachten geanalyseerd en verbeterd, bijvoorbeeld door ze te voorzien van een zelf ontworpen praktisch nakijkmodel.
 • Voor het komend jaar suggereren we als nieuwe didactische onderwerpen ten eerste ICT en dan met name de toepassing van applets, en het digibord. Ten tweede het verder implementeren van de vaardigheid modelleren binnen het vak natuurkunde.

Resultaten

 • Ervaringen met het nieuwe natuurkunde programma worden vastgelegd en gedeeld en eventuele verbetervoorstellen geformuleerd. Studiewijzers en toetsen worden ontwikkeld;
 • Met de uitkomsten kunnen de deelnemende docenten een plan opzetten voor de vakvernieuwing op de eigen school;
 • Uitkomsten worden gepubliceerd in het vakblad NVOX, op een docentenwebsite en eventueel in een wetenschappelijk tijdschrift;
 • Op de regionale lerarenconferentie Twents Meesterschap en de landelijke Woudschotenconferenties wordt verslag gedaan van de uitkomsten middels workshops.

Tijd en plaats

De bijeenkomsten vinden elke tweede maandag van de maand plaats op de UT, van 14.45 tot 18:00 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het invullen van dit te downloaden formulier