Archief

Nieuwsbrief april 2010

NIEUWSBRIEF APRIL


BHV

Het OPUT heeft aangegeven dat de BHV vergoedingen in de pas dienen te lopen met de overige Universiteiten.

In het verleden maakte de UT gebruik van twee calamiteitenteams. De leden van deze teams hadden daarvoor een basisbrandweer opleiding gevolgd.

Met de komst van de BHV is er op de UT een algemene toelage regeling opgesteld, waarbij de hoogte van de vergoeding werd afgestemd op de opgedragen kwaliteit waarover een BHV-team dient te beschikken.

De kwaliteit van de BHV op de UT is hoog.

Ofschoon de BHV vergoedingen hoger liggen dan bij de andere Universiteiten, is het OPUT van mening dat eerst naar het takenpakket van de BHV-ers op de UT wordt gekeken, voordat het OPUT een besluit kan nemen.

Het CvB heeft toegezegd voor de volgende overlegvergadering aan te geven, wat er van de BHV-ers wordt verwacht.


Principe akkoord afbouwen stuwmeer verlof.

Het CvB en het OPUT hebben een principe akkoord afgesloten over het afbouwen van verlofstuwmeren.

Als medewerkers meer verlofuren over houden dan per jaar is toegestaan, worden deze meer-uren als verlofstuwmeer gekenmerkt en zijn ze niet meer vrij opneembaar.

Deze verlofuren raak je in geen geval kwijt, maar je maakt met de direct leidinggevende afspraken over hoe je het verlofstuwmeer in de toekomst weg werkt. Het OPUT vindt het jaargesprek een geschikte gelegenheid om ook het verlof ter sprake te brengen.

De afspraken zijn bindend, dus niet vrijblijvend.

Om geleidelijke reductie van bestaande verlofstuwmeren te realiseren, wordt een afbouwregeling met medewerkers afgesproken, waarbij het aantal uren dat uiteindelijk maximaal vrij te besteden blijft 120 uur bedraagt (bij voltijds dienstverband).

Voor deeltijders geldt een maximum naar rato van de omvang van het dienstverband op 31 december.

Er wordt een uitzondering gemaakt m.b.t. arbeidsongeschikten, die in de eerste helft van het ziektejaar verlof hebben opgebouwd, maar niet in staat zijn dit verlof tot onder de jaargrens op te nemen.

Bij beƫindiging van dienstverband wordt nog maar voor maximaal de jaargrens verlof uitbetaald.

PA&O zal binnenkort een nieuwe verlofregeling opstellen. Het OPUT zal deze nieuwe regeling bestuderen om te zien of het kan instemmen.


UT-Jubileum

Het OPUT heeft met het CvB een akkoord gesloten over de gratificatie regeling UT.

De gratificatie en receptie voor 25 jaar in dienst bij de UT wordt afgeschaft.

Voor deze groep geldt alleen nog het ambtsjubileum (zie. CAO art 3.19.)

Het UT-jubileum voor 12,5 jaar blijft bestaan.