Archief

Brief van de 4 bonden aan de leden: Onderhandelingen CAO Nederlandse Universiteiten vastgelopen

Onderhandelingen CAO Nederlandse Universiteiten vastgelopen;

Werknemersorganisaties bereiden acties voor.


Op 28 juni hebben de vier werknemersorganisaties opnieuw overleg gevoerd met de VSNU om tot een nieuwe CAO voor de universiteiten te komen. Ook dit overleg heeft niet geleid tot een stap in de richting van een nieuwe cao. De werkgevers volharden in hun absolute nullijn en daarmee zitten de onderhandelingen muurvast.


Wat hieraan vooraf ging:

Al vanaf februari hebben de VSNU en werknemersorganisaties overleg gevoerd. De belangrijkste eisen van onze kant zijn koopkrachtbehoud en werkzekerheidafspraken. Ook willen we afspraken maken over werkgelegenheid voor mensen in achterstandsgroepen, compensatie van het oprekken van het dagvenster en afspraken om te zorgen dat de grondslag voor uitkeringen e.d. niet daalt als je deelneemt aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

De VSNU geeft aan geen financiƫle ruimte te hebben voor een loonsverhoging. Ook bij concrete afspraken omtrent werkzekerheid houden ze de boot af. De VSNU zegt gedwongen te zijn om op de nullijn te blijven zitten omdat het kabinet de loonruimte op 0 heeft gezet.

Al eerder hebben de werknemersorganisaties aangegeven dat de VSNU een zelfstandige werkgeverspartij is en dat ze daarmee zelf verantwoordelijk zijn om voor voldoende onderhandelingsruimte te zorgen. Het gaat om het maken van keuzes; bijvoorbeeld over de keuze of je investeert in mensen of in gebouwen.


De huidige situatie:

De werknemersorganisaties realiseren zich dat de huidige economische en politieke situatie niet gemakkelijk is voor dit overleg. Daarom is ook ingezet op werkzekerheid en koopkrachtbehoud en niet op koopkrachtverbetering. Hierin hebben de werknemersorganisaties zich laten leiden door het sociaal akkoord zoals dat voorjaar 2009 is afgesloten. We moeten constateren dat de universiteiten als werkgever geen boodschap hebben aan het sociaal akkoord. De loonontwikkeling voor universiteitspersoneel moet in de pas lopen met andere sectoren. Ook bij o.a. gemeenten, provincies en waterschappen is het gelukt om tot een nieuwe cao te komen, inclusief een salarisontwikkeling. Voor de werknemersorganisaties is het onacceptabel dat er voor de medewerkers van de universiteiten wel een nullijn zou gaan gelden.


In juni zijn op nagenoeg alle universiteiten ledenbijeenkomsten geweest. Daarin hebben we de situatie uitgelegd en met de aanwezige leden besproken wat te doen als het overleg van 28 juni geen resultaat zou hebben. Tijdens die bijeenkomsten hebben de leden duidelijk aangegeven de nullijn niet te accepteren en wil men dat er goede afspraken gemaakt worden over werkzekerheid.


Actievoorbereidingen:

Om onze eisen kracht bij te zetten zullen we tot actie moeten overgaan. Allereerst worden per 1 juli alle lokale overleggen opgeschort. Daarnaast willen we de opening van het academisch jaar benutten om aandacht te vragen voor onze cao. Op diverse universiteiten is men al plannen aan het maken hoe dat invulling zal gaan krijgen. De kaderleden van uw eigen universiteit zullen u daar binnenkort nader over informeren. Wij roepen u van harte op om aan te sluiten bij de acties bij de start van het Academisch jaar. Met elkaar zullen we de Colleges van Besturen duidelijk moeten maken dat ook universiteitenmedewerkers een fatsoenlijk cao-akkoord willen.


Aaldert Mellema en Martin van Gessel

CAO onderhandelaars 29 juni 2010