Achtergrond programma

Doelstellingen integratie onderwijssystemen

De doelstellingen waar het eigenlijk om draait binnen het programma integratie onderwijssystemen:


1.Efficiëntere student- en onderwijsadministratie

Een effectieve student- en onderwijsadministratie biedt medewerkers en studenten binnen het onderwijs eenduidige, juiste en snelle informatie. Efficiëntie wordt bereikt door een lager beslag op middelen. Dit kan o.a. bereikt worden door zoveel mogelijk vastleggen van regels in Osiris. De grondslag hiervoor wordt echter gelegd door eenduidige en efficiënte processen en procedures. De uitkomst is een eenduidige registratie en ondersteuning voor alle klantgroepen van onderwijs aan de UT.


2.Beter toegeruste studiebegeleiding

De voorzieningen voor studiebegeleiding zullen bijdragen aan mogelijkheden voor studiebegeleiders om inzicht te krijgen in studiesnelheid en –planning van studenten. Tot de te ontwikkelen instrumenten behoren inzicht in studievoortgang van individuele studenten; studieplanning; heldere bundeling van reglementen rond de studie; faciliteiten voor studieadviseurs.


3.Stage- en opdrachtbegeleiding

Ondersteuning van de processen rond stage- en opdrachtbegeleiding.

Verbeterde informatievoorziening binnen het onderwijs

Studenten en docenten zullen toegang hebben tot op de persoon toegespitste geïntegreerde informatie over het onderwijs. Hiertoe behoren:

onderwijscatalogus

curriculuminformatie

studievoortgang

studieprogramma, incl. status daarbinnen

faciliteiten voor studieplanning

keuzemogelijkheden

roosters, ook in de agenda

eenduidige en actuele onderwijsmededelingen

een heldere vastlegging en ontsluiting van aanvullende informatie rond het onderwijs, zoals reglementen en procedures.


4.Heldere stuurinformatie over het onderwijs

Bepaald moet worden welke indicatoren meerjarig inzicht geven in effecten van beleid. Hierbij moet de informatie voor verschillende managementlagen en gebieden in kaart worden gebracht: faculteiten, opleidingen, concerndirecties, diensten en CvB. Aansluiting bij het lopende traject MISUT.


5.Instellingskwaliteitszorg

Instellingskwaliteitszorg binnen het onderwijs richt zich op het inrichten van kwaliteitsbewaking voor opleidingen, zodat het reactievermogen op noodzakelijke of gewenste veranderingen aangetoond kan worden. Het gaat hier dus specifiek om het voor de buitenwereld aantonen van de borging van de kwaliteitsmaatregelen. De informatievoorziening zal moeten bijdragen aan het aantonen van de mogelijkheden tot het sturen van de kwaliteit. Middelen hiervoor zijn:

WO-monitor

Cursusevaluaties

Accreditaties

Visitaties

(Tevredenheids)onderzoeken

Evaluaties

Diverse studierendementgegevens


Dit onderdeel van het programma zal de benodigde processen verder inrichten, inclusief de benodigde informatievoorziening.


6.Open courseware en ICT in het onderwijs

De ondersteuning door ICT in het onderwijs wordt verder doorontwikkeld. Binnen S&O worden processen ingericht, om gebruikers van deze systemen in staat te stellen met verbetervoorstellen te komen en deze af te handelen.


De volgende nieuwe mogelijkheden worden gerealiseerd binnen de elektronische leeromgeving:

een helder, UT-breed afgesproken, aanbod van digitale toetsmogelijkheden

mechanisme voor evaluatie van en feedback over voortgang / ontwikkeling

ondersteuning voor groepsopdrachten

ontsluiting bibliotheek

inventarisatie van wensen in het onderwijsveld, en een bepaling van nog door te voeren wijzigingen


Op veel gebieden is echter ook nog beleidsvorming nodig, om richting te geven aan de realisatie. Open courseware is hier een voorbeeld van.


7.Ondersteuning voor internationalisering

Voor de ondersteuning van het international office moet een business case worden ontwikkeld. Bepaling van de wensen en eisen van verschillende stakeholders. Uitwerken van scenario's voor oplossing hiervan, bijvoorbeeld het overnemen/ aanpassen van de ITC oplossing of het invoeren van de Osiris IO module. Onderzoek naar kosten en voor- en nadelen van de verschillende scenario's


8.ITC integratie

Op dit moment is nog niet bekend hoe deze integratie exact gestalte zal krijgen, hiervoor is een evaluatie noodzakelijk. Binnen het programma zal een business case worden ontwikkeld voor de integratie van ITC op het terrein van onderwijsprocessen en –systemen.