Zie Home

Dashboard

De portal voor managementinformatie

Via deze pagina kunt het u het dashboard benaderen van MISUT. Dit dashboard is alleen beschikbaar voor medewerkers van de UT en kent vereisten qua autorisatie. In de huidige fase is het dashboard toegankelijk voor een beperkte set aan medewerkers, aan wie autorisatie is verleend door S&B-Beleidsmonitoring.

We hebben bij de ontwikkeling gestreefd naar een maximale gebruikersvriendelijkheid. U kunt eventueel deze korte handleiding raadplegen. Mocht u aanvullende vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

In de nabije toekomst zullen naast het huidige domein Onderwijs, ook andere domeinen worden ontsloten via het dashboard.

releases Dashboard Education

De gebruikers (geautoriseerden) zijn op de hoogte gebracht van middels nieuwsbulletins.

Release 1.2 (17 juli 2019)

Engllish version below

In deze release introduceren we twee indicatoren:

Exernal pre-enrolments

(Externe vooraanmeldingen)

De vooraanmeldingen voor het aankomend studiejaar zijn gewogen. De aanmelding van de student die zich voor meerdere opleidingen heeft opgegeven, telt naar rato mee. Deze indicator geeft aan hoeveel inschrijvingen, inclusief de pre-Masters, een opleiding van buiten de UT kan verwachten. Meer detailinformatie is in het dashboard beschikbaar via een doorklik naar de intranetsite van M&C.

International Educational Experience

(Student met buitenlandervaring)

De afgestudeerde bachelorstudent heeft een buitenlandervaring opgedaan in de vorm van vakken, stage of afstuderen, van tenminste 15 ECTS. Studenten met een buitenlandse diploma als vooropleiding worden in deze definitie beschouwd als vrijgesteld van het opdoen van buitenlandervaring gedurende de studie. Deze eerste versie is gebaseerd op studiejaar 2017-18 en dient als startjaar van de meting. In de komende tijd vindt een verfijning van de definitie plaats, gebaseerd op de input van faculteiten in het kader van het programma Internationalisering. Lees meer hierover ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version

In this release we introduce two indicators:

Exernal pre-enrolments

The pre-enrolments for the upcoming academic year are weighted. The pre-enrolment of the student who has registered for multiple programmes has a proportional part. This indicator shows how many registrations, including the pre-Masters, a bachelor’s or master’s programme can expect from outside the UT. More detailed information is available. You click on the tile in the dashboard that links to the M&C intranet site.

International Educational Experience

The graduated bachelor student has gained experience abroad in the form of courses, internship or graduation, of at least 15 ECTS. In this definition, students with a foreign diploma as a pre-education are considered exempt from gaining experience abroad during their studies. This first version is based on the 2017-18 academic year and serves as the starting year of the measurement. A refinement of the definition will take place in the coming period, based on the input from faculties in the context of the Internationalization program. Read more ...

Release 1.1 (13 mei 2019)

In this release new functionalities and extensions have been added:

  • with (the new button) 'Bookmarks' you can save your personal default settings for the navigation panel
  • the chosen values in the navigation panel are also the input parameters for the detailed reports
  • an ambition line for internationalization in the graphic report 'Details Influx by Nationality'.
Update release 1.0 (15 januari 2019)

English version below

Beschikbaar via de medewerkersportal

Het dashboard is te vinden in je medewerkersportal via de apps. De route is MIJN APPS > ONDERWIJS EN ONDERZOEK > DASHBOARD UT.

Tip: activeer de 'ster', hiermee verplaats je de applicatie naar FAVORIETEN en hoef je voor de volgende keer de route niet meer te doorlopen.

De app DASHBOARD UT is verplaatst naar FAVORIETEN:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version:

AVAILABLE IN THE EMPLOYEE PORTAL

You can find the dashboard in your employee portal via the apps. The route is: MY APPS> EDUCATION AND RESEARCH> DASHBOARD UT.

Tip: activate the 'star' to move the application to FAVORITES, so you don't have to follow the route anymore.

The app DASHBOARD UT has been moved to FAVORITES:

Launch: eerste release (5 december 2018)

English version below

Vandaag presenteren we met trots het dashboard Onderwijs voor de UT.

Na maandenlange arbeid is het team MISUT erin geslaagd om de informatie op het gebied van onderwijs op de UT op een gebruikersvriendelijke manier aan te bieden.

Team MISUT

Nicole, Yasmin, Walter, Patrick, Jan, Gilbert, Rob, Margot, Elize, Rens

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version

Today we proudly present the Dashboard Education for the UT. After months of hard work the team MISUT has realized to offer information on education at the UT in a userfriendly way.

Team MISUT

Nicole, Yasmin, Walter, Patrick, Jan, Gilbert, Rob, Margot, Elize, Rens
Laatste update: 31 juli 2019