Home

Voortgang project MISUT

aanpak

Samen met de betrokkenen op alle domeinen (medewerkers van zowel diensten, faculteiten als instituten) wordt gekeken op welke wijze de rapportages het beste kunnen aansluiten bij de huidige informatie- en sturingsbehoefte op de UT.

Onderwijs

In 2016 waren de eerste onderwijsrapporten opgeleverd. Deze rapporten geven op het niveau van UT Totaal, Faculteit en Opleiding informatie over de instroom, doorstroom en uitstroom van bachelor- en masterstudenten. Deze set is in juni 2017 uitgebreid met een drietal rapporten, die inzicht geven in de totale inschrijvingen, de totale bekostigde inschrijvingen en doorstroom van de bachelorstudenten naar opleidingen op de UT. De rapporten zijn tevens omgezet naar een MISUT-huisstijl. Beschrijvingen en de toegang tot de onderwijsrapporten zijn beschikbaar op intranet.

De rapporten over studievoortgang bachelor, het aantal docenten met kwaliteitsvereisten en het aantal contacturen tussen docent en bachelorstudent, staan in de wachtrij voor de live gang. Mocht u reeds interesse hiervoor hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectleider.

Met deze onderwijsrapporten als basis, is er een volgende stap gezet: dashboards. De specifieke informatie die de onderwijsrapporten verschaffen, komt nu in een overzichtelijk geheel samen. De verwachte release zal na de zomer zijn.

Financien

Samen met de controllers en FEZ is in 2016 een start gemaakt met de inventarisatie van de wensen en behoeften op het gebied van financiele managementinformatie. Dit heeft geresulteerd in een nieuw rapport dat inzicht geeft in de aantallen en euro’s van onze onderzoeksprojecten, met een onderscheid naar geldstroom en subsidiegever. Er is een gebruikerstestgroep samengesteld en zij zullen hun bevindingen delen met de projectleider. Het rapport zal naar verwachting in het derde kwartaal ‘live’ gaan. Daarnaast wordt momenteel onderzocht op welke eenduidige wijze over de budgetten en de gerealiseerde kosten en baten kan worden gerapporteerd. Voor meer informatie over de voortgang van dit project kan contact opgenomen worden met de projectleider Yasmin Berteler.

onderzoek

De nodige voorbereidingen in het datawarehouse in verband met de livegang van PURE (mei 2017) zijn in gang gezet. Op basis hiervan zullen de rapporten in MISUT gespecificeerd en gebouwd gaan worden. De verwachting is dat in 2017 de eerste vernieuwde rapporten obv PURE zichtbaar zullen zijn in MISUT. Voor wat betreft de promotierapporten: medio 2017 zullen deze rapporten beschikbaar gesteld worden. Het betreft hier de instroom, doorstroom en uitstroom van onze promovendi (en PDEng). Voor meer informatie over de voortgang van dit project kan contact opgenomen worden met de projectleider Patrick Hoetink.

personeel

In het tweede kwartaal 2017 zijn we gestart met de bouw van de personele rapporten. Op de verschillende niveaus (UT Totaal, Faculteit en Leerstoel/vakgroep) zal informatie beschikbaar gesteld worden binnen MISUT omtrent de samenstelling en trends op het gebied van personeel. Voor meer informatie over de voortgang van dit project kan contact opgenomen worden met de projectleider Rens Brinkman.

Wat hieraan vooraf ging

Een aantal jaren geleden is gestart met het project MISUT onder verantwoordelijkheid van de dienst FEZ. Sinds 2014 valt MISUT onder de verantwoordelijkheid van de dienst S&B, waar ook het functioneel beheer is ingebed.

In de eerste fase van MISUT is een groot aantal standaardrapporten ontwikkeld op de diverse domeinen. Deze rapporten en de onderliggende data zijn inmiddels gereviseerd. Door wijzigingen in de huidige systemen en soms zelfs geheel nieuwe systemen was het datawarehouse niet meer actueel. Alleen op basis van volledige en juiste informatie kan managementinformatie worden verkregen. Daarnaast voldeden de definities van rapporten niet meer aan de hedendaagse interne en externe verantwoordingseisen. De KPI’s behorende bij de visie en de strategie van de UT zijn ook aan verandering onderhevig geweest.laatste update: 26 juni 2017