Home

Voortgang project MISUT

aanpak

Samen met de betrokkenen op alle domeinen (medewerkers van zowel diensten, faculteiten als instituten) wordt gekeken op welke wijze de rapportages het beste kunnen aansluiten bij de huidige informatie- en sturingsbehoefte op de UT. De benodigde gegevens zijn afkomstig van de instellingsystemen, eventueel aangevuld met externe bronnen. Een zorgvuldige aanpak vereist de benodigde tijd. Er wordt gewerkt aan een oplevering van een basis set aan overzichten in de domeinen Financiën en Onderzoek. Binnen het domein Onderwijs zal het om een uitbreiding gaan.

Naast rapportages wordt ook gewerkt aan een interactief dashboard. We zijn gestart met die van het domein Onderwijs. Op de webpagina over het dashboard lees je meer over dit onderwerp.

Onderwijs

De onderwijsrapporten geven op het niveau van UT Totaal, Faculteit en Opleiding informatie over de instroom, doorstroom en uitstroom van bachelor- en masterstudenten. De set betreft ook rapporten die inzicht geven in de totale inschrijvingen, de totale bekostigde inschrijvingen en doorstroom van de bachelor studenten naar opleidingen op de UT. Ook is er een rapport beschikbaar over de studievoortgang van de bachelorpopulatie. Beschrijvingen en de toegang tot de onderwijsrapporten zijn beschikbaar op intranet. Daarnaast is een huisvestingsrapportage ontwikkeld die inzicht geeft in de instroom van onze studenten en medewerkers; ook dit rapport wordt binnenkort toegevoegd aan de productieomgeving van Business Objects. 

De rapporten over het aantal docenten met kwaliteitsvereisten en het aantal contacturen tussen docent en bachelor student zijn in een andere omgeving dan MISUT vrijgegeven. Mocht u deze overzichten nodig hebben voor uw werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Yasmin Berteler. 

Financien

Samen met de facultaire controllers en FEZ is een inventarisatie gemaakt van de wensen en behoeften op het gebied van financiële managementinformatie. Dit heeft geresulteerd in een nieuw rapport dat inzicht geeft in de aantallen en euro’s van onze onderzoeksprojecten, met een onderscheid naar geldstroom en opdrachtgever. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een rapport over de gerealiseerde omzet en dekkingsbijdrage, naar verwachting op te leveren begin 2019. Voor meer informatie over de voortgang van dit project kan contact opgenomen worden met de projectleider Yasmin Berteler.

onderzoek

De nodige aanpassingen in het datawarehouse in verband met de livegang van PURE in mei 2017 zijn afgerond. Op basis hiervan zullen de rapporten in MISUT gespecificeerd en gebouwd gaan worden. De verwachting is dat eind 2018 de eerste vernieuwde rapporten o.b.v. PURE zichtbaar zullen zijn in MISUT. Voor wat betreft de promotierapporten wordt de oplevering opgeschort in verband met de implementatie van een nieuw promovendi-volgsysteem in het eerste kwartaal van 2019. Er zal gerapporteerd worden over de instroom, doorstroom en uitstroom van onze promovendi. Voor meer informatie over de voortgang van dit project/ het domein Onderzoek kan contact opgenomen worden met de projectleider Patrick Hoetink.

personeel

Op het niveau van UT Totaal, Faculteiten, Diensten en Overige eenheden zal informatie beschikbaar gesteld worden binnen MISUT omtrent de samenstelling en trends op het gebied van personeel. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak. De eerste oplevering betrof een tweetal rapporten over de opbouw en samenstelling van personeel en de diversiteit van ons personeel op het gebied van nationaliteit. Voor meer informatie over de voortgang van dit project kan contact opgenomen worden met de projectleider Rens Brinkman.

Wat hieraan vooraf ging

Een aantal jaren geleden is gestart met het project MISUT onder verantwoordelijkheid van de dienst FEZ. Sinds 2014 valt MISUT onder de verantwoordelijkheid van de dienst S&B, waar ook het functioneel beheer is ingebed.

In de eerste fase van MISUT is een groot aantal standaardrapporten ontwikkeld op de diverse domeinen. Deze rapporten en de onderliggende data zijn inmiddels gereviseerd. Door wijzigingen in de huidige systemen en soms zelfs geheel nieuwe systemen was het datawarehouse niet meer actueel. Alleen op basis van volledige en juiste informatie kan managementinformatie worden verkregen. Daarnaast voldeden de definities van rapporten niet meer aan de hedendaagse interne en externe verantwoordingseisen. De KPI’s behorende bij de visie en de strategie van de UT zijn ook aan verandering onderhevig geweest. Mocht u meer willen weten over MISUT in het algemeen en de planning voor het komende jaar, neemt u dan contact op met Nicole Letteboer. laatste update: 31 okober 2018