Zie Diensten ABC

30%-regeling

INLEIDING

De Nederlandse belastingwetgeving bevat een speciale faciliteit voor werknemers die uit het buitenland zijn aangetrokken en een specifieke deskundigheid bezitten die schaars of niet aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt: de 30%-vergoedingsregeling. Deze regeling houdt in dat de werkgever onder voorwaarden maximaal 30% van het bruto salaris aan de werknemer kan verstrekken in de vorm van een onbelaste kostenvergoeding: de 30%-vergoeding. Onbelast betekent dat de werkgever op de vergoeding geen loonheffing en premies sociale verzekeringen inhoudt.

De 30%-vergoeding is bedoeld als compensatie voor noodzakelijke extra kosten in verband met het aanvaarden van een (tijdelijke) dienstbetrekking buiten het eigen (woon)land, de zogeheten ‘extraterritoriale kosten’.

De Universiteit Twente heeft de 30%-vergoedingsregeling ondergebracht in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat u bij gebruik van deze regeling een deel van uw bruto salaris inruilt voor een netto kostenvergoeding: de 30%-vergoeding. Dit resulteert in een hoger netto salaris.

Opname van de 30%-vergoedingsregeling in het keuzemodel heeft voor u als voordeel dat verlaging van de pensioengrondslag achterwege kan blijven. U bouwt pensioen op over het salaris dat voor u zou gelden zonder toepassing van de 30%-vergoedingsregeling.

Om in aanmerking te komen voor de 30%-vergoedingsregeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Toepassing van de regeling heeft bovendien gevolgen voor onder meer de toepassing van andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen, de hoogte van een eventuele transitievergoeding en uw aanspraken op sociale zekerheid.

Klik hier om de aanvraagprocedure voor de 30%-vergoedingsregeling te starten.

Let op!

Zodra u het verzoek om de aanvraagprocedure voor de 30%-vergoedingsregeling te starten definitief vastlegt, wordt uw toegang tot het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden 2018 (simulatiemodel) geblokkeerd.

Mocht de Belastingdienst in uw geval niet akkoord gaan met toepassing van de 30%-vergoedingsregeling, dan krijgt u tot en met 30 september 2018 alsnog toegang tot het keuzemodel.

EXTRATERRITORIALE KOSTEN

De zogeheten ‘extraterritoriale kosten’ bestaan onder meer uit:

 • Extra kosten voor levensonderhoud door een hoger prijspeil in het werkland dan in het land van herkomst, zoals extra uitgaven voor maaltijden, gas, water en licht (cost of living allowance).
 • Kosten voor een kennismakingsreis naar het werkland, eventueel met het gezin, om bijvoorbeeld te zoeken naar een woning of een school.
 • Kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen.
 • Kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in het werkland
 • Dubbele huisvestingskosten, omdat de werknemer in het land van herkomst blijft wonen, bijvoorbeeld hotelkosten.
 • De (eerste) huisvestingskosten indien en voor zover deze uitgaan boven normale huisvestingskosten. Als normale huisvestingskosten wordt aangemerkt 18% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het meerdere behoort tot de extraterritoriale kosten.
 • Opslagkosten voor het deel van de boedel dat niet wordt verhuisd naar het werkland
 • Reiskosten naar het land van herkomst, bijvoorbeeld voor familiebezoek of gezinshereniging.
 • Extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting die het gevolg zijn van de tewerkstelling in Nederland
 • Cursuskosten om de taal van het werkland te leren voor de werknemer en voor de gezinsleden die bij hem verblijven.
 • Extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren met het land van herkomst.

VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor een 30%-vergoeding moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

U hebt dit kalenderjaar nog geen gebruik gemaakt van de overige ruilmogelijkheden in het keuzemodel.

U komt in een keuzejaar niet in aanmerking voor de 30%-vergoedingsregeling als u in dat jaar al gebruik hebt gemaakt van één of meer van de overige ruilmogelijkheden in het keuzemodel. Zodra u een definitieve keuze vastlegt in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (simulatiemodel), wordt uw toegang tot de webapplicatie voor het aanvragen van de 30%-vergoedingsregeling (DPR) geblokkeerd.

Op het moment waarop u een aanvraag voor de 30% regeling indient bij Human Resources, bedraagt de resterende duur van uw dienstverband nog minimaal 11 maanden.

De aanvraagprocedure voor de 30%-vergoedingsregeling neemt in totaal circa vier maanden in beslag. Omdat de aanvraagprocedure voor de werkgever bewerkelijk is, stelt de universiteit als eis dat het dienstverband nog minimaal 11 maanden doorloopt.

U bent aangeworven vanuit het buitenland

Op het moment waarop u een dienstverband bent aangegaan met de universiteit woonde en werkte u niet in Nederland.

De 30%-vergoedingsregeling kan ook worden toegepast als u direct voorafgaand aan uw indiensttreding werkzaam bent geweest in een dienstbetrekking bij een andere Nederlandse werkgever en daar gebruik hebt gemaakt van de 30%-vergoedingsregeling. U kunt in die situatie gebruik blijven maken van de 30%-vergoedingsregeling als en voor zover de maximale looptijd van de beschikking van de Belastingdienst nog niet is verstreken. U zult de beschikking wel opnieuw moeten aanvragen, samen met de Universiteit Twente.

U voldoet aan het kilometercriterium

In de periode van 24 maanden direct voorafgaand aan uw indiensttreding bij de universiteit Twente bent u gedurende meer dan 16 maanden woonachtig geweest op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens.

U behoort tot het wetenschappelijk personeel en bent op of na 1 januari 2016
bij de UT in dienst getreden

Sinds 1 januari 2012 neemt de Belastingdienst voor wetenschappers bij universiteiten (medewerkers met een UFO profiel beginnend met 01) automatisch aan dat zij beschikken over een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor wetenschappers die voor deze datum in dienst zijn getreden, hanteert de Belastingdienst andere voorwaarden bij de toetsing van de schaarste- en deskundigheidseis.

Uw salaris wordt in Nederland belast

Voor toepassing van de 30%-regeling is het niet noodzakelijk dat u in Nederland woont. Wel dient het loon ter zake waarvan de 30%-regeling wordt toegepast op grond van een bilateraal belastingverdrag te worden belast in Nederland. Indien uw loon op grond van het belastingverdrag alleen in het buitenland mag worden belast, is toepassing van de 30%-regeling niet mogelijk.

De Belastingdienst stemt in uw geval in met toepassing van de 30% vergoedingsregeling

De 30%-vergoedingsregeling kan uitsluitend worden toegepast nadat de Belastingdienst hiervoor een beschikking heeft afgegeven. De universiteit en u moeten deze beschikking gezamenlijk aanvragen bij kantoor Buitenland van de Belastingdienst Limburg.

Is de beschikking binnen 4 maanden na aanvang van uw tewerkstelling in Nederland aangevraagd, dan kan de 30%-vergoeding worden toegekend met terugwerkende kracht tot de datum van indiensttreding. Wordt de aanvraag later ingediend, dan kan de 30%-vergoeding pas worden toegekend per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aanvraag is ingediend bij de Belastingdienst.

De looptijd van de 30%-vergoedingsregeling is niet verstreken

De 30%-vergoedingsregeling kan maximaal 8 jaar worden toegepast. Indien de aanvraag niet binnen 4 maanden na aanvang van uw tewerkstelling in Nederland is ingediend, dan wordt deze termijn verkort met de reeds verstreken tijd tussen het tijdstip van tewerkstelling en het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend. Bovendien wordt de maximale looptijd verkort met perioden die u in het tijdvak van 25 jaar direct voorafgaand aan indiensttreding bij de Universiteit Twente in Nederland hebt gewerkt of gewoond.

GEVOLGEN

Gebruik van de 30%-vergoedingsregeling heeft voor u een aantal bijkomende effecten, waaronder:

 • U kunt geen gebruik maken van de overige ruilmogelijkheden in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden.
 • U kunt geen aanspraak maken op vergoeding van kosten die als extraterritoriale kosten worden aangemerkt, zoals een onbelaste vergoeding voor de kosten van dubbele huisvesting en vergoeding van legeskosten.
 • Als de Universiteit Twente voorafgaand aan of tijdens de aanvraagprocedure voor de 30%-vergoedingsregeling kosten heeft vergoed die worden aangemerkt als extraterritoriale kosten (bijv. legeskosten) dan wordt deze vergoeding bij toepassing van de 30%-vergoedingsregeling verrekend met uw vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en/of salaris over de maand december.
 • U komt niet in aanmerking voor een Arbeidsmarkttoelage in de zin van artikel 3.14 CAO NU.
 • Over de onbelaste kostenvergoeding (30%-vergoeding) worden geen premies geheven voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA). Een eventuele toekomstige uitkering zal hierdoor lager uitvallen.
 • Na afloop van het tijdvak waarin de 30%-vergoedingsregeling is toegepast, valt uw netto inkomen terug. U kunt dan geen aanspraak maken op compensatie van deze terugval.
 • De eenmalige kosten van de aanvraagprocedure (maximaal € 300) komen voor uw rekening. Dit bedrag wordt verrekend in drie termijnen met uw netto salaris.
 • De 30%-vergoeding wordt berekend over uw maandsalaris, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en andere bijzondere beloningscomponenten (bijv. een gratificatie).
 • Hebt u bij einde dienstverband aanspraak op de transitievergoeding, dan wordt deze berekend over het verlaagde loon. Hierdoor is een eventuele transitievergoeding lager dan wanneer de 30% regeling niet wordt toegepast.

 AANVRAAGPROCEDURE

 • Medewerkers die denken te voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van de 30% regeling, melden zich via een webapplicatie aan bij Human Resources.
 • De salarisadministratie onderzoekt globaal of het starten van de aanvraagprocedure zinvol is. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de medewerker direct voorafgaande aan de indiensttreding geruime tijd in het buitenland woonde en werkte.
 • De salarisadministratie verzamelt alle benodigde documenten en vult de aanvraag voor de Belastingdienst in. Zo nodig roept men hierbij de hulp in van KPMG/Meyburg.
 • De salarisadministratie nodigt de medewerker uit voor het ondertekenen van de aanvraag voor de Belastingdienst.
 • Na ontvangst van de beschikking van de Belastingdienst, stelt de salarisadministratie de medewerker en de faculteit hiervan in kennis.
 • Bij een positieve beschikking van de Belastingdienst wordt de toelage toegekend vanaf de ingangsdatum van de beschikking. De salarisadministratie zorgt voor de administratieve verwerking.
 • Bij een negatieve beschikking wordt het “reguliere” Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden weer opengesteld voor de medewerker.