Zie Over LISA

Organisatie

De overkoepelende doelstelling voor LISA is om in afstemming met het primair proces een informatie- service-omgeving te creëren die de Universiteit, haar medewerkers en studenten faciliteert en daarmee hun succes en effectiviteit vergroot.

De activiteiten van LISA zijn verdeeld over 6 afdelingen: Operational Information Learning Services (OILS), Embedded Information Services (EIS), Demand & Supply Management (DSM), Customer Support (CS), Projects & Development (PD) en IT Infra and Operations (ITO).

UNIVERSITAIR INFORMATIEMANAGEMENT (UIM)

Universitair Informatiemanagement (UIM) voert de regie op innovatie en beheer van de ICT-voorziening binnen de UT. UIM doet dit zodanig, dat de ambities van de UT voor onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering effectief en efficiënt worden ondersteund. UIM adviseert het College van Bestuur over het Informatie- en ICT-beleid van de UT en ziet toe op de uitvoering ervan.

UIM is procesverantwoordelijk voor de vraagsturing van de ICT-facilitering van de UT. Zij coördineert daartoe het overleg tussen het facultair informatiemanagement, de houders van de instellingssystemen en de ICT-dienst. Jaarlijks wordt onder regie van UIM het ICT projectenportfolio opgesteld.

Embedded Information Services (EIS)

De afdeling EIS is de vooruitgeschoven (embedded) afdeling richting de gebruikers. EIS voert het accountmanagement en de operationele regie voor de innovatie van de dienstverlening uit, en bestaat uit informatiespecialisten en een projectmanager onder leiding van een afdelingshoofd. De informatiespecialisten ondersteunen medewerkers en studenten bij alle aspecten van informatie. Vanuit de achtergrond van hun eigen wetenschappelijke opleiding bieden informatiespecialisten ondersteuning op het terrein van de gamma of de bèta wetenschappen.

Operational Information & Learning Services (OILS)

Bij OILS worden de bedrijfsprocessen voor de dienstverlening uitgevoerd en de daarvoor benodigde systemen beheerd. OILS ondersteunt en adviseert bezoekers van het learning centre en levert ook andere ondersteunende diensten in samenwerking met EIS. OILS bestaat uit de groepen: learning center, contentbeheer en functioneel beheer.   

ARCHIVE

Het archief is het geheugen van de UT. Het ondersteunt de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie en maakt het mogelijk om het handelen van de UT te reconstrueren en daarover verantwoording af te leggen. Binnen Archive werken recordmanagers en recordbeheerders die medewerkers en afdelingen helpen om het archiefbeheer op orde te hebben.

Archive:

 • Ondersteunt de archiefzorg bij de universiteit door te zorgen voor een set aan kaders en richtlijnen die houvast bieden bij het inrichten en beheren van archieven.
 • Geeft advies op maat over de inrichting van archieven en het structureren van documentstromen.
 • Levert ondersteuning op basis van afspraken bij het registreren van documenten, het vormen van dossiers en het koppelen van documenten aan dossiers.
 • Beheert afgesloten archieven en zorgt voor de vernietiging van archieven waarvan de selectietermijn is verstreken.
 • Regelt de overbrenging van documenten die voor altijd moeten worden bewaard naar het Regionaal Historisch Centrum in Zwolle.

Customer Support (CS)

Customer Support (CS) is de eerste ingang voor gebruikers van ICT-voorzieningen aan de UT bij vragen over de ICT-voorzieningen of bij het melden van storingen en problemen. Studenten, medewerkers en gasten kunnen daar terecht met vragen, wensen of problemen betreffende ICT. Ze worden geholpen bij hun vragen en problemen. De werkzaamheden van Klantcontact zijn gegroepeerd in de clusters: 1. Servicedesk en 2. Locatie geboden ondersteuning.

De hoofdactiviteiten van Customer Support (CS) zijn:

 • ondersteuning van ICT-gebruikers, op afstand of ter plaatse bij de gebruiker;
 • intake van aanvragen van gebruikers voor standaard producten en diensten;
 • incidentbehandeling: registratie, analyse en voortgangsbewaking van wijzigingsverzoeken en van storingsmeldingen;
 • informatievoorziening over producten en diensten;
 • voorlichting aan gebruikers (variërend van de LISA website en handleidingen tot communicatie bij onderbrekingen van de dienstverlening).

Projects & Development (PD)

Projects & Development (PD) is het ICT-expertisecentrum voor maatwerk en innovatie in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Projects & Development (PD) ontwikkelt producten en diensten en biedt een platform voor uitwisseling van expertise op ICT-terrein in onderwijs en onderzoek. Projects & Development (PD) verzorgt het onderhoud van de interfaces en middleware.

IT Infra and Operations (ITO)

IT Infra and Operations (ITO) levert, beheert en onderhoudt de (standaard)producten en diensten van LISA. Kernbegrippen daarbij zijn: doelmatig, standaard, proven technology, monitoring, 24x7 beschikbaarheid voor de kernsystemen.

Binnen IT Infra and Operations (ITO) werken specialisten en generalisten. IT Infra and Operations (ITO) houdt zich bezig met de monitoring van ICT-diensten en -componenten inclusief de beveiliging van systemen.

De werkzaamheden zijn gegroepeerd in vier teams:

 • Netwerkbeheer
 • Serverbeheer
 • Beheer bedrijfsapplicaties
 • Beheer gebruikersapplicaties

Demand & Supply Management (DSM)

Demand & Supply Management (DSM) geeft invulling aan de strategische aspecten van de ICT-voorzieningen. Ze werkt aan een optimale afstemming tussen vraag en aanbod m.b.t. ICT. Daarbij houdt Demand & Supply Management (DSM) rekening met capaciteit en competenties zowel van de LISA-organisatie en ICT-leveranciers en de vraagzijde van de klanten.

De hoofdactiviteiten van de afdeling Demand & Supply Management (DSM) zijn:

 • Aansturing van innovatie- en veranderprogramma’s;
 • Ontwerpen, beheren en onderhouden van de informatiearchitectuur, de applicatiearchitectuur en de technische architectuur;
 • Regie op de ontwikkeling van producten en diensten;
 • Sturen op samenhang in de informatiehuishouding en het applicatielandschap;
 • Regievoering op toeleveranciers en samenwerkingspartners, right sourcing, managen van leverancierscontracten, zoeken van strategische samenwerking met sourcing partners;
 • Kwaliteitscontrole op processen, producten, diensten en migraties;
 • In samenwerking met UIM formuleren van het ICT-beveiligingsbeleid, het implementeren van het ICT-beveiligingsbeleid en toezicht op beveiliging;
 • Service level management door de accountmanagers.

Het managementteam van LISA bestaat uit:

 • Jan-Laurens Lasonder, directeur
 • Marjolein Drent, Universiteitsibibliothecaris, plaatsvervangend directeur,Hoofd afdeling Embedded Information Services
 • Henk Swaters, hoofd afdeling Demand & Supply Management, hoofd afdeling IT Infra en Operations a.i.
 • Carmen Olde Scholtenhuis, hoofd afdeling Customer Service
 • Erik van den Bosch, hoofd afdeling Projects & Development
 • Olga Steen, hoofd Operational Information & Learning Services
 • Jinne Stienstra, hoofd afdeling Archief