Verslagen Onderzoek van Onderwijs

beoordelingsformulier Onderzoek van Onderwijs

Faculteit Gedragswetenschappen

Onderwijs Service Centrum (OSC)

Beoordelingsformulier afstudeeropdrachten

Naam student:      ………………………………………………………………………………………

Studentnummer:       ………………… Bachelor-/Masterstudent (doorhalen wat niet van toepassing is)

Opleiding:      ………………………………………………………………………………………..

Titel verslag:      ………………………………………………………………………………………..

1. Uitgevoerde opdracht

matig

voldoende

goed

zeer goed

n.v.t.

1a.Probleemstelling


1b.Definiëring en consequente toepassing van concepten en kernbegrippen


1c.Gebruik van beschikbare relevante literatuur en theorie


1d.Keuze, constructie en verantwoording van de onderzoeksmethoden en -instrumenten


1e.Kwaliteit van design/ontwikkeling/evaluatie van een product of tool of een prototype daarvan


1f.Keuze en uitvoering van de analysemethoden


1g.Onderzoekstechnische aspecten (betrouwbaarheid, validiteit, steekproef, non-respons)


1h.Conclusies, discussie en reflectie2. Verslaglegging

matig

voldoende

goed

zeer goed

n.v.t.

2a.Logische en consistente structuur van het verslag


2b.Taalgebruik/leesbaarheid


2c.Vormgeving volgens de afgesproken normen3. Functioneren van de student

matig

voldoende

goed

zeer goed

n.v.t.

3a.Zelfstandigheid


3b.Management van het werk


3c.Creativiteit


3d.Sociale vaardigheden en samenwerking4. Afstudeervoordracht

matig

voldoende

goed

zeer goed

n.v.t.

4a.Inhoud van het betoog


4b.Voordracht/beantwoording van vragen


Commentaar:

(gebruik s.v.p. aanvullend papier, indien noodzakelijk)


Naam en handtekening beoordelaar:      …………………………………………


Datum:      …………………… ………………………………………………

Nadere verklaring beoordelingsaspecten:

1. Uitgevoerde opdracht

Probleemstelling

Aanleiding, domeinspecifiek karakter, praktische en wetenschappelijke relevantie, innovatief, systematische werkwijze, beperkingen, kern van het probleem en context.

Definiëring en consequente toepassing van concepten en kernbegrippen

Beheersing concepten en begrippen, relatie concepten en begrippen onderling, relevant theoretisch kader, onderscheid hoofd- en bijzaken en gehanteerde theorieën.

Gebruik van beschikbare relevante literatuur en theorie

Overzicht relevante literatuur, relevantie gebruikte bronnen en toepassing van bronnen.

Keuze, constructie en verantwoording van de onderzoeksinstrumenten

Ontwerp-/Onderzoeksdesign, keuze methode, keuze respondenten, keuze steekproef, operationalisering begrippen, onderzoeksmateriaal.

Kwaliteit van design/ontwikkeling/evaluatie van een een product of tool of een prototype daarvan

Inzicht in domeinspecifiek ontwerpen; adquaat toepassen; onderscheiden van onderzoeken en evalueren.

Keuze en uitvoering van de analysemethoden

Analyses logisch gerelateerd aan de probleemstelling. Bij uitgevoerd onderzoek correctheid analyses en verantwoording analyses in het licht van de onderzoeksvragen.

Onderzoekstechnische aspecten (betrouwbaarheid, validiteit, steekproef, non-respons, generaliseerbaarheid)

Presentatie en analyse relevante data, betrouwbaarheid en validiteit.

Conclusies, discussie en reflectie

Beantwoording van de probleemstelling, praktische betekenis resultaten, bredere/maatschappelijke context, discussie uitkomsten van het project en betekenis resultaten, geslaagdheid opzet van ontwerp en onderzoek, gebruikte methoden, gebruikte instrumenten, sterktes en zwaktes, vervolgonderzoek, kritische reflectie.

2. Verslaglegging

Logische en consistente structuur van het verslag

Wetenschappelijke stijl en geschikt voor wetenschappelijke doelgroep, structuur ahv argumentatie, interne logica, argumentatie en onderscheid empirische en subjectieve informatie.

Taalgebruik/leesbaarheid

Aansluiten bij doelgroep en secundaire doelgroep, helderheid, correctheid, beknoptheid, inleiding, samenvatting, hoofdstukken/onderdelen, probleemstelling (deel-)conclusies en adviezen; grammatica, spelling, interpunctie; gebruik kopjes.

Vormgeving volgens de afgesproken normen

Titelblad, APA-normen, samenvatting Engels (indien vereist).

3. Functioneren van de student

Zelfstandigheid

Management van het werk

Planningscapaciteiten en inspanning w.b. behalen tijdslimiet.

Creativiteit

Creativiteit, originaliteit en toegevoegde waarde voor vakgebied.

Sociale vaardigheden en samenwerking

Hulp zoeken en verwerking adviezen en commentaren.

4 .Afstudeervoordracht

Inhoud van het betoog cq poster

Beknoptheid, relevantie, selectiviteit en informatiedichtheid.

Voordracht/beantwoording vragen

Opbouw, niveau, aantrekkelijkheid, gebruik AV-middelen, professionaliteit, begrijpelijkheid voor doelgroep.