31 januari 2013

Eerste Workshopronde

1

Zabuki Kinder Science Cafe’s in het PO


Jan Volbers en Dzanilla Tihic


Inschrijving workshop gesloten.2

Docentontwikkelteams bij N&T in het PO


Petra Fisser


In het project Twente’s got Talent hebben docentontwikkelteams samengewerkt aan het ontwikkelen van natuur- en techniekonderwijs dat ondersteund wordt met ICT. Een van de teams deed dit samen met een VO-school om op die manier te werken aan een doorlopende leerlijn. Tijdens de workshop vertellen we op welke manier de teams bezig zijn geweest en laten we de materialen zien die ontwikkeld zijn. Ook zullen de deelnemers zelf actief aan de slag gaan met nadenken over de integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs.3

BeCool: Differentiatie voor hoogbegaafde kinderen in het PO


Tessa Eysink en Alieke van Dijk


(Hoog)begaafde leerlingen krijgen op dit moment weinig kans te excelleren en uit te groeien tot echt toptalent. Het dagelijkse curriculum biedt te weinig uitdaging voor deze groep. Door deze leerlingen uit de klassencontext te halen – alwaar zij (individueel) aan de slag gaan met aanvullende materialen gericht op compacten en verrijken – kunnen sociale verhoudingen binnen de klas verstoord worden. Daarnaast krijgen (hoog)begaafde leerlingen, door gebrek aan tijd van een leerkracht, weinig tot geen feedback op en ondersteuning bij het verrijkings- en verdiepingsmateriaal. Dit staat de cognitieve ontwikkeling in de weg.

In dit kader is het door OnderwijsBewijs gesubisidieerde BE COOL! project in het leven geroepen. Dit project beoogt zowel de (hoog)begaafde als de andere leerlingen in de klas tot dienst te zijn door het inzetten van een digitale leeromgeving die differentiatie op het gebied van taken, ondersteuning en feedback mogelijk maakt. Op deze manier kunnen basisschoolleerlingen van verschillende competentieniveaus met elkaar samenwerken in één project, en toch leren op hun eigen niveau.


Hoe?

Tijdens de workshop worden de mogelijkheden voor differentiatie besproken vanuit theorie en onderzoek (taxonomie van Bloom), kenmerken van de opdracht ,en kenmerken en behoeften van de leerling. Aan de hand van opdrachten binnen de BE COOL! leeromgeving zullen mogelijkheden voor differentiatie de revue passeren.4

Onderzoek je eigen onderwijs


Maaike Smit, Benno Hams en Wouter van Joolingen


Docenten van het Bataafs Lyceum experimenteren al een aantal jaar met het gebruik van creatieve denktechnieken in de klas. Leerlingen worden geschoold in technieken als het maken van beeldsamenvattingen of mindmaps, vanuit de gedachte dat dit tot betere prestaties leidt. Maar klopt dat eigenlijk wel? En hoe werkt dat dan? Een team van docenten en schoolleiders van het Bataafs Lyceum besloot om deze onderwijsverandering niet “zomaar” in te zetten, maar in plaats daarvan serieus onderzoek te doen naar de werking en effecten. Samen onderzoek doen bleek een interessant en leerzaam proces te zijn. In deze workshop krijg je een voorproefje van hoe de creatieve denktechniek “mindmaps” werkt, vertellen docenten en schoolleiders van het Bataafs Lyceum over hoe zij hun onderzoek aangepakt hebben én word je uitgenodigd om zelf een onderzoeksopzet te maken.5

Twente Academy: Online Leeromgeving in de lespraktijk


Xander Peusscher


De Online Leeromgeving van Twente Academy is een website waar vwo-leerlingen kunnen oefenen voor de eindexamens met o.a. animaties en oefenexamens. Sinds kort kunnen docenten onze content en andere content arrangeren en exporten. Zo kunnen docentenonze content koppelen aan hun eigen content om dit in hun klas of ELO te gebruiken. In deze werkgroep gaan we de mogelijkheden laten zien en ook zelf aan de slag met het arrangeren van lesstof en content met onze arrangeertool.6

TOA-practica in het Twente Academy Leerlingenlab


Frans Carelsen


Inschrijving workshop gesloten.7

Quantummechanica in het voortgezet onderwijs


Henk Pol en Aernout van Rossum


Met het NiNa-programma dat vanaf 2013 ingevoerd zal worden komt het subdomein quantumwereld in het examen­pro­gramma. Met het programmeren van Quantum Mechanica (QM) komen een paar grote uitdagingen af op zowel de leerling als ook de docent. Ten eerste is er de leerbaarheid van QM. In vele studies wordt QM leren gelijk gesteld aan het leren goochelen met veel wiskunde. Willen en kunnen we dat onze leerlingen aandoen? Of kan het ook anders? Bijvoorbeeld door (meer) op conceptuele aspecten van QM in te gaan? Daarbij moeten we ons bedenken dat QM-concepten aanleren ook moeilijker kan zijn omdat het verder van de belevingswereld van leerlingen af staat. In de werkgroep willen we ingaan op bovenstaande vragen en argumenten.8

Ervaringen uit het scheikunde docenten ontwikkel team


Fer Coenders


Inschrijving workshop gesloten.9

Geïntegreerde Biologie


Auke Cuiper


Inschrijving workshop gesloten.10

Werken in een datateam: doorstroom bovenbouw VWO


Hanadie Leusink


Opbrengstgericht werken wordt steeds belangrijker in het voortgezet onderwijs. De kern van opbrengstgericht werken is om de informatie die op een school beschikbaar is over bijvoorbeeld het onderwijs, de organisatie, de leerlingen of de docenten, op een gestructureerde manier te gebruiken om de doelen van de school te behalen. Cijferlijsten, vragenlijsten en observaties in de les zijn voorbeelden van gegevens die daarbij gebruikt kunnen worden, ook wel ‘data’ genoemd. Om opbrengstgericht werken vorm te geven wordt in dit project gebruik gemaakt van zogenaamde “datateams”. Een datateam is een kleinschalig onderzoeksteam van docenten en school­leiding die met behulp van beschikbare data concrete vraagstukken oplossen. Op deze manier werken de leden van het datateam zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling als aan onderwijsverbetering, aan de hand van specifieke problemen op school.


Benieuwd hoe er gewerkt wordt in een datateam? Tijdens deze workshop ga je als datateam aan de slag met het doorstroomrendement vwo bovenbouw in een fictieve school. Met behulp van data ga je onderzoeken hoe de doorstroom vwo in de bovenbouw structureel verbeterd kan worden. Wat zijn mogelijke oorzaken van een lage doorstroom? Ligt dit aan het beleid van de school? Speelt de motivatie van leerlingen hierbij een rol? Kloppen de aannames als “het ligt aan problemen met de leerlijn of het komt door te weinig differentiatie in de klas”? Met behulp van het datateam stappenplan ga je in een kleinschalig onderzoeksteam concreet aan de slag met opbrengst­gericht werken. Tijdens deze workshop zullen bepaalde stappen worden doorlopen, om een indruk te geven hoe er gewerkt wordt in een datateam. Dit alles met als uiteindelijk doel de doorstroom vwo in de bovenbouw structureel te verbeteren.11

Ik onderzoek water


Huub Schoot


Inschrijving workshop gesloten.12

Didactiek en Dynamiek met videolessen


Jan van der Meij


Videoconferencing in het onderwijs is een relatief nieuw fenomeen, hoewel ze met beproefde technologie werkt. Daarbij is het een uitdaging om bevoegde leraren voor lesgroepen op verschillende scholen tegelijk beschikbaar te hebben. Vakken waar het aantal leerlingen te klein is om economisch verant­woord te zijn, of waarbij de beschikbare expertise in school tekort schiet om het vak goed te kunnen geven. Het project richt zich op de manier waarop lessen vorm gegeven worden, de verdere ontwikkeling van de technologie en afstemmen van verschillende schoolorganisaties. Bij het project videolessen worden sinds 2010 experimenten uit­gevoerd met de vakken Wiskunde D, informatica en NLT. In 2012 zijn daar o.a. de klassieke talen, natuurkunde, culturele vorming, Nederlands en Frans bijgekomen.


De workshop laat zien wat er bij NLT mogelijk is bij het verzorgen van lessen waarin praktisch werk begeleid wordt. Ook worden voorbeelden van videolessen bij de andere vakken gegeven. We laten u in deze workshop ervaren hoe dat werkt en gaan graag met u in discussie over de (on)mogelijk­heden van live videolessen.13

Noabers en decanen praten over het Twents Onderwijsmodel van de UT


Irene Visscher


Inschrijving workshop gesloten.