Informatie (inclusief arbowetgeving)

Ondernemingsraad en Arbowet

Voor Universiteit Twente kan voor Ondernemingsraad (OR), Uraad (UR) worden gelezen.

In dit document worden de rechten en bevoegdheden van de OR weergegeven in relatie tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Bij het uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid moeten de werkgever en de werknemers samenwerken. Ook voert de werkgever regelmatig overleg met de Ondernemingsraad (OR) over zaken die te maken hebben met dit beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij hoort actief informatie te worden uitgewisseld. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden kan de OR alle aangelegenheden die de onderneming betreffen aan de orde stellen. Dus ook op het gebied van arbeidsomstandigheden. Die rechten zijn dan ook verder niet in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld.

Bevoegdheden OR

De bevoegdheden van de OR zoals vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden zijn onder meer:

 • De ondernemer moet de instemming van de OR hebben over een besluit tot intrekking, wijziging of vaststelling van een regeling m.b.t. veiligheid, gezondheid of welzijn i.v.m. de arbeid.
 • De ondernemer moet met de OR zijn Arbobeleid overleggen.
 • De OR heeft recht op informatie van de werkgever, de deskundigen van de Arbodienst en de ambtenaar van de Arbeidsinspectie.

In artikel 12 Arbeidsomstandighedenwet zijn nog enkele extra bevoegdheden toegekend.

 • Leden van de OR moeten met de ambtenaar van de Arbeidsinspectie kunnen spreken buiten tegenwoordigheid van anderen.
 • Leden van de OR moeten de mogelijkheid hebben de ambtenaar van de Arbeidsinspectie tijdens zijn bedrijfsbezoek te vergezellen, tenminste voor zover dit niet op bezwaren stuit van de inspecteur.

De OR heeft vier soorten rechten:

 • A. Informatierecht (artikel 31 WOR)
  Met betrekking tot het arbeidsomstandighedenbeleid dient de werkgever actief informatie uit te wisselen met de OR. Hieronder valt o.a. het arbo-en milieujaarverslag.
 • B. Recht van overleg en Initiatiefrecht (artikel 23 WOR)
  Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient de werkgever met de ondernemingsraad overleg te voeren over aangelegenheden die het arbeidsomstandighedenbeleid betreffen en over de uitvoering van dit beleid.
 • C. Adviesrecht (artikel 25 WOR)
  Het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu;
 • D. Instemmingsrecht (artikel 27 WOR)
  Regeling op het gebied van veiligheid, gezondheid of welzijn in verband met de arbeid of het ziekteverzuim. Hieronder valt ook het arbo- en milieujaarplan.

Rechten OR samengevat

 • De OR heeft initiatiefrecht, instemmingsrecht en adviesrecht. over alle door de ondernemer voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de veiligheid, de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim (WOR, art. 23 leden 2 en 3, art. 27 lid 1 onder d en art.28 lid 1).
 • De werkgever voert over het arbobeleid en de uitvoering van dit beleid overleg met de OR (WOR, art. 27 en Arbowet, art. 12 lid 2).
 • De OR heeft het recht een ondernemingsovereenkomst te sluiten met de werkgever over de organisatie van de deskundige bijstand (Arbowet, art. 14 lid 9b).
 • De OR heeft adviesrecht bij bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische besluiten zoals grote investeringen en veranderingen in het productieproces (WOR, art. 25 en 35c). Dit biedt de mogelijkheid al in een vroeg stadium te wijzen op de eventuele gevolgen voor de arbeidsomstandigheden van voorgenomen wijzigingen.