Zelfinspectie Gebouwen, openbare ruimtes en installaties Universiteit Twente

1. Inleiding

Veiligheidsinspecties zijn noodzakelijk om o.a. de veiligheidsvoorzieningen en preventieve maatregelen op het gewenste niveau te houden. Het Facilitair Bedrijf (FB) is binnen de Universiteit Twente verantwoordelijk voor arbo- en milieuzorg m.b.t. openbare ruimtes en installaties in gebouwen. Hieronder vallen ook adequate voorzieningen voor calamiteiten (b.v. blusapparatuur, vluchtwegen, ontruimings- en brandmeldsystemen) inclusief onderhoud.

Voor de inspecties is een algemene zelfinspectielijst ontworpen (zie hoofdstuk 3) die als leidraad kan dienen. In de zelfinspectielijst wordt aandacht besteed aan zowel de staat van onderhoud van het gebouw als aan de veiligheidsvoorzieningen. De lijst is gebaseerd op de lijst uit de ‘Richtlijn (brand)veiligheid gebouwen en inhoud voor universiteiten in Nederland’ van ACE Insurance N.V. en de aan de Universiteit Twente per gebouw verleende gebruikersvergunningen.

2. Procedure

De zelfinspectielijst is opgedeeld in sublijsten, voor o.a. de verschillende uitvoerende en/of controlerende groepen. Binnen de Universiteit Twente voert het FB één maal per jaar aan de hand van de checklist zelfinspectie gebouwen (zie hoofdstuk 3) een inspectie uit in zijn gebouw(en). Het FB laat zich hierbij assisteren door de VGM coördinator (VGMc) in het gebouw.

De inspectieronde wordt gehouden aan de hand van een lijst met te controleren punten. Indien een punt als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt dit als zodanig opgenomen met directe volgacties om geconstateerde gebreken te verhelpen.

In de checklist in hoofdstuk 3 is een totaal overzicht opgenomen van alle vereiste controles. Een groot aantal controles worden, binnen de UT, uitgevoerd door derden. Tijdens de zelfinspectie wordt, op basis van de beschikbare rapportages, gekeken of deze controles door derden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. E.e.a. kan door middel van een steekproef op de plek zelf nader worden beoordeeld. Het FB zorgt ervoor dat een ingevuld totaal overzicht beschikbaar is van de zelfinspectielijst. De rapportage dient te worden gezonden aan:

Voor de overzichtelijkheid kan worden overwogen om alle knelpunten in een aparte tabel
(zie bijlage 1) te zetten met per locatie het knelpunt, de te nemen of gesuggereerde correctiemaatregelen, wie de actie uitvoert en op welke termijn.
Bij de eerst volgende inspectie dient vervolgens beoordeeld te worden of de knelpunten daadwerkelijk zijn opgelost. Van knelpunten waar de controle termijn op een half jaar of meer staat dient binnen 3 maand gecontroleerd te worden of het knelpunt opgelost is.

3. Checklist zelfinspectie Gebouwen, openbare ruimtes en installaties

Universiteit Twente

Gebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

A. Onderdeel Bouwcontractant

Nr.

Item

Frequentie

van controle

Controlerende/

uitvoerende organisatie

Resultaat 

controle 

zelfinspectie 


Opmerkingen /Actie

Actie

door


Gebouwn.v.t.


goed


matig


slecht
1

Algehele staat van onderhoud

1 jr.

Sylva2

Conditie buitendeuren

1 jr.

Sylva3

Conditie sloten

1 jr.

Sylva4

Conditie ramen o.a. hang- en sluitwerk

1 jr.

Sylva5

Gebouw vrij van graffiti

1 jr

FB6

Dak + evt. dakopbouw(en) in goede staat

1 jr

Sylva7

Hemelwaterafvoer in goede staat

½ jr.

Sylva8

Dak waterspuwers open

½ jr.

Sylva9

Brandkranen om gebouw goed bereikbaar

4 x jr.

Krinkels
Blusmiddelen

10

Conditie droge stijgleidingen

1 jr

Smeba11

Conditie brandwerende scheidingen

1 jr

FB / Brandweer12

Werking zelfsluitende brandwerende deuren

1 x mnd

FB13

Kabel + leiding doorvoeren brandwerend afgedicht

1 x jr

Brandweer14

Sluitsystemen in brandscheidingen

1 jr.

HeijmansGebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

B. Onderdeel W-onderhoudscontractant


Nr


Item


Frequentie

van controle

Controlerende/

uitvoerende organisatie

Resultaat   

controle   

zelfinspectie  


Opmerkingen/

Actie

Actie door


Gebouwn.v.t.


goed


matig


slecht
15

Waterslot op installaties met wateraansluiting

1 jr

Dalkia
16

Onderhoud en controle (brandweer)lift(en)

1 jr

Schindler17

Controle op goede werking luchtbehandelingsinstallatie

1 jr

Dalkia18

Onderhoud en controle luchtbehandelingsinstallatie

1 jr

DalkiaGebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

C. Onderdeel E-onderhoudscontractant

Nr.


Item


Frequentie

van controle


Controlerende/

uitvoerende organisatie


Resultaat 


controle 


zelfinspectieOpmerkingen/Actie


Actie doorGebouwn.v.t.


goed


matig


slecht
19

Werking buitenverlichting

½ jr.

Heijmans
20

Werking nachtverlichting binnen

½ jr.

Heijmans
21

Hoofdgasafsluiter goed bereikbaar

1 jr.

Enexis
Elektrische installatie

22

HS/LS schakelruimten op slot

½ jr.

Heijmans
Blusmiddelen

23

Conditie en werking brandslanghaspels

1 jr

Smeba24

Conditie draagbare blustoestellen

1 jr

Smeba25

Brandblustoestellen vast opgesteld

1 jr

Smeba26

Jaarlijkse controle onderhoudsbedrijf

1 jr

Smeba
Inbraak detectie systeem

27

Visuele staat van onderhoud

1 mnd

Heijmans28

Jaarlijkse controle beveiligingsbedrijf

1 jr.

1 mnd

Heijmans
29

Gebruiksvoorschrift en logboek aanwezig

1 jr

Brandweer
30

Installatie na werktijd ingeschakeld

1 jr

Beveiliging
31

Melders vrij van obstakels

1 jr.

Heijmans

Ontruimings/brandmeldinstallatie

32

Visuele staat van onderhoud

1 jr

Heijmans
33

Jaarlijkse controle voor certificaat

1 jr

R2B/Veritas
34

Controle rookmelders/handbrandmelders

1 jr

Heijmans
35

Gebruiksvoorschrift en logboek aanwezig

1 jr

FB / Brandweer
36

Maandelijks proefdraaien

1 mnd

Heijmans
37

Sprinklers en leidingen vrij van obstakels

1 jr.

R2B/Veritas38

Werking noodverlichting

1 jr

Heijmans
Bliksemafleider en overspanningbeveiliging

39

Visuele staat van onderhoud

1 jr

Heijmans
40

Jaarlijkse controle bliksembeveiliging

1 jr

Heijmans
Gebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

D. Onderdeel FM

Nr.


Item


Frequentie

van controle


Controlerende/

uitvoerende organisatie


Resultaat 


controle 


zelfinspectieOpmerkingen/Actie


Actie doorGebouwn.v.t.

goed

matig

slecht  41

Gebruik vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden

1 jr.

FB
Algemeen

42

Brandveiligheidsinstructies aanwezig

1 jr.

FB43

Dagelijkse opening- en sluitronde

1 per dag

Beveiliging
Huishouding

44

Gangen/trappen vrij van opslag

1 jr.

FB / Gebruiker45

Technische ruimten vrij van opslag

1 jr.

FB46

Dagelijks afvoer van afval

1 jr.

FB47

Afvalcontainers in aparte ruimte

1 jr.

FB
Roken

48

Aanduiding rookverbod

½ jr.

FBGebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

E. Onderdeel BHV / VGMc


Nr

Item

Frequentie

van controle

Controlerende/

uitvoerende organisatie

Resultaat   

controle   

zelfinspectie  


Opmerkingen/Actie  

Actie door


BHVn.v.t.


goed


matig


slecht
49

Borden ontruimingsplan/instructie

1 jr.

FB / VGMc50

Vluchtwegen vrij van obstakels

1 jr.

FB / VGMc51

Vluchtwegaanduiding

1 jr.

FB / VGMc
Blusmiddelen

52

Blusmiddelen vrij toegankelijk (b.v. geen opslag bij blusmiddelen)

1 jr

FB / VGMc
Diversen

53

Elektrische apparatuur vast aangesloten (geen losse snoeren)

1 jr.

VGMc
Bijlage 1

Format rapportage


Gebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:


Locatie

Knelpunt

Actie

Verantwoordelijke

Datum gereed

Afgerond?