Veiligheid

Machineveiligheid / Arbeidsmiddelen

Sinds 1 januari 1997 is de werkgever volgens het Arbobesluit (voortkomend uit de richtlijn Arbeidsmiddelen) verplicht om de nodige maatregelen te treffen daar waar het gaat om arbeidsmiddelen. De arbeidsmiddelen moeten zodanig zijn uitgerust en/of worden toegepast dat de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Het begrip 'arbeidsmiddel' wordt gedefinieerd als 'alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties' en heeft betrekking op 'elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel, zoals ingebruikneming, buitengebruikstelling, vervoer, reparatie, ombouwing, onderhoud en verzorging waaronder reiniging'.

De veiligheid zal niet tot nauwelijks in het geding komen wanneer bepaalde arbeidsmiddelen worden gebruikt (pennen, stoelen en paperclips). Arbeidsmiddelen die echter ook onder de definitie van een machine vallen ("een samenstel van onderdelen waarvan tenminste één onderdeel kan bewegen") kunnen daarentegen potentieel wel risicovol zijn en moeten daarom voldoen aan minimale veiligheidseisen.

Meer info over het werken met arbeidsmiddelen, zoals bijvoorbeeld machines zijn hieronder benoemd.