Biologische agentia en GGO

Protocol Hepatitis B-vaccinatie

Bij een aantal projecten op de UT werken medewerkers en/of studenten met humane bloed- en/of bloedprodukten (bloedcellen). Hierbij is een zeker risico op accidenteel bloedcontact. Voor bovenstaande medewerkers en studenten is dit protocol bedoeld.

Bloedcontact kan optreden door zich te verwonden aan een besmette naald of glaswerk. Ook door spatten en aërosolvorming kan besmet materiaal binnendringen via wondjes, kloven, eczeem en via oog- en mondslijmvlies.

Op grond van het Arbobesluit 4.91 is in de arbobeleidsregels opgenomen dat werknemers in diagnostische en researchlaboratoria, die geregeld met humaan bloed of humane bloedprodukten in aanraking komen door de werkgever in de gelegenheid moeten worden gesteld zich te laten vaccineren tegen hepatitis B (zie bijlage 1).

Bloed van (‘gezonde’ of ziekenhuis-)donoren kan virussen bevatten. De meest risicovolle zijn hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) en humaan immunodeficiëntie virus (HIV). Alleen tegen hepatitis B is een vaccinatie voorhanden.

Hepatitis B is een ernstige vorm van leverontsteking. Na een besmetting kan 90% van de besmette mensen de ziekte middels hun eigen afweersysteem de baas worden, bij 10% van de mensen lukt dit niet. Deze personen blijven altijd besmettelijk (soms zonder het te weten) en hebben later kans op levercirrose (verschrompeling door littekenvorming) of leverkanker.

Vaccinatie tegen hepatitis B gebeurd met een - niet infectieus - vaccin met daarin, door genetische modificatie verkregen, oppervlakte-eiwitten van het HBV. Het vaccin wordt toegediend door middel van drie injecties op de tijdstippen 0, 1 en 6 maand. Een titerbepaling (4 tot 8 weken na de laatste dosis) moet uitwijzen of de vaccinatie voldoende resultaat heeft gehad. Een vaccinatie biedt minimaal vijftien jaar bescherming.

De vaccinatie kan worden uitgevoerd door Travel Health Clinic (Twentehuis, Nijverheidstraat 30, 7511 JM  Enschede, 088-2914900). Afhankelijk van de leeftijd van betrokkene en eventuele vaccinaties in het verleden wordt besloten of eerst een titerbepaling plaatsvindt of dat meteen gestart kan worden met de 1e vaccinatie. Na afloop wordt een vaccinatiekaart met vaccinatiegegevens uitgereikt. De faculteit draagt zorg voor registratie van de registratiekaart. Deze kaart of een kopie hiervan moet tenminste vijftien jaar worden bewaard. U dient een OFI nummer mee te nemen voor de juiste finaciële afhandling.

Hoe te handelen bij een prikaccident

Mensen die niet gevaccineerd zijn tegen hepatitis B en een prikaccident hebben dienen, afhankelijk van het besmettingsrisico, immuunglobulinen toegediend te krijgen. Dit moet binnen 48 uur en geeft 100% bescherming. Daarna dient vaccinatie plaats te vinden.

Mensen die wel gevaccineerd zijn tegen hepatitis B, lopen nog wel kans op besmetting met hepatitis C of HIV.

Het is noodzaak om prikaccidenten onmiddelijk te melden bij de bedrijfsarts van de Universiteit Twente (088-2726312). De bedrijfsarts kan afhankelijk van aard contact en risico van besmetting beslissen over nadere acties: b.v. nulserum, serologisch onderzoek enz. Prikaccidenten dienen daarnaast altijd gemeld te worden via het ongevalformulier.

Bij medewerkers die werkzaam zijn bij de schoonmaakdienst, gebeuren prikaccidenten vooral doordat anderen onzorgvuldig omgaan met scherpe en vuile materialen. Meld onveilige situaties altijd aan de labverantwoordelijke die de betrokken onzorgvuldige medewerkers aan kan spreken op hun gedrag. Bij een prikaccident voor schoonmakers wordt dezelfde procedure gehanteerd als voor medewerkers van het laboratorium.

Bijlage I: Beleidsregel 4.91. (Vaccinatie tegen hepatitis B)

Grondslag: Arbobesluit artikel 4.91, zesde, achtste en negende lid.

 1. Werknemers werkzaam in medische en paramedische beroepen die kans lopen intensief met humaan bloed in contact te komen, worden door de werkgever in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren tegen hepatitis B.
 2. Onder de in het eerste lid genoemde werknemers worden in elk geval verstaan:
  1. artsen, verpleegkundigen en paramedici die regelmatig met humaan bloed of met ander met humaan bloed verontreinigd patientenmateriaal in contact komen;
  2. patholoog-anatomen en hun medewerkers, die met niet gefixeerd potentieel besmet materiaal werken;
  3. werknemers op hemodialyse-afdelingen, die rechtstreeks bij de patiëntenzorg of bij de techniek van de hemodialyseprocedure betrokken zijn, inclusief werknemers in het technisch onderhoud;
  4. werknemers in diagnostische en researchlaboratoria, die geregeld met humaan bloed of humane bloedproducten in aanraking komen;
  5. verloskundigen en kraamverzorgsters;
  6. tandartsen, mondhygienisten, tandartsassistenten en indirect bij de tandheelkundige patiëntenzorg betrokkenen, die kans lopen te worden besmet.
 3. Werknemers die proefdieren verzorgen in laboratoria waar met het hepatitis B virus gewerkt wordt, worden door de werkgever in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren tegen hepatitis B.
 4. Werknemers in ziekenhuizen die schoonmaakwerkzaamheden verrichten of afval verwijderen worden door de werkgever in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren tegen hepatitis B wanneer een gerede kans op besmetting bestaat.
 5. Werknemers die niet-gefixeerd, potentieel besmet pathologisch materiaal vervoeren worden door de werkgever in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren tegen hepatitis B wanneer een gerede kans op besmetting bestaat.
 6. Van werknemers die ingeënt zijn tegen hepatitis B wordt een vaccinatiekaart opgesteld waarop minimaal de datum van vaccinatie en de antistoftiters (na vaccinatie of na tussentijdse controle) met de datum van bepaling staan vermeld. De gevaccineerde werknemer ontvangt een afschrift van de vaccinatiegegevens. De vaccinatiekaart wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan een daartoe aangewezen toezichthouder en wordt tenminste vijftien jaar bewaard door de instelling.