Veiligheid

Biologische agentia en GGO

Het is wettelijk verboden om genetisch gemodificeerde organismen (GGO) aan te schaffen of er mee te werken zonder dat daarvoor, via de Biologisch Veiligheidsfunctionaris (BVF) van de UT, een vergunning is aangevraagd. Deze vergunning /kennisgeving moet worden aangevraagd op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013. Ook werkzaamheden met pathogene micro-organismen vanaf categorie 2 mogen pas gestart worden nadat via HR een melding is gedaan aan de arbeidsinspectie.

In de regeling gericht werken met biologische agentia en GGO zijn de procedures en eisen weergegeven waaraan men binnen de UT moet voldoen bij het werken met biologische agentia (denk ook aan humaan of dierlijk materiaal) of GGO. Een gedetailleerde uitwerking is opgenomen in de verkorte handleiding voor het ML-I, ML-II laboratorium (ggo-lab) en/of laboratoria voor het werken met biologische agentia (humaan materiaal). Daarnaast is informatie opgenomen over het veilig werken met dierlijk materiaal, de GGO-instructiefilm en hepatitis B-vaccinatie.