Organisatie

Taakverdeling HR en HumanCapitalCare

Inleiding

Het College van Bestuur van de UT is als werkgever verantwoordelijk voor een adequaat Arbo- en Milieubeleid. Om hieraan te kunnen voldoen is in het recente verleden een centrale en een decentrale arbo- en milieuorganisatie ingevoerd. Op centraal niveau was hiertoe de Arbo- en Milieudienst (AMD) actief.

Vanaf 1 januari 1998 geldt voor universiteiten de verplichting om zich als werkgever bij het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid te laten ondersteunen door een interne of externe gecertificeerde Arbodienst. Bij de UT is destijds, met het oog op de mogelijkheid om werkzaamheden buiten de UT te verrichten, in gezamenlijk overleg tussen CvB en hoofd AMD gekozen voor de oprichting van een externe Arbodienst, Santar.

De UT heeft 1 januari 1998 een contract afgesloten met Santar. Tussen CvB en het hoofd AMD/directeur Santar is destijds, mede met het oog op kostenbeheersing voor de UT, afgesproken dat de uitvoering van alle taken (zowel Arbodienst- als werkgeverstaken) door de AMD werd gecontinueerd. De uitvoering van de Arbodiensttaken geschiedde door AMD-medewerkers (arbeidshygiënist, veiligheidskundige, bedrijfsarts en A&O-deskundige) conform het kwaliteitssysteem van Santar.

Inmiddels is de AMD, na de fusie met P&O, overgegaan in Human Resources (HR). De uitvoerende taken van de AMD zijn hierbij overgegaan naar Santar, behalve de opleidingstaak met betrekking tot de BHV-opleidingen.

Per 7 mei 2012 is de naam veranderd in HumanCapitalCare Arbozorg B.V. (HCC). De naamswijziging is het gevolg van de overname van Santar door de arbo- en gezondheidsdienst HumanCapitalCare, in 2011.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen welke taken ten aanzien van arbo en milieu door HumanCapitalCare en welke taken door HR worden verricht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen arbodiensttaken (taken die behoren tot het verplichte basispakket dat door een gecertificeerde arbodienst moet worden uitgevoerd) en overige (werkgever)staken. De HR taken betreffen enerzijds ondersteuning van het CvB en anderzijds ondersteuning van de eenheden (beheerders en AMC’s). Veelal gaat het in het laatste geval om eenheidoverstijgende activiteiten.

T.a.v. de werkzaamheden door HumanCapitalCare is met de UT een dienstverleningscontract afgesloten. Een aantal werkzaamheden worden standaard door HumanCapitalCare uitgevoerd. Overige werkzaamheden welke niet in het contract zijn opgenomen worden alleen uitgevoerd op offertebasis.

HR en HCC-taken t.a.v. arbo en milieu op de Universiteit Twente


Taak
Arbodiensttaken

Uitvoering door*)

Opmerkingen

1

Ziekteverzuimbegeleiding

HCC

Contract is inclusief opstellen van ziekteverzuimanalyse.

2

Arbeidsomstandigheden spreekuur

HCC

De werknemers hebben het recht het spreekuur van de Arbodienst tijdens werktijd te bezoeken.

3

Validatie van de RI&E

HCC (offerte)

De werkgever mag de RI&E zelf uitvoeren, maar is verplicht het schriftelijke verslag aan de Arbodienst voor te leggen. Deze controleert vervolgens of de inventarisatie “deugdelijk en systematisch” is uitgevoerd en stelt op basis hiervan een validatieverklaring op. Validatie kan in principe ook plaatsvinden door een van de kerndeskundigen bij HR.

4

Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO/PMO)

HCC (offerte)

Het PAGO/PMO dat de werkgever van tijd tot tijd moet aanbieden aan werknemers die aan bepaalde risico’s (bijv. fysieke belasting) bloot staan, moet de werkgever laten uitvoeren door een Arbodienst. De werkgever bepaalt zelf, op basis van de RI&E en in overleg met de werknemers, welke werknemers onderzocht worden en hoe vaak het periodiek onderzoek plaatsvindt.

5

Keuringen

HCC (offerte)

Voor bepaalde beroepsgroepen geldt een verplichte aanstellingskeuring, bijvoorbeeld voor radiologisch werkers. Deze aanstellingskeuring dient verplicht uitgevoerd te worden door de arbodienst.


Overige (werkgevers)taken m.b.t. Arbo, BHV, straling en milieu6

Psychologische begeleiding en bedrijfsmaatschappelijk werk

HCC


7

Sociaal Medisch Teamoverleg

HCC


8

Re-integratie-driegesprek

HCC


9

EHBO

Huisarts


10

Overleg CvB en U-raad en opstellen jaarverslag ten aanzien van dienstverlening HCC

HCC


11

Ziekteverzuimbeleid (coördinatie en onderhoud)

Ziekteverzuimregistratie

HR

HR12

Verzuimanalyse opstellen

HCC

Elk halfjaar worden m.b.v. een geautomatiseerd systeem verzuimanalyses gemaakt waarmee knelpunten op afdelings- en organisatieniveau opgespoord worden.

13

Centraal Arbobeleid/Arbozorgsysteem/ milieubeleid

 • Opzet, onderhoud, coördinatie, ondersteuning implementatie en toezicht
 • Beleidsvoorbereiding: ondersteunen bij implementatie wet- en regelgeving
 • Coördinatie en uitvoering projecten op arbo- en milieugebied.
 • Opzet en ontwikkeling van het RI&E instrument (risico-inventarisatie & evaluatie)
 • Voorbereiden en verzorgen vergunningaanvragen m.b.t. milieu
 • Beheer van vergunningen, inclusief coördinatie uitvoering taken m.b.t. de verleende vergunningen
HR


HR


HR


HR

HCC (offerte)

HR


HR
De uitvoering en verslaglegging van de RI&E berust bij de eenheden zelf. HR assisteert bij de uitvoering (advisering). Er kan voor worden gekozen om de RI&E uit te laten voeren door HCC (offerte). HCC dient de RI&E te valideren (zie ook onder 3).

14

Centraal beleid BHV

 • Centrale coördinatie BHV (opzet BHV-organisatie en opleiding)
 • Crisisplan UT (onderhoud en oefeningen)


HR


HR


15

Centraal beleid ioniserende straling

 • Centrale coördinatie
 • Voorbereiden en verzorgen vergunningaanvragen m.b.t. straling
 • Coördinatie uitvoering taken m.b.t. de verleende vergunningen
 • Uitlezen en administratie badges ioniserende straling


HR

HR


HR


HR
16

Werkplekonderzoeken t.a.v. veiligheid en/of gezondheid

AMC
HCC (offerte)

Een beeldschermwerkplekonderzoek kan worden uitgevoerd door de arbo-en milieucoördinator (AMC) van de eenheid/dienst. Vanuit HR is hiervoor de nodige informatie opgesteld.

Bij grootschalige onderzoeken en/of indien metingen moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld ten aanzien van geluid/klimaat) kan een beroep worden gedaan op HCC (offerte). Dit geldt ook voor onderzoek op het gebied van veiligheid (machines, elektriciteit enz.)

17

Opstellen centrale richtlijnen/beleid in het kader van specifieke Arbo –en milieuthema’s

HR


18

Centrale ongevalregistratie, -analyse en –meldingen

HR


19

Ondersteuning en afstemming Arbo- en milieucoördinatoren (AMC)

HR


20

Helpdesk t.b.v. AMC, management en individuele medewerkers

HR


21

Coördinatie werkoverleg AMC

HR


22

Onderhouden van externe contacten met bevoegd gezag zoals Arbeidsinspectie (arbo), gemeente Enschede (milieu), Waterschap (WvO)

HR


23

Advisering m.b.t. ver- en nieuwbouwprojecten

HR


24

Voorlichting en informatievoorziening

HR
Eenheid

HCC (offerte)

Hiermee wordt centrale voorlichting bedoeld, b.v. beschikbaar stellen van informatie via website of het uitbrengen van een algemene informatiebrochure (b.v. RSI).

Voorlichting medewerkers/studenten dient door eenheid zelf te worden uitgevoerd (b.v. door de AMC). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van voorlichtingsmateriaal zoals ontwikkeld door HR voor b.v. RSI (powerpointpresentatie + video).

HCC kan altijd worden ingeschakeld voor het geven van voorlichting over diverse arbo onderwerpen.

25

Onderhouden van externe contacten op het gebied van arbo en milieu met universiteiten (SAAZUNIE)

HR


*) HCC = werkzaamheden opgenomen in contract HCC en UT
HCC (offerte) = werkzaamheden niet opgenomen in contract HCC en UT, hiervoor kan bij HCC een offerte worden aangevraagd.