Informatie (inclusief arbowetgeving)

Arbo en milieu reglement UT

 1. Dit reglement geldt voor allen die zich op de terreinen, in de gebouwen of bij installaties van de Universiteit Twente bevinden of daar werkzaamheden of proeven (doen) uitvoeren.
 2. Het College van Bestuur is - als formele werkgever - eindverantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu binnen de UT. Deze verantwoordelijkheden zijn gemandateerd aan decanen, onderzoeksdirecteuren en diensthoofden conform notitie 353.835/PA&O.
 3.  In geval van brand en/of ongeval direct (053-489) 2222 bellen, onder opgave van plaats en zo mogelijk omvang c.q. aard van de calamiteit of ongeval. Indien aanwezig en van toepassing, handbrandmelder indrukken.
 4. In de gebouwen van de Universiteit Twente is roken verboden, zowel in publieke ruimten als op alle werkplekken. Er zijn een aantal uitzonderingen, in die situatie is met plakkaten/pictogrammen aangegeven waar roken is toegestaan. Voor klachten over rookoverlast kan men zich wenden tot de hoofdhuurder van het gebouw.
 5. Een ieder dient in het belang van eigen en andermans veiligheid, gezondheid en welzijn, alsmede in het belang van het milieu, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.
 6. Een ieder dient zich te houden aan de door of namens het College van Bestuur en/of de faculteit/dienst of derde geplaatste verbods-, gebods- en waarschuwingsborden en aan de door of namens het college, faculteit/dienst of derde gegeven aanwijzingen, voorschriften, richtlijnen en reglementen.
 7. Een ieder dient het kantoorafval gescheiden in te zamelen in de speciaal daarvoor bestemde papier- en restafvalbakken.
 8. Gevaarlijk afval dient conform de regeling afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval Universiteit Twente te worden ingezameld.
 9. Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen op het riool te lozen.
 10. Wie anderen werk opdraagt, dient
  1. vooraf de nodige inlichtingen in te winnen over de mogelijke gevaren die aan de werkzaamheden verbonden zijn
  2. deze kennis vooraf aan de ander over te dragen. Hij dient eventuele‚ nieuwe gegevens of gewijzigde inzichten, met betrek­king tot deze gevaren, zo spoedig mogelijk aan de betrokkenen door te geven.
  3. Gelijke verplichtingen tot het inwinnen en blijven inwinnen van inlich­tingen die voor de kans op gevaren van belang zijn, rust op degene die het werk verricht. Onder het inwinnen van inlichtingen over de mogelijke gevaren wordt mede begrepen het informeren naar mogelijke of noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van gevaren of ter verkleining van de kans erop. Voor het inwinnen van informatie kan men binnen de UT terecht bij de VGM-coördinator (VGMc) van de faculteit of dienst en bij de dienst HR van de UT.
 11.  (Bijna)ongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties, agressie en geweld dienen z.s.m. te worden gemeld aan Human Resource (HR) door middel van het meldingsformulier (bijna)ongeval, (milieu)incident, gevaarlijke situatie. Het digitale Registratieformulier is te vinden op de website van HR.
 12. Een ieder die van mening is dat zich een onveilige situatie voordoet of dat ergens onvoldoende beveiliging aanwezig is, is verplicht hiervan mededeling te doen. Hiervoor kan eveneens gebruik worden gemaakt van het Registratieformulier (bijna)ongeval, (milieu)incident, gevaarlijke situatie.
 13. Reparaties en wijzigingen aan elektrische installaties mogen alleen door daartoe door of namens het College van Bestuur aangewezen en bevoegde personen geschieden.
 14. Het aanschaffen, plaatsen en verplaatsen van algemene brandveiligheidsmiddelen is voorbehouden aan het Facilitair Bedrijf.
 15. Bij het plaatsen en verplaatsen van materialen, kasten, werkstukken, gereedschap­pen e.d. moeten paden, uitgangen, trappen, toegangen tot schakelaars, brandweermateriaal en andere veiligheidsmiddelen worden vrijgehouden. Vluchtwegen mogen nimmer geblokkeerd worden.
 16. Het is wettelijk verboden toestellen en/of stoffen, die ioniserende stralen uitzen­den, aan te schaffen en/of daarmee om te gaan zonder hiervoor vooraf een vergunning te hebben aangevraagd. Aanvraag van een vergunning kan alleen via de Coördinerend StralingsDeskundige (CSD) van de UT.
 17. Het is wettelijk verboden om genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) aan te schaffen of er mee te werken zonder dat daarvoor, via de Biologisch Veiligheidsfunctionaris (BVF) van de UT, een vergunning is aangevraagd op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen.
 18. Zonder toestemming van de leidinggevende binnen het gebouw mag men niet in de gebouwen vertoeven buiten de tijden dat ze normaliter geopend zijn. Per gebouw kan hiervoor een eigen regeling opgesteld zijn. Informeer hiernaar bij de VGMc of Gebouwbeheerder van uw faculteit of dienst.
 19.  Duurproeven en proeven, die incidenteel buiten werktijd zonder toezicht worden uitgevoerd dienen te worden aangemeld bij de VGMc van uw faculteit of dienst danwel conform de interne procedure van de faculteit.
 20. De arbo- en milieuverantwoordelijken kunnen anderen medeverantwoordelijk stellen. Dit moet formeel schriftelijk vastgelegd worden. Deze medeverantwoordelijk gestelden kunnen nadere arboregels vaststellen die van toepassing zijn binnen hun werkgebied. Deze arboregels mogen niet in strijd zijn met dit arbo-en milieureglement en dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de betreffende arboverantwoordelijke. Deze aldus goedgekeurde regels dienen ter kennisgeving te worden gebracht aan de dienst HR.
 21. Ten aanzien van bepaalde onderwerpen zijn door het College van Bestuur nadere richtlijnen, reglementen en voorschriften vastgesteld.

Tot deze onderwerpen behoren in ieder geval:

Voor inlichtingen en adviezen op het gebied van arbo en milieu kan men zich wenden tot de VGMc van de faculteit of dienst of de dienst HR.