Onderdaan van de EU/EEG-landen

Hieronder vallen de volgende landen België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (zonder Faeröer en Groenland), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (ook: Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (ook: Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (ook: Balearen en Canarische Eilanden), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië & Noord-Ierland, Zweden.

De volgende landen zijn lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER): Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Onderdanen van Zwitserland worden ook gezien als EU-onderdaan.

  • Voor een verblijf voor maximaal drie maanden hoeft niets gedaan te worden. Wel dient men in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.
  • Voor een verblijf voor langer dan drie maanden dien je je te laten inschrijven bij de gemeente waar je je vestigt.

Geen onderdaan van de EU/EEG-landen

Voor onderdanen niet afkomstig uit een EU/EEG-landen, is van belang het doel van je bezoek aan de Universiteit Twente en de duur van je verblijf.

ØDoel Student

Word jij als student bij de Universiteit Twente ingeschreven ? Zie hiervoor http://www.utwente.nl/ces/internationaloffice/

ØDoel Stagiaire

Ben jij ingeschreven als student bij een onderwijsinstelling buiten Nederland en is de stage een verplicht onderdeel van je studie om je curriculum te kunnen afronden ? Dan zal het Office Foreign Employees een aanvraag tewerkstellingsvergunning en inreisvisum verzorgen voor jou stage periode. Bij een verblijf korter dan drie maanden, dien je zelf een Kort Verblijf Visum bij de ambassade in thuisland te regelen. De tewerkstellingsvergunning wordt door het Office Foreign Employees aangevraagd.

ØDoel Medewerker: promovendus / onderzoeker

Verblijf maximaal drie maanden
Voor een verblijf een verblijf voor maximaal drie maanden dien je zelf een kort verblijf visum aan te vragen. Enkele nationaliteiten zijn hiervoor vrijgesteld, zie Visumplichtige nationaliteiten bij kort verblijf.
Bij inreis in Nederland ontvang je van de marechaussee luchthaven Schiphol een inreis stempel in je paspoort. Een kopie hiervan dien je aan het Office Foreign Employees te sturen om te kunnen bepalen of door de Vreemdelingenpolitie een sticker voor rechtmatig verblijf in je paspoort geplaatst moet worden.

Verblijf meer dan drie maanden
Voor een verblijf meer dan drie maanden wordt de procedure voor Toegang en Verblijf door het Office Foreign Employees verzorgd.

ØDoel Gast medewerker

Verblijf maximaal drie maanden
Voor een verblijf een verblijf voor maximaal drie maanden dien je zelf een kort verblijf visum aan te vragen. Enkele nationaliteiten zijn hiervoor vrijgesteld, zie Visumplichtige nationaliteiten bij kort verblijf.
Bij inreis in Nederland ontvang je van de marechaussee luchthaven Schiphol een inreis stempel in je paspoort. Een kopie hiervan dien je aan het Office Foreign Employees te sturen om te kunnen bepalen of door de Vreemdelingenpolitie een sticker voor rechtmatig verblijf in je paspoort geplaatst moet worden.


Verblijf meer dan drie maanden
Voor een verblijf meer dan drie maanden wordt de procedure voor Toegang en Verblijf door het Office Foreign Employees verzorgd.

ØOverige verblijfsdoelen

Voor procedures ten aanzien van overige verblijfsdoelen niet gerelateerd aan arbeid of studie, zie Overige verblijfsdoelen.

ØDoel verblijf gezinsleden

Voor procedures ten aanzien van gezinsleden, zie gezinsleden (=link voor dit aparte onderwerp)

Pasfoto en vingerafdruk

Voor de pasfoto die op de verblijfsvergunning staat gelden speciale voorwaarden. Dit zijn dezelfde voorwaarden waaraan pasfoto’s voor Nederlandse paspoorten moeten voldoen. Voor een overzicht van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de informatie op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaarten Photo matrix.

Bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst wordt de MVV afgehaald. De medewerker op de diplomatieke post scant de meegebrachte pasfoto van betrokkene(n) en beoordeelt of deze aan de eisen voldoet. Ook zal de handtekening door betrokkene(n) worden geplaatst en de vingerafdrukken worden afgenomen. Op moment van binnenkomst in Nederland, kan normaliter de verblijfsvergunning bij het IND loket worden afgehaald.

Leges

Er worden kosten berekend voor de aanvraag van visa en verblijfsvergunning. Zie hiervoor de [externe link]legeswijzer van de IND.

TBC onderzoek

Bij een verblijf langer dan 3 maanden in Nederland, vindt een tuberculose onderzoek plaats.

Mocht je uit één van de volgende landen komen, dan is dit onderzoek niet vereist:

Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-landen en EU-landen.

Terugkeervisum

Als de geldigheid van de verblijfsvergunning is verlopen op moment van terugkeer naar Nederland, is het noodzakelijk om een terugkeervisum aan te vragen. Hiervoor kan een afspraak bij de IND worden gemaakt. Wel dient er bij de IND een verlengingsaanvraag te zijn ingediend op het moment van aanvraag terugkeervisum.

Voor deze aanvraag geldt een legestarief. De leges kan je nalezen in de [externe link]legeswijzer van de IND.

Verblijfsvergunning aanvragen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van de verblijfsvergunning kan een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning worden ingediend. Hiervoor kan het volgende aanvraagformulier worden gebruikt https://ind.nl/documents/6010.pdf

Norminkomen

De IND controleert bij een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en een verblijfsvergunning (VVR) of de aanvrager over voldoende middelen van bestaan beschikt. Deze normbedragen zijn gebaseerd op de Wet minimumloon (WML) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). Elk jaar in januari en juli wijzigen deze bedragen.

Het norminkomen geldend vanaf 1 juli 2015 Norminkomen.

30% regeling

De Nederlandse belastingwetgeving bevat een speciale faciliteit voor werknemers die uit het buitenland zijn aangetrokken en een specifieke deskundigheid bezitten die schaars of niet aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt: de 30%-vergoedingsregeling. Deze regeling houdt in dat de werkgever onder voorwaarden maximaal 30% van het bruto salaris aan de werknemer kan verstrekken in de vorm van een onbelaste kostenvergoeding: de 30%-vergoeding. Onbelast betekent dat de werkgever op de vergoeding geen loonheffing en premies sociale verzekeringen inhoudt.

De 30%-vergoeding is bedoeld als compensatie voor noodzakelijke extra kosten in verband met het aanvaarden van een (tijdelijke) dienstbetrekking buiten het eigen (woon)land, de zogeheten ‘extraterritoriale kosten’.

De Universiteit Twente heeft de 30%-vergoedingsregeling ondergebracht in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat u bij gebruik van deze regeling een deel van uw bruto salaris inruilt voor een netto kostenvergoeding: de 30%-vergoeding. Dit resulteert in een hoger netto salaris.

Opname van de 30%-vergoedingsregeling in het keuzemodel heeft voor u als voordeel dat verlaging van de pensioengrondslag achterwege kan blijven. U bouwt pensioen op over het salaris dat voor u zou gelden zonder toepassing van de 30%-vergoedingsregeling.

Om in aanmerking te komen voor de 30%-vergoedingsregeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Toepassing van de regeling heeft bovendien gevolgen voor onder meer de toepassing van andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen en uw aanspraken op sociale zekerheid.

Rechten en plichten Modern Migratiebeleid IND

Als werkgever kunnen wij de toegang en verblijfsvergunning aanvragen voor de buitenlandse medewerker alsook voor gezinsleden. Bij de aanvraag treedt de Universiteit Twente op als erkend referent. In bepaalde gevallen kan een werknemer zelf een verblijfsvergunning aanvragen.

In het geval het een aanvraag betreft voor gezinsleden, treedt de werknemer op als referent.

Voor een aanvraag verblijfsvergunning dient aan voorwaarden te voldaan. Als je de verblijfsvergunning in bezit hebt, dien je je aan een aantal regels te houden.

In de brochure rechten en plichten werknemer is opgenomen aan welke voorwaarden en regels moet worden voldaan, en wat te doen als er in de situatie wat verandert Brochure Rechten en Plichten werknemer.

In de brochure Rechten en Plichten referent gezinsleden is aangegeven aan welke voorwaarden en regels gehouden moet worden als hoofdverblijver wanneer je je gezinsleden ook in Nederland laat verblijven.