Per 1 januari 2020 verandert jouw rechtspositie

Vanaf dan is het arbeidsrecht van toepassing in plaats van het ambtenarenrecht.

Deze omslag is het gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt. De Wnra heeft als doel om de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te trekken met die van werknemers in het bedrijfsleven.

Omdat er al enkele Nederlandse universiteiten zijn waar het arbeidsrecht van toepassing is, is de cao Nederlandse Universiteiten (cao NU) al grotendeels gebaseerd op het arbeidsrecht. In je dagelijkse praktijk verandert er dus weinig. Arbeidsvoorwaarden die op dit moment op jou als medewerker van de UT van toepassing zijn, zoals je salaris, eindejaarsuitkering, het aantal verlofuren, pensioen e.d. veranderen NIET door de nieuwe wet.

Wat verandert er wel?

  1. Vanaf 1 januari 2020 krijg je bij de UT een tweezijdige arbeidsovereenkomst en wordt nieuwe medewerkers gevraagd deze te ondertekenen. Op dit moment heb je een eenzijdige aanstelling die alleen door de UT als werkgever ondertekend is. Voor jou betekent het dat jouw aanstelling per 1 januari 2020 automatisch wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Deze omzetting vindt automatisch plaats zoals in de wet is geregeld. Je wordt daarom niet meer gevraagd een arbeidscontract te ondertekenen.
  2. De cao NU wordt verder aangepast aan het arbeidsrecht (Burgerlijk Wetboek). Belangrijke veranderingen zijn:
    1. Het onderscheid tussen verschillende soorten vakantiedagen. Denk hierbij aan wettelijke vakantiedagen, bovenwettelijke vakantiedagen en compensatiedagen. Het aantal vakantiedagen blijft ongewijzigd.
    2. Het vervallen van de disciplinaire maatregelen, de ontslagbepalingen voor openbare universiteiten, waaronder het bezwaar tegen een ontslagbesluit en de toetsingscommissie reorganisatieontslag.
    3. Dat de UT bij ontslag eerst toestemming moet vragen aan UWV of de kantonrechter en als medewerker kun je een geschil straks ook voorleggen bij de kantonrechter.
  3. De huidige UT-regelingen en procedures worden allemaal bekeken of ze qua inhoud en terminologie voldoen aan het arbeidsrecht. De eventuele wijzigingen worden vooraf voorgelegd aan de medezeggenschap.
  4. Het verlies van het ambtenaarschap kan gevolgen hebben als je voor de UT werkt, maar in het buitenland woont.

Woon je niet in Nederland?

Werk je voor de UT, maar woon je in het buitenland dan kan de Wnra gevolgen hebben voor jouw sociale zekerheid en de belastingafdracht. Het is mogelijk dat de socialezekerheidswetgeving van het land waar je woont op je van toepassing wordt. Dat kan andere aanspraken op uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden en het afsluiten van een andere zorgverzekering betekenen. Of dit op jou van toepassing is gaat de afdeling HR van de UT samen met jou inventariseren aan de hand van een vragenformulier. Deze wordt begin juni verstuurd naar alle medewerkers met een geregistreerd buitenlands woonadres en/of de Duitse en Belgische nationaliteit.

Meer informatie

In de loop van het jaar word je verder geïnformeerd. Binnenkort vind je op de HR-pagina al een aantal veel gestelde vragen (FAQ’s) rondom de Wnra.