Jaargesprek

Handleiding onderwijsprestaties jaargesprek

Beoordelen, erkennen en ontwikkelen van onderwijsprestaties

Hoe vorm te geven in de komende jaargesprekronde

1. Inleiding

Het realiseren van het Twents Onderwijsmodel (TOM) vraagt de komende jaren extra investeringen van medewerkers in het onderwijs. Dat leidt tot keuzes ten aanzien van de inzet van onze staf. De prioriteit die we geven aan het Twents Onderwijsmodel kan consequenties hebben voor onze ambities en resultaten op andere, ook belangrijke, terreinen. De keuzes die we maken ten aanzien van de inzet van onze staf moeten aansluiten bij de opgaven en prioriteit die het herontwerp van ons onderwijsprogramma vraagt.

Iedere leidinggevende heeft hierin zijn of haar rol te vervullen. Het is dan ook noodzakelijk om in de gebruikelijke prestatieafspraken die je met de staf maakt, expliciet te spreken over de inzet in onderwijs en afspraken te maken over de bijdrage van de medewerker in ons onderwijsprogramma. Deze afspraken moeten niet alleen aan de voorkant goed worden gemaakt, ook bij het terugkijken op de realisatie van deze afspraken moet een succesvolle bijdrage aan onderwijs worden erkend. Uiteraard geldt dat je bij het maken van de prestatieafspraken ook de randvoorwaarden creëert voor realisatie.

In onderstaand document vind je relevante informatie die kan ondersteunen bij het bespreekbaar maken van onderwijsprestaties in het jaargesprek. Uiteraard kun je ook de HR-adviseur van jouw faculteit raadplegen voor de voorbereiding van de jaargesprekcyclus.

2. Het jaargesprek

In het jaargesprek worden onderwijstaken en -prestaties in relatie tot geleverde onderwijskwaliteit besproken en gezamenlijk afspraken gemaakt aangaande de wensen voor en behoefte aan verdere professionalisering.

Op de UT website staat een uitgebreide toelichting op ons jaargesprek. Hierin wordt uitgelegd wat het doel is van dit gesprek, wat algemene aandachtspunten zijn en er zit een checklist bij voor leidinggevenden en medewerkers.

3. Gespreksleidraad onderwijsprestaties

De cyclus van het jaargesprek is zo ingericht dat er goede (SMART) afspraken worden gemaakt over de te leveren onderwijsprestaties en de gewenste professionalisering. Na een jaar wordt gekeken welke van de gemaakte afspraken zijn gerealiseerd en waarom wel/niet en worden er nieuwe afspraken gemaakt voor het komende jaar op het gebied van resultaat en ontwikkeling. Hieronder een checklist voor de onderwerpen die aan de orde kunnen komen tijdens het gesprek om zo met elkaar op een goede manier te spreken over resultaat en ontwikkeling van onderwijsprestaties.

Resultaat

 • Terugblik afspraken afgelopen jaar (die worden automatisch zichtbaar in het FJUT formulier)
 • Samenvattingen van vak/student evaluaties (conclusies en reflectie van docent hierop), kan toegevoegd worden bij het FJUT
 • Gegeven en te geven onderwijs (vakken en geschatte werktijd per week/jaar en verdeling over het jaar)
 • Afstudeerbegeleiding (namen afstudeerders; als eerste of tweede begeleider; geschatte tijdsinvestering per student)
 • Overige bijdragen aan het onderwijs (omschrijving, geschatte werktijd)
 • Bijdragen aan onderwijsontwikkeling (nieuwe vakken: inhoud, resultaat, geschatte werktijd)
 • Welke rollen worden komend jaar vervuld in het onderwijs (bv. (module) coördinator, opleidingsdirecteur) en wat is de geschatte tijdsinvestering

Ontwikkeling

 • Terugblik professionaliseringsafspraken afgelopen jaar
 • Basis Kwalificaties Onderwijs (BKO)
 • Engelse taalvaardigheid (indien Engelstalig onderwijs wordt verzorgd)
 • Professionalisering gekoppeld aan de onderwijsactiviteiten van komend jaar (o.a. TOM)
 • Professionalisering gericht op langer termijn

4. Bespreken onderwijsprestaties

Welke informatie is er beschikbaar die inzicht kan geven in onderwijsprestaties en kan ondersteunen bij het aangaan van het gesprek over en het beoordelen van deze prestaties?

Vak/Student evaluaties

Alle gegeven vakken op de UT worden geëvalueerd. In de meeste gevallen gaat het om een studentevaluatie. Hoewel de betrouwbaarheid van deze informatie wellicht niet wetenschappelijk te onderbouwen is, biedt het wel relevante aanknopingspunten om met de docent over in gesprek te gaan. Zowel in positieve zin, als in het bespreken van mogelijke ontwikkelpunten. Wanneer bij meerdere vakken of over meerdere jaren een slechte evaluatie wordt gescoord is dit een belangrijk signaal waar actie op moet worden ondernomen.

Zelfevaluatie docent

Als aanvulling op de studentevaluaties kan de docent een zelf-evaluatie aanleveren. Het biedt de docent de mogelijkheid om te reflecteren op zijn onderwijsactiviteiten en professionele ontwikkeling. In het jaargesprek kan deze input worden gebruikt als basis voor afspraken over onderwijsactiviteiten in het komend jaar en over verdere professionalisering van het docentschap. Docenten die het BKO-traject volgen, dan wel kort geleden hebben afgerond kunnen de zelfreflectie uit het BKO-portfolio inbrengen in het gesprek.

Prizes and awards

Bij de UT wordt jaarlijks de onderwijsprijs uitgereikt. Dit begint met een verkiezing van de beste docent per faculteit. Daarna wordt er op UT niveau gestreden voor de onderwijsprijs. Een nominatie voor de facultaire en/of UT Onderwijsprijs is een (positieve) indicatie voor de waardering van studenten over de uitvoering van het onderwijs.

Met ingang van 1 februari 2013 is het mogelijk om de relevante onderwijsinformatie te uploaden in de FJUT applicatie. De onderwijsbijlage in FJUT biedt de mogelijkheid een pdf bestand toe te voegen. De inhoud van het bestand kan per faculteit verschillen om zo aan te sluiten bij de bestaande diversiteit qua inhoud, vorm en proces van de aangeleverde informatie.

5. Rollen TOM

Het herontwerp van het bacheloronderwijs vraagt een grote inzet van de staf. In de transitiefase naar het Twentse Onderwijs Model zullen medewerkers mogelijk meer dan voorheen ingezet worden in het onderwijs door actief mee te werken in het herontwerp.

De implementatie van TOM vraagt om prioriteit en vraagt naast inzet van medewerkers dat leidinggevenden de randvoorwaarden creëren om deze inzet te realiseren. Afspraken over concrete resultaten , tijdsinvestering, consequenties voor andere verplichtingen zijn in FJUT nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

In het jaargesprek worden afspraken gemaakt over de specifiek te vervullen onderwijsrollen in TOM, zoals :

 • Clustertrekker/kwartiermaker tijdens de transitiefase (kernteam Onderwijsvernieuwing)
 • Opleidingsdirecteur(BSc/MSc)
 • Modulecoördinator

Ook de inzet in het herontwerp van de ‘eigen’ opleiding wordt besproken en bijvoorbeeld de bijdrage die iemand levert/kan leveren aan de TOM carrousel (beschikbaar stellen van eigen expertise voor collega’s).

6. Ontwikkeling

Naast het bespreken van de onderwijsprestaties en resultaten van het afgelopen jaar en het maken van (SMART) afspraken over de inzet en resultaten op onderwijs voor komend jaar moet ook ontwikkeling van onderwijscompetenties en vaardigheden een belangrijk gespreksonderwerp zijn. Professionalisering kan daarbij zowel in het teken staan van stimulering, verbetering, reparatie en behoud van vaardigheden als in het teken van verdieping en verbreding.

BKO & Engelse taalvaardigheid

Het UT beleid richt zich bij docentprofessionalisering o.a. op de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) en de Engelse taalvaardigheid. Dit zouden beiden dan ook belangrijke gespreksonderwerpen moeten zijn.

Bij de BKO is het streven dat elke nieuwe docent binnen 3 jaar zijn BKO certificaat haalt. Voor zittende staf geldt een BKO verplichting (middels een speciale procedure voor ervaren docenten) wanneer de docent minder dan 20 jaar relevante werkervaring heeft.

Voor de Engelse taalvaardigheid is het afleggen van een class assessment een standaard onderdeel voor docenten die les geven in het Engels, tenzij de docent in aanmerking komt voor een vrijstelling op basis van de vastgestelde vrijstellingseisen.

Als leidinggevende is het mogelijk om vanaf 1 april 2013 in MyHR voor de eigen medewerkers te bekijken wat de status is van BKO of de Engelse taalvaardigheid. Deze informatie kan dienen als input voor het gesprek (o.a. voortgang en/of verwachte einddatum). De HR-adviseur van de faculteit kan u informeren over het gebruik en de werking van MyHR.

TOM

Daarnaast vraagt de onderwijsvernieuwing (TOM) veel van onze docenten. Welke professionalisering is noodzakelijk/gewenst om TOM tot een succes te maken? Ga in gesprek over wat de docent nodig heeft, maak hier goede afspraken over én leg dit vast.

Lange termijn

Naast de gewenste ontwikkeling op korte termijn is het ook goed met elkaar te kijken naar de gewenste ontwikkeling op het gebied van onderwijs voor de lange termijn.

Input voor het maken van ontwikkelafspraken

Bij elke faculteit is een onderwijskundige gedetacheerd. Voor vragen over ontwikkelmogelijkheden op het gebied van onderwijs kun je hier contact mee opnemen. Zie hieronder het overzicht van de onderwijskundigen per faculteit:

 • ET: E.M. Gommer
 • EWI: K.M.J. Slotman
 • GW: M.E. Hahnen / W.J.D. Vlas
 • ITC: M.J. Verkroost
 • MB: F.M.J.W. van den Berg
 • TNW: G.C. Vreman

Daarnaast staat op de website van de Onderwijskundige Dienst een overzicht van actuele cursussen en trainingen: www.utwente.nl/ctd/

Kijk voor cursussen rondom de Engelse taalvaardigheid op de website van het TCP: www.utwente.nl/so/tcp/

7. Belonen

Het huidige beloningsbeleid van de UT biedt ook mogelijkheden om in het geval van uitzonderlijke onderwijsinzet en prestaties een extra financiële beloning toe te kennen. Te denken valt aan een éénmalige gratificatie. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met je HR-adviseur of kijk op de website van HR.

De beslissingsbevoegdheid voor (extra) belonen ligt bij de decaan/directeur. Een leidinggevende kan géén toezeggingen doen richting de medewerker zonder afstemming met de decaan/directeur.