De cao (cao-NU) komt tot stand na overleg tussen de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) en werknemersorganisaties. Meestal heeft de cao een looptijd van één of enkele jaren. 

Naast zaken als beloning, verlof en pensioen, behandelt de cao-NU ook het onderwerp sociale zekerheid. Afspraken op dit terrein liggen vast in de Bovenwettelijk Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). Beide regelingen maken deel uit van de cao-NU.

▪ cao-NU (website VSNU)