Zie Diensten-ABC

Organisatie V&G

Binnen de UT zijn verschillende afdelingen en mensen actief op het gebied van VGM. In de notitie “taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de UT” is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is op VGM-gebied. Daarnaast kun je in de overzichten voor verschillende functies zien wie bij jouw faculteit of dienst deze functie invult en voor jou het aanspreekpunt is.

Arbo- en milieureglement UT
 1. Dit reglement geldt voor allen die zich op de terreinen, in de gebouwen of bij installaties van de Universiteit Twente bevinden of daar werkzaamheden of proeven (doen) uitvoeren.
 2. Het College van Bestuur is - als formele werkgever - eindverantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu binnen de UT. Deze verantwoordelijkheden zijn gemandateerd aan decanen, onderzoeksdirecteuren en diensthoofden conform notitie 353.835/PA&O.
 3. In geval van brand en/of ongeval direct (053-489) 2222 bellen, onder opgave van plaats en zo mogelijk omvang c.q. aard van de calamiteit of ongeval. Indien aanwezig en van toepassing, handbrandmelder indrukken.
 4. In de gebouwen van de Universiteit Twente is roken verboden, zowel in publieke ruimten als op alle werkplekken. Er zijn een aantal uitzonderingen, in die situatie is met plakkaten/pictogrammen aangegeven waar roken is toegestaan. Voor klachten over rookoverlast kan men zich wenden tot de hoofdhuurder van het gebouw.
 5. Een ieder dient in het belang van eigen en andermans veiligheid, gezondheid en welzijn, alsmede in het belang van het milieu, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.
 6. Een ieder dient zich te houden aan de door of namens het College van Bestuur en/of de faculteit/dienst of derde geplaatste verbods-,  gebods- en waarschuwingsborden en aan de door of namens het college, faculteit/dienst of derde gegeven aanwijzingen, voorschriften, richtlijnen en reglementen.
 7. Een ieder dient het kantoorafval gescheiden in te zamelen in de speciaal daarvoor bestemde papier- en restafvalbakken.
 8. Gevaarlijk afval dient conform de regeling afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval Universiteit Twente te worden ingezameld.
 9. Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen op het riool te lozen.Wie anderen werk opdraagt, dient:
  - vooraf de nodige inlichtingen in te winnen over de mogelijke gevaren die aan de werkzaamheden verbonden zijn;
  - deze kennis vooraf aan de ander over te dragen. Hij dient eventuele‚ nieuwe gegevens of gewijzigde inzichten, met betrek­king tot deze gevaren, zo spoedig mogelijk aan de betrokkenen door te geven.
 10. Gelijke verplichtingen tot het inwinnen en blijven inwinnen van inlich­tingen die voor de kans op gevaren van belang zijn, rust op degene die het werk verricht. Onder het inwinnen van inlichtingen over de mogelijke gevaren wordt mede begrepen het informeren naar mogelijke of noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van gevaren of ter verkleining van de kans erop. Voor het inwinnen van informatie kan men binnen de UT terecht bij de VGM-coördinator (VGMc) van de faculteit of dienst en bij de dienst HR-V&G van de UT.
 11. (Bijna)ongevallen, (milieu)incidenten en gevaarlijke situaties, agressie en geweld dienen z.s.m. te worden gemeld aan Human Resource (HR-V&G) door middel van het meldingsformulier (bijna)ongeval, (milieu)incident, gevaarlijke situatie. Het digitale Registratieformulier is te vinden op de website van HR-V&G.
 12. Een ieder die van mening is dat zich een onveilige situatie voordoet of dat ergens onvoldoende beveiliging aanwezig is, is verplicht hiervan mededeling te doen. Hiervoor kan eveneens gebruik worden gemaakt van het Registratieformulier (bijna)ongeval, (milieu)incident, gevaarlijke situatie.
 13. Reparaties en wijzigingen aan elektrische installaties mogen alleen door daartoe door of namens het College van Bestuur aangewezen en bevoegde personen geschieden.
 14. Het aanschaffen, plaatsen en verplaatsen van algemene brandveiligheidsmiddelen is voorbehouden aan de dienst Campus Facility Management (CFM).
 15. Bij het plaatsen en verplaatsen van materialen, kasten, werkstukken, gereedschap­pen e.d. moeten paden, uitgangen, trappen, toegangen tot schakelaars, brandweermateriaal en andere veiligheidsmiddelen worden vrijgehouden. Vluchtwegen mogen nimmer geblokkeerd worden.
 16. Het is wettelijk verboden toestellen en/of stoffen, die ioniserende stralen uitzen­den, aan te schaffen en/of daarmee om te gaan zonder hiervoor vooraf een vergunning te hebben aangevraagd. Aanvraag van een vergunning kan alleen via de Coördinerend StralingsDeskundige (CSD) van de UT.
 17. Het is wettelijk verboden om genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) aan te schaffen of er mee te werken zonder dat daarvoor, via de Biologisch Veiligheidsfunctionaris (BVF) van de UT, een vergunning is aangevraagd op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen.
 18. Zonder toestemming van de leidinggevende binnen het gebouw mag men niet in de gebouwen vertoeven buiten de tijden dat ze normaliter geopend zijn. Per gebouw kan hiervoor een eigen regeling opgesteld zijn. Informeer hiernaar bij de VGMc of Gebouwbeheerder van uw faculteit of dienst.
 19. Duurproeven en proeven, die incidenteel buiten werktijd zonder toezicht worden uitgevoerd dienen te worden aangemeld bij de VGMc van uw faculteit of dienst danwel conform de interne procedure van de faculteit.
 20. De arbo- en milieuverantwoordelijken kunnen anderen medeverantwoordelijk stellen. Dit moet formeel schriftelijk vastgelegd worden. Deze medeverantwoordelijk gestelden kunnen nadere arboregels vaststellen die van toepassing zijn binnen hun werkgebied. Deze arboregels mogen niet in strijd zijn met dit arbo-en milieureglement en dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de betreffende arboverantwoordelijke. Deze aldus goedgekeurde regels dienen ter kennisgeving te worden gebracht aan de dienst HR-V&G.

Ten aanzien van bepaalde onderwerpen zijn door het College van Bestuur nadere richtlijnen, reglementen en voorschriften vastgesteld.
Tot deze onderwerpen behoren in ieder geval:

Voor inlichtingen en adviezen op het gebied van arbo en milieu kan men zich wenden tot de VGMc van de faculteit of dienst of de dienst HR-V&G.

Verantwoordelijken V&G/BHV per gebouw

In de notitie Arbo en milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie (353.835/PA&O) is de verantwoordelijkheidsstructuur binnen de UT voor arbo en milieu weergegeven.

De decanen en directeuren concerndirecties en servicecentra zijn verantwoordelijk voor arbo en milieu op eenheidsniveau (incl. BHV). In “verzamelgebouwen” wijst het CvB één van de decanen/directeuren aan als aanspreekpunt voor arbo- en milieuzaken op gebouwniveau en de BHV in het gebouw.

In onderstaand overzicht zijn per gebouw de VGM/BHV verantwoordelijken weergegeven en het BHV-team dat in het gebouw optreedt bij een calamiteit. Dit overzicht vervangt het overzicht zoals weergegeven in het document met kenmerk 393.516/HR (april 2011).

 

Gebouw

Nr.

Verantwoordelijke gebouw

BHV-team

Spiegel en Vleugel

2,3

Directeur FEZ (voorzitter Huurdersoverleg Spiegel)

Spiegel

Carillon

4

Directeur CFM

Vrijhof

Hogedruk Lab

5

Decaan TNW

Carré

Paviljoen

6

Directeur CFM

Spiegel

Seinhuis

7

Directeur LISA

Spiegel

Garage

8

Directeur FB

Carré

Citadel

9

Decaan EEMCS

Waaier

Ravelijn

10

Decaan BMS

Ravelijn

Zilverling

11

Decaan EEMCS

Waaier

Waaier

12

Directeur CFM

Waaier

Hal B

13

Directeur CFM

Waaier

Teehuis

14

Directeur LISA

Waaier

Carré

15

Decaan TNW

Carré

Nanolab

16

Decaan EEMCS

Carré

Technohal

18

Decaan TNW

Carré

Horstcomplex

20 t/m 28

Decaan ET

Horst

Windpark

31

Decaan ET

Horst

Hangar


Decaan ET

Horst

Psychotherapeutisch Centrum

32

Directeur CFM

Externe huurder

Erve Holzik

40

Directeur CFM

Externe huurder

Cubicus

41

Decaan BMS

Cubicus

ITC

75

Decaan ITC

ITC

ITC Hotel

76

Decaan ITC


ITC Hotel

Faculty Club

42

Directeur   CFM

Niet in gebruik

Schuur

43

Appél

Appél

HighTech Factory

46

Extern

Externe huurder

Vrijhof

47

Directeur CES

Vrijhof (overdag)

BHV-plan (avond)

Bastille

48

Student Union (SU)2)

Sportcentrum (overdag)

Sportcentrum (BHV-plan avond)

Sportcentrum (incl. sportvelden)

49

Directeur CFM

Sportcentrum

Logica

65

Directeur CFM

Beveiliging

Amfitheater

56

Directeur CFM

Vrijhof

Zwembad

57

Directeur CFM

Sportcentrum

Boerderij Bosch

62

Voorzitter UT kring

Geen team, wel bhv-ers1)

Blokhutten

63

Directeur CFM

Beveiliging

Tennispark

64

Directeur CFM

Sportcentrum

Pakkerij

-

Student Union2)

Studentenpool

Euros

-

Student Union2)

Studentenpool

UT-terrein

-

Directeur CFM

Beveiliging (buiten kantooruren en indien niet in strijd met de Beveiligingstaken. Binnen kantooruren wordt het dichtstbijzijnde team opgeroepen.)

1) Geen team, wel BHV-ers. Opleiding en training van de BHV-ers wordt verzorgd door HR.

2) De VGM-coördinator CES werkt ook voor de SU-gebouwen. De SU blijft echter eindverantwoordelijk voor arbo en milieu binnen hun gebouwen. Deze VGMc heeft overleg met directeur CES en de SU over de werkzaamheden, maar ook hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid bij de SU.

Verschillende derden op de campus hebben zelf de BHV voor hun gebouwen geregeld. 
Het gaat daarbij om Erve Holzik (40), Linde (61), Drienerburght (behalve vloer 1) (44), Sleutel (58), Vlinder (60), Mondriaan (59), Winkelcentrum/Sky (51), Gallery en het Psychotherapeutisch Centrum (32).