Zie Diensten-ABC

Europese aanbesteding

Europese aanbesteding

Een Europese aanbesteding is niets anders dan een inkoopproces dat aan bepaalde verplichte voorwaarden moet voldoen. In de zin van de wet is de Universiteit Twente een zogenaamde aanbestedende dienst. Tot 2013 was het BAO (Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten) de wet die het aanbesteden verplicht stelde. Vanaf 1 april 2013 is deze wet vervangen door de Aanbestedingswet welke op 1 juli 2016 is herzien. De wetgeving beoogt doorzichtigheid van de Europese markt te bewerkstelligen en geeft daarbij (slechts) de juridische kaders waarbinnen een professioneel (lees: objectief, niet-discriminerend en transparant) inkoopproces dient te worden uitgevoerd.

In de praktijk blijkt dat aanbestedende diensten door toepassing van de wetgeving voordelen boeken: er zijn besparingen genoteerd tot 30% van de opdrachtsom. Deze besparingen worden behaald doordat men gedwongen wordt het specificatie- en selectietraject nauwgezet uit te voeren.

Wat betekent Europees aanbesteden nu concreet?

De praktijk is dat opdrachten boven een bepaalde drempel (€ 209.000,- voor diensten en leveringen en € 5.225.000,- voor werken) Europees aanbesteed moeten worden. Een opdracht dient in de zogenaamde TED-database te worden gepubliceerd zodat alle potentiële leveranciers er kennis van kunnen nemen. De aanbestedende dienst dient verder vooraf te kiezen uit een zestal mogelijke procedures en dient minimale doorlooptijden te respecteren. Een product of dienst mag niet ‘toegeschreven’ worden naar een leverancier of naar een merk. Evenmin mag een opdracht opgesplitst worden in delen met als doel Europees aanbesteden te omzeilen. Ook het nauwkeurig omschrijven van enerzijds de zogenaamde geschiktheids- of selectiecriteria (aan welke eisen moet de leverancier voldoen) en anderzijds de gunningscriteria (waarop en hoe wordt de feitelijke aanbieding beoordeeld) komt in de wetgeving aan bod. De wetgeving bemoeit zich nadrukkelijk niet met de inhoud van een contract. Ook in inkoopstrategische keuzes als contractduur, aantal percelen (deelopdrachten) en aantal leveranciers is een opdrachtgever grotendeels vrij. Na gunning van een opdracht dient de aanbestedende dienst het resultaat van de aanbesteding (wie heeft ‘gewonnen’) wederom in de TED-database te publiceren.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Tactische Inkoop.